ploigisi h3

bottom neo

 

Δημτριον νττουσι λγχαι Χριστ μου,
Ζηλο
ντα πλευρς λογχονκτου σς πθος.
Ε
κοστ μελαι Δημτριον κτνελον.

agios dimitriosἍγιος Δημήτριος γεννήθηκε περὶ τὸ 280 - 284 μ.Χ. καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ 303 μ.Χ. ἢ τὸ 305 μ.Χ. ἢ (τὸ πιὸ πιθανό) τὸ 306 μ.Χ.

Ὁ Δημήτριος ἦταν γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας στή Θεσσαλονίκη. Σύντομα ἀνελίχθηκε στίς βαθμίδες τοῦ Ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ μὲ ἀποτέλεσμα σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν νά φέρει τὸ βαθμὸ τοῦ χιλιάρχου. Ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ κάτω ἀπὸ τή διοίκηση τοῦ Τετράρχη (καὶ ἔπειτα αὐτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανοῦ, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Διοκλητιανός, ἔγινε χριστιανὸς καὶ φυλακίστηκε στήν Θεσσαλονίκη τὸ 303 μ.Χ., διότι ἁγνόησε τὸ διάταγμα τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ «περὶ ἀρνήσεως τοῦ χριστιανισμοῦ». Μάλιστα λίγο νωρίτερα εἶχε ἱδρύσει κύκλο νέων πρὸς μελέτῃ τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Στή φυλακὴ ἦταν καὶ ἕνας νεαρὸς χριστιανὸς ὁ Νέστορας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντιμετώπιζε σὲ μονομαχία τὸν φοβερὸ μονομάχο τῆς ἐποχῆς Λυαῖο. Ὁ νεαρὸς χριστιανὸς πρὶν τή μονομαχίᾳ ἐπισκέφθηκε τὸν Δημήτριο καὶ ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος τοῦ ἔδωσε τὴν εὐχὴ του καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ Νέστορας νά νικήσει τὸ Λυαῖο καὶ νά προκαλέσει τὴν ὀργὴ τοῦ αὐτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε νά θανατωθοῦν καὶ οἱ δύο, Νέστορας καὶ Δημήτριος. 

Οἱ συγγραφεῖς ἐγκωμίων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ Δημήτριος Χρυσολωρᾶς, ἀναφέρουν ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου ἐτάφη στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου, ὁ δὲ τάφος μετεβλήθη σὲ βαθὺ φρέαρ πού ἀνέβλυζε μύρο, ἐξ οὐ καὶ ἡ προσωνυμία τοῦ Μυροβλήτου.

Στίς βυζαντινὲς εἰκόνες ἀλλὰ καὶ στή συγχρόνη ἁγιογραφία ὁ Ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται ἀρκετὲς φορὲς ὡς καβαλάρης μὲ κόκκινο ἄλογο (σὲ ἀντιδιαστολὴ τοῦ λευκοῦ ἀλόγου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου) νά πατᾶ τὸν ἄπιστο Λυαῖο.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς. Τὸ 1823 μ.Χ. οἱ Τοῦρκοι πού ἦταν ἀμπαρωμένοι στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας ἑτοίμαζαν τὰ πυρομαχικὰ τους γιά νά χτυπήσουν μὲ τὰ κανόνια τους, τοὺς Ἕλληνες πού βρίσκονταν στόν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά  ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἔκανε τὸ θαῦμα του, γιά νά σωθοῦν οἱ Χριστιανοὶ.  Ἡ πυρίτιδα ἔσκασε στά χέρια τῶν Τούρκων καταστρέφοντας καὶ τμῆμα τοῦ μνημείου τοῦ Παρθενῶνα. Γιά νά θυμοῦνται αὐτὸ τὸ θαῦμα, ὁ Ναὸς λέγεται ἀπὸ τότε Ἅγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, ἀπὸ τὴν λουμπάρδα δηλαδὴ τὸ κανόνι τῶν Τούρκων πού καταστράφηκε.

Πολιοῦχος:  Θεσσαλονίκη, Ἐλασσόνα, Λαγκαδάς, Ναύπακτος, Σιάτιστα, Μικρὸς Βάλτος Κορίνθου, Ἅγιος Δημήτριος Ἀττικῆς, Αὐλῶνας Ἀττικῆς, Χρυσούπολη, Ἁλμυρός, Κολινδρός, Πετρούπολη, Κερατέα, Κηφισιά.πολυτκιον 
χος γ’.
Μέγαν ε
ρατο v τος κιvδύvοις, σπέρμαχοv, οκουμένη, θλοφόρε τθνη τροπούμενον. ς ον Λυαίου καθελες τν παρσιν, ν τ σταδί θαῤῥύvας τν Νέστορα, οτως γιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,

 Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.

Κοντ
κιον
χος β’. Ατόμελον.
Το
ς τv αμάτωv σου είθροις Δημήτριε, τv κκλησίαν Θες πορφύρωσεv, δούς σοι τ κράτος ήττητοv, κα περιέπωv τν πόλιv σου τρωτοv· ατς γρ πάρχεις τ στήριγμα.

Κ
θισμα
χος πλ. δ’. Τν Σοφαν κα Λογον.
Ε
σεβεας τος τρποις καταπλουτν, σεβεας τν πλνην καταβαλν, Μρτυς κατεπτησας, τν τυρννων τ θρση, κα τ θείῳ πθ, τν νον πυρπολομενος, τν εδλων τν πλνην, ες χος βθισας· θεν παξως, μοιβν τν γνων, δξω τ θαματα, κα πηγζεις ἰάματα, θλοφρε Δημτριε, πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην σου.

Μεγαλυν
ριον
Τ
ν μέγαν πλίτην καθλητήν, τν στεφανηφόρον, καν μάρτυσι θαυμαστόν, τν λόγχ τρωθέντα, πλευρν ς δεσπότης,

Δημήτριον τν θεον μνοις τιμήσωμεν.


footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ