ploigisi h3

bottom neo

Ἐκ δεξιᾶς κάθισας πατρικῆς Λόγε,
Μύσταις παρασχὼν πίστιν ἀσφαλεστέραν.

Analipsews

 

«Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῶ κόσμω, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναϊδιον, Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοὶς Ἀγγέλοις αὐτοῦ, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας. ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἣν
τὸ πρότερον».

Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τὴν λαμπροφόρο Ἀναστάσή Του ἀπὸ τοὺς νεκρούς, δέν ἐγκατέλειψε ἀμέσως τὸν κόσμο, ἀλλὰ συνέχισε γιά σαράντα ἡμέρες νά ἐμφανίζεται στούς μαθητὲς Του (Πράξ.1,3). Αὐτὲς οἱ μεταναστάσιμες ἐμφανίσεις Του πρὸς αὐτοὺς εἶχαν πολὺ μεγάλη σημασία. Ἔπρεπε οἱ πρῴην δύσπιστοι καὶ φοβισμένοι μαθητὲς νά βιώσουν τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Διδασκάλου τους καὶ νά ἀποβάλλουν κάθε δισταγμὸ καὶ ψῆγμα ἀπιστίας γιά Ἐκεῖνον.
Τὴν τεσσαρακοστὴ λοιπὸν ἡμέρα, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, ὁ Κύριος τοὺς μαθητὲς Του «ἐξήγαγε ἔξω ἕως τή Βηθανία», στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν ὅπου συνήθως προσηύχετο. «Καὶ ἀφοῦ σήκωσε τὰ χέρια Του, τοὺς εὐλόγησε». (Λουκᾶ 24,50) καὶ «εὐλογώντας τους, ἐχωρίσθηκε ἀπ' αὐτοὺς καὶ ἐφέρετο πρὸς τὰ πάνω, στόν οὐρανό» μέχρι πού τὸν ἔχασαν ἀπὸ τὰ μάτια τους. Καὶ μετὰ ἀφοῦ Τὸν προσκύνησαν ἐπέστρεψαν στήν Ἱερουσαλὴμ μὲ χαρὰ μεγάλη καὶ ἔμεναν συνεχῶς στό Ναὸ ὑμνολογώντας καὶ δοξολογώντας τὸ Θεό.
Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, περιγράφοντας πιὸ λακωνικὰ τὸ θαυμαστὸ καὶ συνάμα συγκινητικὸ γεγονός, ἀναφέρει πώς μετὰ ἀπὸ τὴν ῥητὴ ἀποστολὴ τῶν μαθητῶν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο κηρύττοντας καὶ βαπτίζοντας τὰ ἔθνη, «ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων» (Μαρκ.16,19-20).
Αὐτὴ ἡ εὐλογία εἶναι πιὰ ἡ ἀρχὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ Κύριος ἀνέρχεται γιά νά μᾶς στείλει τὸ παράκλητο Πνεῦμα, ὅπως λέγει τὸ τροπάριο τῆς ἑορτῆς: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας…».
Ἡ Ἀναλήψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα τὸ θριαμβευτικὸ πέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας Του καὶ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου Του. «Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» γιά νά ἐπιβεβαιώσει τὴν θεία ἰδιότητά Του στούς παρισταμένους μαθητὲς Του. Γιά νά τοὺς στηρίξει περισσότερο στόν τιτάνιο πραγματικὰ ἀγῶνα, ποὺ Ἐκεῖνος τοὺς ἀνάθεσε, δηλαδὴ τή συνέχιση τοῦ σωτηριώδους ἔργου Του γιά τὸ ἀνθρώπινο γένος.
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνῆλθε στους οὐρανούς, ἀλλὰ δέν ἐγκατέλειψε τὸ ἀνθρώπινο γένος, γιά τὸ ὁποῖο ἔχυσε τὸ τίμιο Αἷμα Του. Μπορεῖ νά κάθισε στά δεξιὰ τοῦ Θεοῦ στούς ἐνδόξους οὐρανούς, ὅμως ἡ παρουσία Του ἐκτείνεται ὡς τή γῇ καὶ ὡς τὰ ἔσχατα τῆς δημιουργίας. Ἄφησε στῇ γῆ τὴν Ἐκκλησία Του, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἀναστημένο, ἀφθαρτοποιημένο καὶ θεωμένο σῶμα Του, γιά νά εἶναι τὸ μέσον τῆς σωτηρίας ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων προσώπων, ποὺ θέλουν νά σωθοῦν. Νοητὴ ψυχὴ τοῦ σώματός Του εἶναι ὁ Θεὸς Παράκλητος, «τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» (Ἰωάν. 15,26), ὁ Ὁποῖος ἐπεδήμησε κατὰ τὴν ἁγία ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς σὲ αὐτό, γιά νά παραμείνει ὡς τῇ συντέλεια τοῦ κόσμου.
Ἡ σωτηρία συντελεῖται μὲ τὴν ὀργανικὴ συσσωμάτωση τῶν πιστῶν στό θεανδρικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ ἐννοοῦσε, ὅταν ὑποσχόταν στούς μαθητὲς Του: «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.28,20).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄.
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε·
Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν.

 

footer
  • Παρασκευή
    3 Ιουλίου

    Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ