ploigisi h3

bottom neo

 

λευθριος, ς δουλνους φσει,
Σπ
θας θεωρν, οκ δουλοτο πλν.
Δ
ον λευθριον δεκτ πφνε φσγανα πμπτ.

st eleftherios12 Ἅγιος Ἐλευθέριος γεννήθηκε τὸν 2o αἰῶνα μ. Χ. στήν Ἑλλάδα (κατὰ ἄλλους στήν Ῥώμη) ἀπὸ πλουσίους γονεῖς. Τότε αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Κόμμοδος καὶ ὁ Σεπτίνος Σεβῆρος. Ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, ἀνατράφηκε σύμφωνα μὲ τίς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν εὐσεβέστατη καὶ φιλάνθρωπη μητέρα του Ἀνθία,  ἡ ὁποία ἔγινε χριστιανὴ ἀκούοντας τὸ κήρυγμα ἀπὸ μαθητὲς τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Διακαὴς πόθος τῆς Ἀνθίας ἦταν να ἐπισκεφτεῖ τή Ῥώμῃ, ποὺ τὰ χώματα της εἴχαν βαφτεὶ μὲ τὸ αἷμα τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Κάποτε, λοιπόν, ἀποφάσισε καὶ πῆγε. Μαζὶ πῆρε καὶ τὸ νεαρὸ γιὸ της Ἐλευθέριο. Ὁ ἐπίσκοπος Ῥώμης Ἀνίκητος, ὅταν εἶδε τὸν Ἐλευθέριο ἐκτιμῶντας τὴν πολλὴ νοημοσύνη του, τή θερμή πίστη καὶ τὸ ἁγνὸ ἦθος του, τὸν ἔλαβε ὑπὸ τὴν προστασία του.

Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ῥώμης Ἀνίκητο, διάκονος καὶ ἔπειτα ἀπὸ τρία χρόνια χειροτονήθηκε ἱερέας. Ἀπὸ τή θέση αὐτή ὁ Ἐλευθέριος ἀγωνίστηκε μὲ ζῆλο γιά τή διδαχή τοῦ ποιμνίου του, καὶ σὲ ἔργα φιλανθρωπίας. Ἀργότερα καὶ σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν, μὲ κοινὴ ψῆφο κλήρου καὶ λαοῦ ἔγινε ἐπίσκοπος Ἰλλυρικοῦ, σημερινῆς Ἀλβανίας μὲ ἔδρα τὴν Αὐλῶνα.

Μὰ χειροτονήθηκε τόσο μικρός; Στό ἐρώτημα δίνει ἀπαντήση ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.... Γράφει σὲ ὑποσημείωση τοῦ Συναξαριστοῦ του: «Ἂς μὴ θαυμάζει κανεὶς ὅτι αὐτὸς ὁ Ἅγιος χειροτονήθηκε σὲ ἡλικία ἀντιθέτη μὲ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες τῆς 6ης Οἰκ. Συνόδου καὶ τῆς τοπικῆς Συνόδου τῆς Νεοκαισαρείας, οἱ ὁποῖοι ὁρίζουν ὅτι ὁ διάκονος χειροτονεῖται στήν ἡλικία τῶν 25 χρόνων, ὁ πρεσβύτερος στά 30 καὶ ὁ ἐπίσκοπος πάνω ἀπὸ 30. Αὐτὸ ἔγινε γιατὶ ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος ἔζησε πρὶν ἀκόμη γίνουν οἱ παραπάνω κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἀργότερα».

Ἡ χειροτονία τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπως γράφει κάποιος βιογράφος του, ἔγινε «κατ’ οἰκονομίαν» Θεοῦ, λόγῳ τῶν μεγάλων ἀρετῶν καὶ τῆς σοφίας τοῦ μὲ τὴν ὁποία προσείλκυε στόν Χριστὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ἡ γλυκύτητα τοῦ λόγου του, ποὺ ἐπιβεβαιωνόταν μὲ τὰ πολλὰ θαύματα του, ἔκανε αὐτούς πού βρίσκονταν στήν πλάνη νά ἀσπαστοῦν τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια.

Ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἦταν τόσο μεγάλη πού ἔφτασε μέχρι τή Βρεττανία. Ἔτσι, ὁ βασιλιὰς της, Λούκιος, ἔγραψε ἐπιστολὴ στόν Ἐλευθέριο καὶ τοῦ δήλωνε ὅτι αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς του ἐπιθυμοῦσαν νά γίνουν χριστιανοί. Ὁ Ἐλευθέριος ἀμέσως ἀνταποκρίθηκε, στέλνοντας δύο ἐκπαιδευμένους στήν πιστὴ ἄνδρες, ποὺ κατήχησαν καὶ βάπτισαν χριστιανοὺς τὸν Λούκιο μὲ τὸ λαὸ του.

Ὅταν ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος πληροφορήθηκε τὴν χριστιανικὴ δράση τοῦ Ἐλευθερίου διέταξε τὴν συλλήψή του. Ἔπειτα ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ὁ Ἐλευθέριος ὁδηγήθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες στήν ἀρένα τῆς Ῥώμης. Τὰ ἄγρια ζῷα ὅμως δέν τὸν ἄγγιξαν, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκεφαλίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του.

Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος πέρασε «ες τν λευθερίαν τς δόξης τν τέκνων το Θεο» (Πρὸς Ῥωμαίους, η΄ 21). Δηλαδὴ στήν ἐλευθερία τῆς ἔνδοξης καταστάσης τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Συνάξή του τελεῖται στό μαρτύριο αὐτοῦ, πλησίον τοῦ Ξηρολόφου.

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος θεωρεῖται βοηθὸς τῶν ἐγκύων γυναικῶν. Τοὺς δίνει «καλὴ λευτεριά». Πολλὲς γυναῖκες ἐπικαλοῦνται τήν βοήθεια του καὶ ἀκουμποῦν τὸ εἰκονισματάκι τοῦ ἁγίου πάνω τους. Ἡ ἀντιλήψη αὐτὴ ἀναφέρεται καὶ σ’ ἕνα προσομοῖο στιχηρὸ τῆς ἑορτῆς. «Τν πιτκων γυναων Πτερ κηδμενος, λευθεραν δδως, τ Να σου φοιτσαις.... » δηλαδή, φροντίζεις Πάτερ τίς ἔγκυες γυναῖκες πού καταφεύγουν στό Ναό σου δίνοντάς τους ελευθερία....


πολυτκιον
χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
ερων ποδρει κατακοσμομενος, κα αμτων τος εθροις πισταζμενος, τ Δεσπτ σου Χριστ μκαρ νδραμες, λευθριε σοφ, καθαιρτα το Σατν. Δι μ πασ πρεσβεων, πρ τν πστει τιμντων, τν μακαραν σου θλησιν.

Κοντ
κιον
χος β’. Τος σφαλες.
ς καλλονν τν ερέων σιε, κα προτροπν τν θλοφόρων παντες, εφημομεν κα ατομέν σε, ερομάρτυς λευθέριε· Τος πθ σου τν μνμην ορτάζοντας, κινδύνων πολυτρόπων λευθέρωσον,

 πρεσβεύων παύστως, πρ πάντων μν.

Μεγαλυν
ριον
Τ
ς λευθερίας τς ν Χριστ, τος δεδουλωμένοις, χρηματίσας μυσταγωγός, κληρονόμος φθης, Σιν τς λευθέρας, θλήσας λευθέριε ς σώματος.

footer
  • Παρασκευή
    3 Ιουλίου

    Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ