ploigisi h3

bottom neo

 

Ὁ Νικόλαος, πρέσβυς ὢν ἐν γῇ μέγας,
Καὶ γῆς ἀποστὰς εἰς τὸ πρεσβεύειν ζέει.
Ἕκτῃ Νικόλεώ γε φάνη βιότοιο τελευτή.

 

agios NikolaosἍγιος Νικόλαος γεννήθηκε τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ. στά Πάταρα τῆς Λυκίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους καὶ ἔδρασε τὴν ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 - 304 μ.Χ.), Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.) καὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ κληρονόμος μιᾶς μεγάλης περιουσίας. Ἀλλὰ ὁ Νικόλαος, ἐμπνεόμενος ἀπὸ φιλάνθρωπα συναισθήματα, διέθετε τὴν περιουσία του γιά νά ἀνακουφίζει ἄπορα, ὀρφανά, φτωχούς, χῆρες, στενοχωρημένους οἰκογενειάρχες. Ἔνας μάλιστα, θὰ διέφθειρε τίς τρεῖς κόρες του, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει χρήματα. Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ Νικόλαος, μυστικὰ σὲ τρεῖς νύκτες ἐξασφάλισε τὴν προῖκα τῶν τριῶν κοριτσιών, ἀφήνοντας 100 χρυσᾶ φλουριὰ στήν κάθε μία. Ἔτσι, οἱ τρεῖς κόρες ἀποκαταστάθηκαν καὶ γλίτωσαν ἀπὸ βέβαιη διαφθορά.

Στήν συνέχεια ἀφιερώθηκε στόν ἀσκητικὸ βίο, λόγῳ ὅμως τῆς ξεχωριστῆς ἀρετῆς του τιμήθηκε, χωρὶς νά τὸ ἐπιδιώξει, ἀρχικὰ μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἱερέα στά Πάταρα καὶ συνέχεια μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μύρων. Ἀπὸ τή θέση αὐτή καθοδηγοῦσε μὲ ἀγάπῃ τὸ ποίμνιό του καὶ ὁμολογοῦσε μὲ παρρησία τὴν ἀλήθεια. Γιά τὸ λόγο αὐτὸ συνελήφθη ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ ῥίχτηκε στή φυλακή.

Ὅταν ὅμως ἀνῆλθε στόν αὐτοκρατορικὸ θρόνο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐλευθερώθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ ἔτσι ὁ Νικόλαος ἐπανῆλθε στόν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Μάλιστα ἔλαβε μέρος στήν Ἀ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπου ξεχώρισε γιά τή σοφίᾳ καὶ τὴν ἠθικὴ του τελειότητα.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν προικισμένος καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας μὲ τὸ ὁποῖο ἔσωσε πολλοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄσο ἦταν ἐν ζωή ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του τὸ 330 μ.Χ. Γιά παράδειγμα ὅταν κάποτε κινδύνευσε κάποιος στή θάλασσα - λόγῳ σφοδρῶν ἀνέμων - καὶ ἐπικαλέστηκε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου σώθηκε καὶ μάλιστα ἐνῶ βρισκόταν στή μέση τοῦ πελάγους βρέθηκε ἀβλαβὴς στό σπίτι του. Τὸ θαῦμα ἔγινε ἀμέσως γνωστὸ στήν Πόλη καὶ ὁ λαὸς προσῆλθε ἀμέσως σὲ λιτανεία καὶ ἀγρυπνία προκειμένου νά τιμήσει τὸν θαυματουργὸ Ἅγιο.

 

Ἱερά Λείψανα: 

Ἡ δεξιὰ τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στόν Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νέου Βουκουρεστίου.

Ὁ ἀριστερὸς βραχίονας τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στόν ὀμώνυμο ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τοῦ Ῥίμινι Ἰταλίας.

Ἀπότμημα τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στό Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βόλου.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στήν ὀμώνυμη ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Μπάρι Ἰταλίας.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στίς Μονὲς Ἀγ. Νικολάου Ἄνω Βαθείας Εὐβοίας καὶ Φανερωμένης Σαλαμῖνος, στόν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Μόσχας, στόν ὀμώνυμο Ναὸ Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ στή Λαύρα Ἀγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.

Ἕνας ἐκ τῶν ὀδόντων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στή Μονὴ Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων.

Πολιοῦχος: 

Ἀλεξανδρούπολη, Βόλος, Γαλαξείδι, Δελφοί, Κοζάνη, Οἰνοῦσσες, Πολύγυρος, Πάργα, Νέα Ἁλικαρνασσὸς Κρήτης, Σύρος, Ἀκρολίμνη Πέλλας, Μεγάλος Βάλτος Κορίνθου, Ἀστακός, Μεγαλόπολη Ἀρκαδίας, Κῶς, Ἀλποχώρι Ἠλείας.Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνεδείχθης· τοῦ Χριστοῦ γὰρ Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου, ἔσωσας τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης,

ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

Ὁ Οἶκος
Ἀνυμνήσωμεν νῦν τὸν Ἱεράρχην ᾄσμασι, τὸν ἐν Μύροις λαοὶ ποιμένα καὶ διδάσκαλον, ἵνα ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ ἐλλαμφθῶμεν· ἰδοὺ γὰρ ὤφθη ὅλος καθάρσιος, ἀκήρατος πνεύματι, Χριστῷ προσάγων θυσίαν ἄμωμον, τὴν εἰλικρινῆ καὶ Θεῷ εὐπρόσδεκτον, ὡς ἱερεὺς κεκαθαρμένος τῇ ψυχῇ καὶ τῇ σαρκί· ὅθεν ὑπάρχει ἀληθῶς, τῆς Ἐκκλησίας προστάτης, καὶ ὑπέρμαχος ταύτης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

 
 
 
footer
  • Παρασκευή
    3 Ιουλίου

    Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ