ploigisi h3

bottom neo

alt

 

ΔΙΗΓΗΣΙΣ

Τοῦ ὑπερφυοῦς θαύματος, ποὺ ἐτέλεσε

ἡ Ἁγία ἀθληφόρος Βαρβάρα στὸ χωριὸ τοῦ Πολυδενδρίου

τὴν 15η Ἰουλίου 1917.

 

Εἶναι γνωστή, ἀδελφοί μου, σὲ ὅλους μας ἡ μεγάλη δύναμη τῶν Ἁγίων. Αὐτὴ ἡ δύναμή τους, τὸ νὰ ἐπιτελοῦν δηλαδὴ θαύματα, νὰ θεραπεύουν ἀρρώστους, νὰ προφητεύουν, νὰ καθοδηγοῦν τοὺς πιστοὺς μὲ τρόπο θαυμαστό, νὰ λύνουν «ἄλυτα» προβλήματα, νὰ προφυλάσσουν ἀπὸ κινδύνους καὶ τόσα πολλά, δὲν εἶναι δική τους.

Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης, οἱ Ἅγιοι λάμπουν μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἔγιναν Ἅγιοι μὲ τὴν δική Του χάρη, εἶναι δοξασμένοι μὲ τὴν δική Του δόξα. Ὅ,τι τοὺς ζητοῦμε, τὸ πετυχαίνουν γιὰ μᾶς ἀπὸ τὸν Χριστό, στοῦ ὁποίου τὸ θέλημα θυσίασαν ὅ,τι εἶχαν ἀκριβὸ στὴν γῆ. Οἱ Ἅγιοι ἐξεπλήρωσαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἐκπληρώνει τὸ δικό τους λόγο. Ἐργάσθηκαν γι’ Αὐτὸν καὶ Αὐτὸς ἐργάζεται γιὰ χάρη τους.

Ἀκριβῶς ἔτσι, ἀδελφοί μου, συνέβη καὶ μὲ τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Ἐπειδὴ ἐργάσθηκε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ θυσίασε τὰ πλούτη καὶ τὴν ζωή της γιὰ χάρη Του, τῆς δόθηκαν ἀπ’ Αὐτὸν πλούσια χαρίσματα.

Διαβάζουμε στὸ Μαρτύριο τῆς Ἁγίας ὅτι μετὰ τὰ φρικτὰ βάσανα, ποὺ ὑπέστη, καὶ λίγο πρὸ τοῦ θανάτου της, προσευχήθηκε στὸν Θεὸ καὶ μεταξὺ ἄλλων τὸν παρεκάλεσε μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: «Κύριέ μου, σὲ παρακαλῶ ἐκ βάθους καρδίας, ὅποιος μνημονεύσει τὸ μαρτύριό μου εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου Σου ὀνόματος, ἀξίωσέ τον νὰ μὴν ἐγγίσει οὐδέποτε τὸ σπίτι του οὔτε λοιμώδης νόσος οὔτε λώβη οὔτε καμμιὰ ἄλλη θανατηφόρος ἀσθένεια, γιὰ νὰ βλάψει αὐτὸν ἢ τὴν οἰκογένειά του, γιατὶ ἐσὺ γνωρίζεις τὴν ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων». Κι ἐνῶ ἔτσι προσευχόταν, ἀκούσθηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἡ ὁποία τὴν προσκαλοῦσε στὴν αἰώνια ἀγαλλίαση καὶ τῆς ὑποσχόταν ὅτι θὰ πραγματοποιηθοῦν ὅσα ζήτησε στὴν προσευχή της.

Αὐτὴ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ἐκπληρώθηκε στὸ παρελθὸν καὶ ἐκπληρώνεται μέχρι σήμερα. Πολλὲς φορὲς ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔσωσε ἀπὸ λοιμώδεις ἀρρώστιες ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ πόλεις ὁλόκληρες, ὅταν τὴν ἐπικαλέστηκαν μὲ θέρμη. Τὰ πιὸ πρόσφατα παραδείγματα εἶναι ἡ λύτρωση ἀπὸ τὴν εὐλογιὰ τῆς νήσου Κιμώλου τὸ 1915 καὶ τοῦ Πολυδενδρίου Ἀττικῆς τὸ 1917 ἀπὸ τὴν ἴδια ἀρρώστια.

Γι’ αὐτὸ τὸ θαῦμα θὰ μιλήσουμε στὴν συνέχεια.

Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν κατοίκων τοῦ Πολυδενδρίου, τὶς ὁποῖες συνέλεξε τὸ 1986 ὁ Ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ, στὰ 1917 ἔπεσε ἐπιδημία εὐλογιᾶς στὸ χωριό. Πολλοὶ ἀρρώστησαν καὶ ὀχτῶ ἀπὸ αὐτοὺς πέθαναν, ἐνῶ ἦσαν καὶ ἄλλοι ἐτοιμοθάνατοι. Δύο ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἦσαν ἀπὸ τὸ Γραμματικό, γι’ αὐτὸ ὅλοι ὑπέθεσαν ὅτι ἡ ἀρρώστια ἦρθε ἀπὸ ἐκεῖ. Ὅλοι πανικοβλήθηκαν. Πολλοὶ πῆραν τὰ βουνά. Ἡ χωροφυλακὴ ἀπέκλεισε τὰ σπίτια, στὰ ὁποῖα ὑπήρχαν ἄρρωστοι καθὼς καὶ τοὺς γύρω δρόμους, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἑξάπλωση τῆς ἐπιδημίας. Ἄλλοι ἔπιασαν τὸ πηγάδι τῆς πλατείας καὶ τὶς βρύσες τοῦ χωριοῦ, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τοὺς ἀρρώστους νὰ μολύνουν τὸ νερό. Οἱ δυστυχεῖς ἄρρωστοι πήγαιναν στὴν δεξαμενὴ ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό, γιὰ νὰ πάρουν νερό.

Τοὺς νεκροὺς δὲν τοὺς διάβαζαν στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ, ὁ παπα-Γιάννης ὁ Τσάκας κρυφὰ διάβασε μερικούς. Κάποιος γέροντας διηγεῖται: «Κάποιον ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τὸν πῆγα ἐγὼ σέρνοντας ἀπὸ τὸ σπίτι στὴν Ἐκκλησία νύχτα καὶ τὸν θάψαμε. Μετὰ ἐγὼ πῆρα τὴν κάπα του καὶ κοιμήθηκα ἀλλὰ δὲν κόλλησα τὴν ἀρρώστια». Πάνω στὰ μνήματα ἔριχναν ἀσβέστη, γιὰ νὰ μὴ μεταδοθεῖ ἡ ἐπιδημία.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση τῆς ἀπελπισίας καὶ τοῦ πανικοὺ, ὅπως διηγήθηκε ἡ Ἄννα Βασιλάκου, ἕνα μικρὸ παιδί, ἴσαμε 10 χρόνων, ὁ Παναγιώτης Σπυρ. Σωτῆρχος, εἶδε σὲ ὅραμα στὸ εἰκονοστάσι τὴν Ἁγία Βαρβάρα, ἡ ὁποία τοῦ εἶπε: «Νὰ ἔρθετε νὰ μὲ πάρετε, γιὰ νὰ διώξω τὴν ἀρρώστια». Τότε ὁ παπα-Γιάννης μὲ τοὺς ἐπιτρόπους τῆς Ἐκκλησίας πῆγαν στὸ Αἰγάλεω, στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ αὐτοκίνητο ἔφεραν τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα της μέχρι τὴν διασταύρωση τοῦ χωριοῦ.

Ἐκεῖ οἱ χριστιανοὶ τὴν ὑποδέχθηκαν μὲ εὐλάβεια, συγκίνηση καὶ κλάματα, ἐνῶ ὅλος ὁ δρόμος ἦταν στρωμένος μὲ δάφνες. Πέφτανε στὴν εἰκόνα καὶ φώναζαν: «Βοήθησέ με Ἁγία Βαρβάρα! Διῶξε τὴν ἀρρώστια». Ἔπειτα λιτάνευσαν τὴν εἰκόνα γύρω ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ ἀμέσως – θαῦμα φοβερό!- ἡ ἐπιδημία ἔπαυσε. Ὄχι μόνο δὲν ἀρρώστησαν ἄλλοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄρρωστοι ἔγιναν καλά.

Ἀπὸ τότε αὐθόρμητα καὶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καθιερώθηκε στὸ Πολυδένδρι ἡ γιορτὴ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας σὰν ἀργία. Ἔφτιαξαν εἰκόνα τῆς Ἁγίας καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ Πολυδενδρίου πανηγυρίζουν μὲ λαμπρότητα τὸ θαῦμα αὐτὸ στὶς 15 Ἰουλίου, τὴν ἡμέρα δηλαδή ποὺ κατέφθασε στὸ χωριό τους ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας σὰν ἀπεσταλμένη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου Βαρβάρας πρεσβείαις

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ὑμᾶς. Ἀμήν.

 

footer
  • Σάββατο
    23 Νοεμβρίου

    Αμφιλοχίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Ισχυρίωνος, Σισινίου οσ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ