Εκτύπωση

 

arhaggeloi Ἁγία Γραφή, ἀναφέρει σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἰδιαίτερα μὲ τοὺς ἐπικεφαλεῖς τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Οἱ ἄγγελοι δέν γνωρίζουν πόνο καὶ δυστυχία, ἀμφιβολίες καὶ φόβους, ἀρσενικὸ καὶ θυλυκό, ἀλλὰ τοὺς χαρακτηρίζει ἡ ὀμορφιά, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀέναη ζωή. Εἶναι ἄγγελοι, δηλαδὴ κτιστοί, ἀόρατοι καὶ τελεία πνεύματα, τὰ ὁποῖα δέν τὰ περιορίζει οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε ὁ χῶρος.

Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐμφανίζονται στους ἀνθρώπους κάθε φορά που ὁ Θεὸς θέλει νά γίνει τὸ θέλημά Του.

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζονται συνήθως μὲ σπαθὶ ἢ σκῆπτρο στό δέξι χέρι, σύμβολο τῆς ἐξουσίας πού τοὺς χάρισε ὁ Θεός. Στό ἀριστερὸ χέρι κρατοῦν πολλὲς φορὲς μιά σφαίρᾳ πού συμβολίζει τὸν κόσμο. 

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, τὸ ὄνομά του σημαίνει «Ποῖος Εἶναι Ὅμοιος μὲ τὸν Θεό;». Εἶναι ἄγγελος ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται στήν Παλαιὰ Διαθήκη, κυρίως, καὶ μάλιστα στίς πρῶτες στιγμὲς τῆς δημιουργίας τοῦ Κόσμου: Ὅταν ὁ Ἑωσφόρος λόγῳ τῆς ὑπερηφάνειας του ἐξεγέρθηκε κατὰ τοῦ Θεοῦ, θέλησε νά βάλει τὸν θρόνο του στόν οὐρανὸ καὶ να γίνει ὅμοιος μὲ τὸ Θεό. Τὸν ἀκολούθησε ἕνα τάγμα Ἀγγέλων, τὸ ὁποῖο καὶ αὐτὸ ἀποσκίρτησε ἀπὸ τὸ Θεὸ ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφανείας του. Τότε ἐξέπεσαν καὶ διώχτηκαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὸν ἀρχηγὸ τους τὸν Διάβολο. Καὶ ἔγιναν ὅλοι τους σκοτεινοὶ ἀντὶ φωτεινοί. Δαίμονες ἀντὶ Ἄγγελοι. Τότε ὁ μέγας αὐτὸς ἀρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας τὴν ἐλεεινὴ ἔκπτωση τῶν Ἀγγέλων, κατάλαβε τὴν αἰτία τῆς πτώσης τους, καὶ για αὐτὸ μὲ τὴν ὑποταγὴ καὶ τὴν ταπείνωση τὴν ὁποία ἔδειξε στό Δεσπότῃ Θεό, διεφύλαξε τόσον τὴν δικὴ του δόξα καὶ λαμπρότητα, ὅσο καὶ τὴν δόξα τῶν ἄλλων Ἀγγελικῶν ταγμάτων. Γιά τὴν ὑποταγὴ του καὶ τὴν ταπείνωση αὐτή, διορίστηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ Παντοκράτορα νά εἶναι ὁ πρῶτος τῶν Ἀγγελικῶν τάξεων.

Κατὰ τὴν περίοδο ἐκείνη ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ συγκέντρωσε καὶ ἔνωσε τίς τάξεις τῶν Ἀγγέλων, καὶ φώναξε σ' αὐτοὺς τὸ: «Πρόσχωμεν. Ἤτοι ἂς προσέξωμεν καὶ ἂς ἐννοήσωμεν, τὶ ἔπαθον οὖτοι οἱ ἐκπεσόντες δαίμονες διὰ τὴν ὑπερηφάνιάν τους, οἵτινες πρὸ ὀλίγου ἦτον μαζὶ μὲ ἡμᾶς Ἄγγελοι. Καὶ ἂς στοχασθῶμέν τί μὲν εἶναι ὁ Θεός, τὶ δὲ εἶναι ὁ Ἄγγελος. Ὁ μὲν γὰρ Θεός, εἶναι Δεσπότης καὶ Δημιουργὸς ἡμῶν τῶν Ἀγγέλων. Ἡμεῖς δὲ οἱ Ἄγγελοι, εἴμεθα δοῦλοι καὶ κτίσματα τοῦ Θεοῦ». Καὶ ἔτσι ὕμνησε καὶ δόξασε τὸν Θεὸ Παντοκράτορα, ἀναφωνώντας ἐκεῖνον τὸν θεῖο καὶ ἀγγελικὸ ὕμνο μὲ ὅλους τοὺς Ἀγγέλους, «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξῃς αὐτοῦ».

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνήγγειλε στόν Ἀβραὰμ τὴν ἀνάγκη θυσίας τοῦ γιοῦ του, Ἰσαὰκ καὶ ὁ ὁποῖος στή συνέχεια τὴν ἀπέτρεψε. Ἔπειτα στόν Λώτ, ὅταν τὸν λύτρωσε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων. Μετὰ παρουσιάστηκε στόν Πατριάρχη Ἰακώβ, ὅταν τὸν λύτρωσε ἀπὸ τὰ φονικὰ χέρια τοῦ ἀδερφοῦ του Ἠσαῦ. Αὐτὸς προπορεύονταν μπροστὰ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες ὅταν ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῶν Αἰγυπτίων, μὲ τή μορφή νεφέλης τὴν ἡμέρα καὶ φωτιᾶς τή νύχτα, τοὺς ἔδειχνε τὸ δρόμο πρὸς τή γή τῆς Ἐπαγγελίας. Αὐτὸς παρουσιάστηκε στόν μάντη Βαλαάμ, ὅταν ἐκεῖνος ἤθελε να καταραστεῖ τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ γιά νά μὴ συνεχίσει τὸ δρόμο πρὸς τή Χαναάν. Αὐτὸς παρουσιάστηκε καὶ στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυὴ ἀπαντῶντας του: «Ἐγὼ ἀρχιστράτηγος Κυρίου νυνὶ παραγέγονα».

Στήν Καινὴ Διαθήκη, αὐτὸς εἶναι πού θὰ ἀναγγείλει τή δεύτερη ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἁρπαγὴ τῆς ἐκκλησίας Του. (1 Θεσσαλονικεὶς 4:16-17)εἶναι πάρων καὶ στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυί, τὴν πτώση τῆς Ἱεριχώς, καθὼς καί τίς ἱστορίες τοῦ Ἐμμανουήλ, Δαβίδ, Ἠλία κτλ. Πάντοτε κρατᾶ ῥομφαῖα, ἡ ὁποία δίνει τὴν πύρινη τιμωρία στούς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ.

Τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, τὸν συναντάμε στην κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη, ὅπως ἐπίσης καὶ στην Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, ὅπου ἐπικεφαλῆς τῶν Ἀγγέλων πολεμὰ τὸ Σατανᾶ. Ἐμφανίζεται προφητικὰ να ἡγεῖται στρατιὰς ἀγγέλων σὲ πόλεμο στον οὐρανό, κατὰ «τοῦ μεγάλου Δράκοντα, τοῦ ἀρχαίου φιδιοῦ, τοῦ Σατανᾶ» καὶ τῶν ἀγγέλων του, ὅπου ὑπερισχύει ὁ Μιχαὴλ καὶ τοὺς ῥίχνει στῇ γῆ. (Ἀποκάλυψη 12:7-9)

Εἶναι γνωστὸ καὶ τὸ θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στούς Κολοσσοὺς τῆς Φρυγίας. Στήν περιοχὴ τῶν Κολοσσῶν εἶχε ἀναβλύσει πηγή μὲ ἁγιασμένο νερό πού θεράπευε κάθε ἀρρώστια. Ἐκεῖ χτίστηκε Ναὸς στό ὄνομα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Οἱ εἰδωλολάτρες στράφηκαν ἐναντίον τοῦ ἱερέα τοῦ Ναοῦ, τὸν ὁποῖο ὅμως προστάτευσε ὁ Ἀρχάγγελος καὶ σώθηκε. Οἱ εἰδωλολάτρες δοκιμάσαν τότε νά ἐκτρέψουν τὸ ῥοῦ ἐνὸς ποταμοῦ γιά νά πνίξουν τὸν ἱερέα καὶ νά καταστρέψουν τὸ Ναό. Τότε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἐπενέβη καὶ μὲ τή ῥομφαίᾳ του ἔσκισε στά δύο τή γή καὶ τὰ νερὰ χωνεύθηκαν μέσα. Ἕως σήμερα τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν χωνεύονται, γι' αὐτὸ καὶ τὸ μέρος ὀνομάστηκε Χώναι.

Ἐπίσης θεωρεῖται ἀπὸ τὸ λαὸ ὅτι εἶναι ὁ ψυχοπομπὸς ἄγγελος, δηλ. μεταφέρει τίς ψυχὲς στόν οὐρανό. Στή Σύμη, τὸ ἀκριτικὸ νησὶ τῶν Δωδεκανήσων, ὁ Ταξιάρχης εἶναι ὁ προστάτης τῶν ναυτικῶν καὶ τοῦ προσφέρονται τάματα πού τὰ ῥίχνουν στή θάλασσα.

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ (Ταξίαρχος καὶ Ἀρχιστράτηγος) εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ ἡ μνήμη του γιορτάζεται μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια σὲ ὄλες τίς Μονάδες τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, τὸ ὄνομά του σημαίνει «ἥρωας τοῦ Θεοῦ». Εἶναι ὁ ἄγγελος πού ἐμφανίστηκε στόν  προφήτῃ Δανιήλ. Στήν γυναῖκα τοῦ Μανωέ, καὶ τῆς ἀναγγέλλει πώς θὰ γεννήσει τὸν Σαμψών. Στόν Ἰωακεὶμ καὶ τηνἌννα, καὶ τοὺς ἀναγγέλλει πώς θὰ γεννήσουν τὴν Παναγία. Στόν ἱερέα Ζαχαρία, πὼς θὰ γεννήσει τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ εἶναι αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖο συνδέονται ὅλα τὰ γεγονότα πού ἔχουν σχέση μὲ τὴν γεννήσῃ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἐκεῖνος πού «τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει»  ἀνακοίνωσε στήν Παναγία ὅτι θὰ γεννήσει τὸ Υἱό τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ἦταν πού ἔτρεφε μὲ οὐράνιο ἄρτο τὴν Παναγία, μέσα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Αὐτὸς καθησύχασε τοὺς φόβους τοῦ Ἰωσήφ. Αὐτὸς παρουσιάστηκε στούς βοσκούς. Αὐτὸς εἶπε στόν Ἰωσήφ, νά πάρει τὴν Μαρία καὶ τὸ βρέφος καὶ νά φύγει στήν Αἴγυπτο καὶ ὕστερα ἀπὸ καιρό, νά ἐπιστρέψει στή γή τοῦ Ἰσραήλ.

Στά νεώτερα χρόνια στόν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, στίς Καρυὲς τοῦ Ἁγ.Ὅρους ἐμφανίστηκε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ σὲ ἕναν μοναχὸ καὶ μπροστὰ στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἄρχισε νά ψάλλει τὸ «Ἄξιον Ἐστί».Τοῦ μοναχοῦ τοῦ ἄρεσε αὐτὸς ὁ ὕμνος, ἀλλὰ στεναχωρέθηκε γιατὶ θὰ τὸ ξεχνοῦσε. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ὅμως μὲ τὸ δάχτυλό του χάραξε τὸν ὕμνο πάνω σὲ μαρμαρίνη πλάκα. Ἔτσι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ὀνομάστηκε «Ἄξιον Ἐστί» καὶ ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἡ θαυματουργικὴ αὐτὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» ὑπενθυμίζοντας μας ὅτι ἡ ὑπάρξῃ τῶν ἀγγέλων εἶναι μία πραγματικότητα, καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς μελετητὲς καὶ ἀσματογράφους γνωματεύουν, ὅτι ὁ θεῖος Γαβριὴλ ἦταν ὁ Ἄγγελος ὁ ὁποῖος κύλισε τὴν βράχο ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ αὐτὸς ἦταν πού ἔφερε τὸ μήνυμα στίς Μυροφόρες γιά τὴν Ἀναστάσῃ τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἦταν αὐτός πού ὑπηρέτησε τὸ Μυστήριο τῆς ἔνσαρκης οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος.

Γιά τό λόγο αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀποφάσισε νά συνεορτάζει μαζὶ τοὺς δύο Ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ στίς 8 Νοεμβρίου καὶ νά ἐπικαλεῖται τὴν χάρη καὶ τή βοήθειά τους.