ploigisi h3

bottom neo

 

stNektariosΕἰρήνη

Ἡ εἰρήνη εἶναι θεῖο δῶρο πού χορηγεῖται πλουσιοπάροχα σ' ὅσους συμφιλιώνονται μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἐκτελοῦν τὰ θεῖα Του προστάγματα. Ἡ εἰρήνη εἶναι φῶς καὶ φεύγει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία πού εἶναι σκοτάδι. Ἕνας ἁμαρτωλός ποτέ δέν εἰρηνεύει. Νά ἀγωνίζεστε κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νά μὴ σᾶς ταράζει ἡ ἐξέγερση τῶν παθῶν μέσα σας. Ἂν στήν πάλη μαζὶ τους νικήσεις, τὸ ξεσήκωμα τῶν παθῶν ἔγινε γιά σένα ἀφορμὴ νέας χαρᾶς καὶ εἰρήνης. Ἂν νικηθεῖς - ὅ μὴ γένοιτο - τότε γεννιέται θλίψη καὶ ταραχή. Ἂν πάλι, μετὰ ἀπὸ σκληρὴ μάχῃ, ἐπικρατήσει πρὸς στιγμὴν ἡ ἁμαρτία, ἀλλὰ ἐσὺ ἐπιμείνεις στόν ἀγῶνα, τότε νικᾷς καὶ ἡ εἰρήνη ξανάρχεται. «Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὐ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον» (Ἑβρ. 12,14). Ἡ εἰρήνη καὶ ὁ ἁγιασμὸς εἶναι δύο ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιά ἐκεῖνον πού ζητάει μὲ πόθο νά δεῖ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰρήνη εἶναι τὸ θεμέλιο στό ὁποῖο στηρίζεται ὁ ἁγιασμός. Ὁ ἁγιασμὸς δέν παραμένει σὲ ταραγμένη καὶ ὀργισμένη καρδία. Ἡ ὀργὴ ὅταν χρονίζει στήν ψυχὴ μας, δημιουργεῖ τὴν ἔχθρα καὶ τὸ μῖσος κατὰ τοῦ πλησίον. Γι' αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ γρηγόρη συμφιλίωση μὲ τὸν ἀδελφὸ μας, ὥστε νά μὴ στερηθοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἁγιάζει τὴν καρδία μας. Ἐκεῖνος πού εἰρηνεύει μὲ τὸν ἑαυτὸ του, εἰρηνεύει καὶ μὲ τὸν πλησίον του, εἰρηνεύει καὶ μὲ τὸ Θεό. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι γεμᾶτος μὲ ἁγιασμὸ γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα του.

Ἀγάπη

Ἐπιδιώκετε τὴν ἀγάπη. Ζητᾶτε καθημερινὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ τὴν ἀγάπη. Μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη ἔρχεται καὶ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν. Ἀγαπᾶτε γιά ν' ἀγαπάστε καὶ σεῖς ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Δῶστε στό Θεὸ ὅλη σας τὴν καρδία, ὥστε νά μένετε στήν ἀγάπη. «Ὁ μενῶν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει» (Ἀ' Ἰωάν. 4,16). Ὀφείλετε νά ἔχετε πολλὴ προσοχὴ στίς μεταξὺ σας σχέσεις καὶ νά εὐλαβεῖστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ὡς πρόσωπα ἱερά, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Νά μὴν ἀποβλέπετε ποτέ στο σῶμα ἢ στήν ὀμορφιὰ του, ἀλλὰ στήν ψυχή. Προσέχετε τὸ αἴσθημα τῆς ἀγάπης, γιατὶ ὅταν ἡ καρδία δέν θερμαίνεται ἀπὸ τὴν καθαρή προσευχή, ἡ ἀγάπη κινδυνεύει νά γίνει σαρκικὴ καὶ ἀφύσικη- κινδυνεύει νά σκοτίσει τὸ νοῦ καὶ νά κατακάψει τὴν καρδία. Πρέπει νά ἐξετάζουμε καθημερινὰ μήπως ἡ ἀγάπη μας δέν ἀπορρέει ἀπὸ τὸ σύνδεσμο τῆς κοινῆς μας ἀγάπης πρὸς τὸ Χριστὸ μήπως δέν πηγάζει ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν Κύριο. Αὐτός πού ἀγρυπνεῖ νά διατηρήσει ἁγνή τὴν ἀγάπη, θὰ φυλαχθεῖ ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ πού προσπαθεῖ σιγᾷ -σιγὰ νά μετατρέψει τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη σὲ ἀγάπη κοινὴ καὶ συναισθηματική.

Χριστιανικὴ εὐγένεια

Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν χρέος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, νά γίνουν ἅγιοι καὶ τέλειοι. Ἡ τελειότητα καὶ ἡ ἁγιότητα χαράσσεται πρῶτα βαθιὰ στήν ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τυπώνεται καὶ στίς σκέψεις του, στίς ἐπιθυμίες του, στά λόγια του, στίς πράξεις του. Ἔτσι, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχει στήν ψυχὴ ξεχύνεται καὶ σ' ὅλο τὸν ἐξωτερικὸ χαρακτῆρα. Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νά εἶναι εὐγενὴς πρὸς ὅλους. Τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα του νά ἀποπνέουν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ στήν ψυχὴ του, ὥστε νά μαρτυρεῖται ἡ χριστιανικὴ του πολιτεία καὶ νά δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού εἶναι μετρημένος στά λόγια, εἶναι μετρημένος καὶ στά ἔργα. Αὐτός πού ἐξετάζει τὰ λόγια πού πρόκειται νά πεῖ, ἐξετάζει καί τίς πράξεις πού πρόκειται νά ἐκτελέσει, καί ποτέ του δέν θὰ ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς καλῆς καὶ ἐναρέτης συμπεριφορᾶς. Τὰ χαριτωμένα λόγια τοῦ χριστιανοῦ χαρακτηρίζονται ἀπὸ λεπτότητα καὶ εὐγένεια. Αὐτὰ εἶναι πού γεννοῦν τὴν ἀγάπη, φέρνουν τὴν εἰρήνη καὶ τή χαρά. Ἀντίθετα, ἡ ἀργολογία γεννάει μίση, ἔχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχὲς καὶ πολέμους. Ἂς εἴμαστε λοιπὸν πάντοτε εὐγενεῖς. Ποτὲ ἀπ’ τὰ χείλη μας νά μὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος πού δέν εἶναι ἀλατισμένος μὲ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι ἀγαθοί, λόγοι πού μαρτυροῦν τὴν κατὰ Χριστὸ εὐγένεια καὶ τὴν ψυχικὴ μας καλλιέργεια.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ