ploigisi h3

bottom neo

 

                                      Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

family«Οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον». (Μκ. 10, 29-30).

Εἶναι ἀψευδὴς αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. Σᾶς βεβαιώνω ὅτι, ὅταν ἄφησα τὰ παιδιά μου καὶ τὰ ἐμπιστεύτηκα στόν Θεό, Ἐκεῖνος τὰ φρόντισε. Τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν σωστὰ καὶ νομίζω ὅτι ἑγὼ δέν θὰ μπορούσα νά τὰ φροντίσω τόσο καλά. Καὶ ὁ Κύριός μοῦ ἔδωσε ἑκατὸ φορὲς πε­ρισσότερα παιδιά. Μοῦ ἔδωσε ὅλους ἐσᾶς. Μοῦ ἔδωσε τίς καρδιὲς σας διότι γνωρίζω πόσο μὲ ἀ­γαπᾶτε καὶ ἑγὼ ἀνταποκρίνομαι στήν ἀγάπη σας μὲ τή δική μου θερμὴ ἀγάπη. Τόσο πολλὰ παιδιά μου ἔδωσε ὁ Θεός!... Καὶ τὰ δικὰ σας παιδιὰ πρέπει νά εἶναι μορφωμένα. Μόνο νά μὴν περιορίζεται ἡ μόρφωση καὶ ἡ ἀγωγὴ τους στήν ἔξωθεν σοφία, στήν σο­φία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Νά μαθαίνουν ταυτοχρο­να τὴν ἄνωθεν σοφία καὶ τὴν ἀνωτάτη ἀλήθεια. Νά μαθαίνουν τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, νά μαθαίνουν τὴν εὐλάβεια, πὼς να ἔχουν πάντα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωστὴ χριστιανικὴ ὀδό. Μόνο τότε δέν θὰ χαθοῦν τὰ παιδιὰ σας στίς ὁδοὺς τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας, μόνο τότε πάνω ἀπ' ὅλα θὰ ἔχουν πάντα τὴν χριστιανικὴ σοφία, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ. Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο λοιπὸν πρέπει να διαπαιδα­γωγοῦμε τὰ παιδιὰ μας.

 Θὰ δώσετε λόγο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ για τὰ κα­κὰ παραδείγματά πού δίνετε στά παιδιὰ σας, για τοὺς καυγάδες που γίνονται μπροστὰ στα μάτια τοὺς, για τὶς φλυαρίες που ἀκοῦνε να λέτε. Ἂν ἔσεις οἱ ἴδιοι τὸ κάνετε αὐτὸ τότε τὰ παιδιὰ σᾶς τί μποροῦν νά μάθουν ἀπὸ σᾶς; Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων πρέπει νά ἀρχίζουμε τὴν ἀγωγή, διότι μόνο σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία τὰ παι­διὰ ἀποδέχονται μὲ εὐκολία νουθεσίες καὶ προ­τροπές. Ἡ ψυχὴ τους εἶναι σὰν τὸ κερὶ μαλακὴ ὅπου κάθε δικὸς σας λόγος ἤ πράξῃ μένουν, καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα παραδείγματα, λόγος ἀ­γαθὸς ἡ αἰσχρός. «Μικρὸς βλαστός, ὅπου τὸν γέρνεις τέτοια κλίση θὰ πάρει, ἕνα καινούριο δοχεῖο ἂν θὰ ἐκ­πέμπει μυρωδιὰ ἡ κακοσμία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μὲ τί θὰ τὸ γεμίσετε, βάζοντας μέσα εἴτε ἀρώματα εἴτε ἀκαθαρσίες» (Ἀγ. Τυχῶν τοῦ Ζαντόνκ).

 Μητέρα, τὸ πιὸ ἀγαπημένο πρόσωπο γιά τὸ παιδί, πηγή στοργῆς καὶ τρυφερότητας, στεκε­ται προσευχομένη μπροστὰ στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ παιδὶ κοιτάζει πότε αὐτὴν καὶ πότε τὴν εἰκόνα καὶ δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μακρὲς ἐξηγήσεις γιά τό τί σημαίνει αὐτό. Νά, αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο σιωπηλὸ μάθημα τῆς θεογνωσίας. Αὐ­τὸ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ μάθημα τῆς εὐλαβείας. Τέτοια μαθήματα μπορεῖτε καὶ πρέπει πάντα νά δίνετε στα παιδιὰ σας. Δέν ὑπάρχει γιά τὴν μητέρα καθῆκον μεγαλυ­τερο καὶ ἔργο ἱερότερο, γιά τὸ ὅποιο αὕτη φέρει εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀπ' αὐτὸ τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Στόν Θεὸ θὰ δώσετε λόγο ἂν ἀμελήσετε αὐτὸ τὸ ἔργο. Καὶ ἀπὸ τώρα θ' ἀρχίσουν τὰ βάσανα σας καὶ θὰ ῥίχνετε πικρὰ δάκρυα καὶ θὰ ἀναστενάζετε βλέποντας τὰ παιδιὰ σας. Λοιπόν«ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων». (Ματ. 18, 10) Νά φροντίζετε τὰ παιδιὰ σας, νά εἶστε γι' αὐτοὺς παράδειγμα τῆς γνησίας χριστιανικῆς ζωῆς καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θὰ εἶναι σ' ὅλους ἐσᾶς καὶ στά παιδιὰ σας.

footer
  • Πέμπτη
    14 Νοεμβρίου

    Φιλίππου αποστόλου, Κωνσταντίνου του Υδραίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ