ploigisi h3

bottom neo

 

                                                                                                              Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

 

AllSaints02Πραγματικά εἶναι θαυμαστὸς ὁ Θεὸς μέσα στούς Ἁγίους Του. Διότι ὅταν κανεὶς ἀναλογισθεῖ τοὺς ὑπερφυσικοὺς ἀγῶνες τῶν μαρτύρων, πὼς μὲ ἀσθενῆ σάρκα καταντρόπιασαν τὸν ἰσχυρὸ στήν κακία, πὼς ἔμειναν ἀναίσθητοι στίς ὀδύνες καὶ στά τραύματα, καθὼς ἀγωνίζονταν μὲ σώματα πρὸς τή φωτιά, πρὸς τὸ ξίφος, πρὸς ποικίλα καὶ θανατηφόρα εἴδη βασάνων καὶ ἀντιπαρατάσσονταν μὲ καρτερία, ἐνῶ τοὺς ἔκοβαν τίς σάρκες, τοὺς διάλυαν τοὺς ἁρμοὺς καὶ τοὺς συνέτριβαν τὰ ὀστᾶ, ὅμως διαφύλαξαν τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως στό Χριστὸ σώα καὶ ἀδιάσπαστη, ἀκεραία καὶ ἀκλονήτη, ποὺ γι' αὐτὸ τοὺς χαρίσθηκε καὶ ἡ ἀναντίρρητη σοφία τοῦ Πνεύματος καὶ ἡ δύναμη τῶν θαυμάτων.
Ὅταν κανεὶς ἀναλογισθεῖ ἐπίσης τὴν ὑπομονὴ τῶν Ὁσίων, πὼς ὑπέφεραν μὲ τή θελήσή τους σὰν ἀσώματοι τίς πολυήμερες ἀσιτίες, τὶς ἀγρυπνίες, τὶς ἄλλες ποικίλες κακώσεις τοῦ σώματος, καὶ ἀντιτάχθηκαν ἕως τὸ τέλος πρὸς τὰ πονηρὰ πάθη, πρὸς τὰ τόσα εἴδη ἁμαρτίας, πρὸς τὸν ἐσωτερικὸ μας ἀόρατο πόλεμο, πρός τίς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες, ἐνῶ ἔλειωναν καὶ ἀχρηστεύονταν ἐξωτερικά, ἀλλὰ ἀνανεώνονταν καὶ ἐθεώνονταν ἐσωτερικὰ ἀπὸ ἐκεῖνον πού τοὺς ἔδωσε τὰ χαρίσματα τῶν θεραπειῶν καὶ δυνάμεων.
Ὅταν λάβει αὐτὰ κανεὶς ὑπ' ὄψη του καὶ ἐπὶ πλέον ἐννοήσει ὅτι ὑπερβαίνουν τή φύσῃ μας, θαυμάζει καὶ δοξάζει τὸ Θεό πού ἔδωσε σ' αὐτοὺς τήν τόσῃ ἄφθονη χάρη καὶ δύναμη. Γιατὶ ἂν καὶ εἶχαν ἀγαθὴ καὶ καλή προαίρεση, χωρὶς τή δύναμη τοῦ Θεοῦ δέν θὰ κατώρθωναν νά ὑπερβοῦν τή φύσῃ καὶ ἔχοντας σῶμα, νά κατανικήσουν τὸν ἀσώματο ἐχθρό. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ψαλμῳδὸς Προφήτης, ἀφοῦ εἶπε: «Θαυμαστὸς εἶναι ὁ Θεὸς μέσα στούς Ἁγίους αὐτοῦ», πρόσθεσε: «αὐτὸς θὰ δώσει δύναμη καὶ κραταίωση στό λαὸ Του». (Ψαλμ. 67,36).
Ἀπολαύουν δὲ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅλοι γενικά, ἀλλὰ ὅσοι ἔχουν ἀγαθὴ προαίρεση καὶ ἐπιδεικνύουν μὲ ἔργα τὴν πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπη καὶ πίστη. Αὐτὸ φανερώνεται στό εὐαγγέλιό που λέγει: «ὅποιος ὁμολογήσει σ' ἔμενα ἐμπρὸς στούς ἀνθρώπους, θὰ ὁμολογήσω καὶ ἑγὼ σ' αὐτὸν ἐμπρὸς στόν Πατέρα μου στούς οὐρανούς» (Ματθ. 10,32).

Δέν εἶπε «ὅποιος μὲ ὁμολογήσει ἐμπρὸς στούς ἀνθρώπους», ἀλλὰ «ὅποιος ὁμολογήσει μέσα σ' ἐμένα» μὲ τὴν ἔννοια ὅτι μπορεῖ νά προβάλει μὲ παρρησία τὴν εὐσέβεια, δι' ἐκείνου καὶ διὰ τῆς βοηθείας ἐκείνου. Ἔτσι πάλι «θα ὁμολογήσω κι' ἐγῶ» καὶ δέν εἶπε «αὐτόν» ἀλλὰ «μέσα σ' αὐτόν», δηλαδὴ διὰ τῆς ἀγαθῆς ἀντιστάσεως καὶ ὑπομονῆς.
Αὐτὸ δηλώνει τὴν ἀδιάσπαστη συνάφεια τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ὁμολογοῦντας, ἂν καὶ εἶναι δοῦλοι Θεοῦ.
Ἀντίθετα «ὅποιος μὲ ἀρνηθεῖ ἐμπρὸς στούς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀρνηθῶ καὶ ἑγὼ ἐμπρὸς στόν Πατέρα μου στούς οὐρανούς».
Δέν εἶπε ἐδῶ «ὅποιος ἀρνηθεὶ μέσα σὲ μένα», γιατί;
Διότι ὁ ἀρνούμενος ἀρνεῖται τὸν Θεὸ ἂν στερηθεῖ τή Θεϊκὴ βοήθεια. Γιατὶ δὲ ἐγκαταλείφθηκε καὶ ἔμεινε ἔρημος τοῦ Θεοῦ; Ἐπειδὴ αὐτὸς πρῶτα πρόλαβε καὶ τὸν ἐγκατέλειψε, ἀφοῦ ἀγάπησε τὰ πρόσκαιρα καὶ γήϊνα πράγματα περισσότερο, παρὰ τὰ ἐπαγγελμένα ἀπὸ τὸ Θεὸ οὐράνια καὶ αἰώνια ἀγαθά.
Ἔτσι οἱ θεῖες ἀντιδόσεις ἔχουν μαζὶ τοὺς τή θείᾳ δικαιοσύνῃ καὶ ἐπιφέρουν ἀπὸ τήν ὁμοιώσῃ τὰ ἀνάλογα ἀποτελέσματα. Καὶ ἐνῶ οἱ ὁμολογήσαντες τὸ Θεὸ στόν πρόσκαιρο αὐτὸ βίο τὸ ἔκαναν παρουσία λίγων ἀνθρώπων, ὁ Χριστὸς Θεὸς καὶ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς θὰ τοὺς ὑποστηρίξει ἐνώπιον τοῦ Πατρός, τῶν ἀγγέλων, ὅλων τῶν οὐρανίων δυνάμεων καὶ μὲ παρουσία ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι τῆς συντελείας. Καὶ θὰ στεφανώσει καὶ θὰ δοξάσει ὅλους ἐκείνους πού ἐπέδειξαν πίστη μέχρι τέλους σ' αὐτόν.
Ἀλλὰ καὶ τώρα δοξάζονται κάποιοι Ἅγιοι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανά τους πού εὐωδιάζουν, ποὺ χαρίζουν ἰάσεις καὶ διάφορα ἐνεργήματα δυνάμεων, προσκυνῶντας τους καὶ γονατίζοντας στίς εἰκόνες τους βασιλεῖς, ἄρχοντες καὶ ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου.
Ἄλλωστε τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πιστοὺς ὅτι:« ὅποιος ἀφήσει οἰκία, συγγενεῖς ἢ ἀγροὺς για τὸ ὄνομά μου, θὰ τὰ λάβει ἑκατονταπλάσια καὶ θὰ κληρονομήσει αἰώνια ζωή». (Ματθ.10,37).
Καὶ τὴν ἴδια του ζωὴ εἶναι δίκαιο καὶ ἀναγκαῖο νά τήν ἀφήσει ὁ πιστός, ἂν τὸ καλέσει ὁ καιρὸς σὲ περιόδους διωγμῶν, γιά νά πετύχει τὴν αἰώνια ζωή, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τή ζωῇ Του γιά χάρη μας. Ἀλλὰ καὶ σὲ εἰρηνικοὺς καιροὺς ὁ πιστὸς λαμβάνει τὸν σταυρὸ του, σταυρώνοντας τὰ πάθη καί τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας.
Διότι λέγει: «ὅποιος βρῆκε τήν ψυχῇ του θὰ τὴν χάσει, καὶ ὅποιος ἔχασε τήν ψυχῇ του γιά χάρη μου, θὰ τήν βρεῖ». (Ματθ. 10,39).

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι διπλός, ὁ ἐκτός, δηλαδὴ τὸ σῶμα καὶ ὁ μέσα μας, δηλαδὴ ἡ ψυχή. Ὅταν κάποιος παραδώσει τὸν ἑαυτὸ του σὲ θάνατο κατὰ τὸν ἐκτὸς ἄνθρωπο, χάνει τήν ψυχή του πού χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀλλὰ τήν βρίσκει στό Χριστὸ κατὰ τὴν ἀναστάσῃ καὶ γίνεται οὐράνιος καὶ αἰώνιος.
Ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τιμᾷ λοιπὸν καὶ μετὰ θάνατο αὐτούς που ἔζησαν ἀληθινὰ κατὰ Θεό, κάθε μέρα τοῦ ἔτους τελεῖ τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων που μετέστησαν καὶ ἀπεδήμησαν ἀπὸ τήν πρόσκαιρη αὐτή ζωῇ.
Συγχρόνως δὲ προβάλλει τὸ βίο καθενὸς χάρη τῆς ὠφελείας μας καὶ ὑποδεικνύει τὸ τέλος τους, εἴτε εἰρηνικὸ εἴτε μαρτυρικό.
Τώρα δὲ μετὰ τήν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία ἀφοῦ συγκέντρωσε ὅλους τοὺς Ἁγίους γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους μαζί, ἀναπέμπει κοινὸ σὲ ὅλους αὐτοὺς ὕμνο, ὄχι μόνο διότι ὅλοι εἶναι ἐνωμένοι μεταξὺ τους καὶ μὲ τὸν Πατέρα, ὅπως τὸ ζήτησε ὁ Κύριος: «νά εἶναι ὅλοι ἔνα, ὅπως ἐγώ, Πάτερ, μὲ σένα καὶ σὺ μὲ μένα, νά εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ ἐμᾶς ἕνα στήν ἀλήθεια», (Ἴῳ. 17,20), ἀλλὰ καὶ γιατὶ φροντίζει νά φανερώνει καὶ νά ἀνυμνεῖ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστολῆς, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἂς τιμήσουμε λοιπὸν ὅλους τοὺς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ. Πῶς; Ἂν κατὰ μιμήσή τους καθαρίσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ἀπὸ κάθε μολυσμὸ σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ ἔτσι ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὰ κακὰ διὰ τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, θὰ φερόμεθα πρὸς τὴν ἁγιοσύνη παρουσιάζοντας τὰ σώματα καί τις ψυχὲς μας εὐάρεστες στό Θεό, μὲ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων πάντων ὥστε νά γίνουμε καὶ ἐμεῖς μέτοχοι τῆς ἀπεράντης ἐκείνης πανηγύρεως καὶ εὐφροσύνης μὲ τήν χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν ὁποῖο πρέπει κάθε δόξα μαζὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατέρα Του καὶ τὸ πανάγιο καὶ ἀγαθὸ καὶ ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(Ἀπόσπασμα ἀπό: ΠΑΤΕΡ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»)

footer
  • Σάββατο
    23 Νοεμβρίου

    Αμφιλοχίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Ισχυρίωνος, Σισινίου οσ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ