ploigisi h3

bottom neo

 

nipiovaptismos- Γιατὶ δέν ἀποφασίζουμε μόνοι μας, ἂν θέλουμε νά βαπτιστοῦμε καὶ νά γίνουμε Χριστιανοί;

- Γιατὶ μᾶς βαπτίζουν νήπια καταστρατηγῶντας τὴν ἐλευθερία μας;

Ἐρωτήματα πού ἀκούγονται συχνὰ καὶ μᾶς προκαλοῦν, μὲ τή σειρά μας, νά ῥωτήσουμε:

- Ὅταν τὸ νήπιο εἶναι ἄρρωστο καὶ χρειάζεται γιατρό, μήπως πρέπει πρῶτα νά τὸ ῥωτήσουμε γιά νά τὸν φωνάξουμε;

- Μήπως τὸ φάρμακο ποῦ τοῦ δίνουμε τοῦ στερεῖ τὴν ἐλευθερία νά ἐπιλέξει ἂν θὰ γιατρευτεῖ;

- Ζητᾶμε προηγουμένως τή συγκατάθεσή του, ὅταν τὸ ἐμβολιάσουμε;

- Καταστρέφουμε τὴν ἐλευθερία του, ὅταν τοῦ δίνουμε φαγητὸ ἢ τὸ ντύνουμε;

- Τὸ ῥωτᾶμε ποία γλῶσσα ἐπιθυμεῖ νά μιλάει;

- Τὸ ῥωτᾶμε ἂν θέλει νά πάει στό σχολεῖο;

Τή σωματική ὑγείᾳ τοῦ παιδίου τή φροντίζουμε, χωρὶς νά τὸ ῥωτήσουμε.

Τὴν πνευματικὴ ὑγεία του δέν θὰ τὴν ἀποκαταστήσουμε στήν πρωταρχικὴ της ὡραιότητα; Εἶναι μικρότερης σημασίας ἡ πνευματικὴ του ὑγεία;

Ὅπως σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς οἱ γονεῖς προσφέρουν στά παιδιὰ τους ὅτι καλύτερο μποροὺν ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἔτσι εἶναι φυσικό, γιά τοὺς γονεῖς πού εἶναι πιστοὶ οἱ ἴδιοι νά νιώθουν τὴν ἀνάγκη τὸ παιδὶ τους νά γίνει σύντομα μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Νά γεμίσει ἀπὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἔστω καὶ ἂν ἡ ὥρα τῆς Βάπτισης δέν εἶναι συνειδητὴ γι’ αὐτό. Μὲ τὸ βάπτισμα τὸ παιδὶ «ἐγκεντρίζετε» (μπολιάζεται)κατὰ κάποιον τρόπο, ἐνσωματώνεται μυστικὰ στό ἄχραντο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γίνεται ἐπίσημα μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς καὶ στά ὑπόλοιπα Μυστήρια. Τή σωτηρίᾳ καὶ ὑπέροχη σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ παίρνει μὲ τὸ Βάπτισμα, τή γνωρίζουν οἱ ἄγγελοι καὶ τὴν τρέμουν οἱ δαίμονες. Ὥστε ἔτσι, οἱ δαίμονες φεύγουν τρέχοντας ἀπὸ τὸν βαπτισμένο καὶ οἱ ἄγγελοι τὸν φρουροῦν σὰν γνώριμο καὶ παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Τὸ βάπτισμα τὸ κάνουμε στά νήπια γιά νά τὰ προφυλάξουμε ἀπὸ ἕναν μέγιστο κίνδυνο γιά νά περιφρουρήσουμε τὴν ἐλευθερία τους ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου.

Ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἑπομένως δέν ἐμποδίζει, ἀλλὰ ἐξασφαλίζει καὶ διασφαλίζει τὴν οὐσιαστικὴ ἐλευθερία. Τὸ λουτρὸ τοῦ Βαπτίσματος, σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὸ Ἅγιο Χρῖσμα, ἐνεργεῖ μιά νέᾳ γεννήσῃ. Ἔτσι ἔχουμε μιά νέᾳ δημιουργίᾳ, νέᾳ γεννήσῃ πνευματικῆς ὑπάρξῃς τελείως νέας καὶ χαριτωμένης. Δέν δίνονται ἁπλῶς κάποια χαρίσματα στόν πιστό, ἀλλὰ ὅλο τὸ πλήρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκχύνεται σ’ αὐτόν, μορφώνει μέσα τοῦ τή μορφή τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν κάνει παιδὶ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Γιατὶ λοιπὸν πρέπει να ἀρνούμαστε στά παιδιὰ τὸ δικαίωμα να ἔχουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς τους τή ζωοποιὸ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς μέρος τῆς ὑπάρξῃς τους; Ἂν καθὼς μεγαλώνουν ἀποφασίσουν ὅτι δέν θέλουν πιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἂς τὸ ἀρνηθοῦν, ὅπως κάνει καθενάς πού ἀρνεῖται τὸν Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς αὐτὴν τὴν κινήσῃ τὴν σέβεται καὶ ἀφήνει αὐτόν πού Τὸν ἀρνεῖται.

Ἡ Βάπτιση μας καὶ γενικὰ ἡ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ δέν μᾶς δεσμεύει. Μήπως ἄλλωστε ζοῦμε ἂν δέν τὸ ἐπιλέξουμε καὶ ἐπιδιώξουμε ὅπως ταιριάζει σὲ βαπτισμένους Χριστιανούς; Ἑπομένως οὕτως ἢ ἄλλως διαλέγουμε. Ἂν κανεὶς θέλει νά ἀλλάξει πίστη, δέν δεσμεύεται ἀπὸ τὸ βάπτισμα. Τὸ βάπτισμα σῴζει τελικὰ ὅσους μὲ τὸν καθημερινὸ τους ἀγῶνα ἐνεργοποιοῦν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μένει ἀδιενέργητη στήν ψυχὴ του. Τὸ γεγονὸς τῆς ταύτισης τοῦ βαπτίσματος μὲ τὴν ἀναγεννήσῃ, δέν σημαίνει πώς τὸ βάπτισμα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν προσωπικὸ ἀγῶνα γιά τή διατήρηση καὶ τὴν καρποφορία τοῦ πνευματικοῦ δώρου.

Τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, τὸν 4ο αἰῶνα, «πρὸς τοὺς φωτιζόμενους» μποροῦν νά λειτουργήσουν ἀφυπνιστικὰ καὶ στήν ἐποχὴ μας: «Δέν παίρνεις λοιπὸν ὄπλο φθαρτό, ἀλλὰ πνευματικό. Φυτεύεσαι στό νοητὸ Παράδεισο. Παίρνεις καινούργιο ὄνομα πού δέν τὸ εἶχες πρίν. Πρὶν ἀπὸ τὸ βάπτισμα ἤσουνα κατηχούμενος, ἐνῶ τώρα θά ὀνομαστεῖς πιστός. Ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μετατίθεσαι, περνᾶς στή δικαιοσύνη, ἀπὸ τὸ μόλυσμα στήν καθαρότητα… Αὐτὸ ὅμως δέν φτάνει…

Ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ φύτεμα καὶ τὸ πότισμα, καὶ δικό σου ἡ καρποφορία. Ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι νά σοῦ δώσει τή χάρη Του, ἐνῶ δικό σου νά τή δεχτεῖς καὶ νά τή διατηρήσεις.

Μὴν καταφρονεῖς τή Χάρη, ἐπειδὴ σοῦ δίνεται δωρεάν, ἀλλὰ δέξου τη καὶ συντήρησέ την, λειτουργώντας την μέσα στήν ὑπάρξή σου μὲ πραγματική εὐλάβεια».

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ