ploigisi h3

bottom neo

 

                                                                                                30 Ἰανουαρίου 2017

Πρὸς τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων

treis ierarxesἈγαπητοὶ μας ἐκπαιδευτικοί,

Ὁ φετινὸς ἐορτασμὸς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν προσφέρει, ὅπως κάθε χρόνο, τὴν εὐκαιρία πρὸς ὅλους ὅσοι ἐμπλέκονται στήν ὑπέροχη ἀλλὰ καὶ ὑπευθύνη ἀποστολὴ τῆς διαπαιδαγώγησης τῆς νέας γενιάς, νά προβληματιστοῦμε γιά τὴν ποιότητα καὶ τὸ μέλλον τῆς παιδείας στόν τόπο μας καὶ νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τοὺς στόχους μας.

Ἡ σημερινὴ πραγματικότητα ἀναδεικνύει μὲ ἀνάγλυφο ἀλλὰ καὶ ὀδυνηρὸ τρόπο τίς συνέπειες τῶν λαθῶν καὶ τῶν παραλείψεων μας. Διαμορφώσαμε κοινωνία στηριγμένη στήν ἀτομικὴ καταξίωση, στήν ταύτιση τῆς ἐπιτυχίας μὲ τὸν καταναλωτισμὸ καὶ τὴν ἀναδείξῃ τῶν νοητικῶν δεξιοτήτων ὡς βασικοῦ ἐργαλείου ἐπιλύσῃς τῶν πολυποικίλων ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν.

Ἀποτέλεσμα τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ παθητικότητα τῶν ἀνθρώπων, κυρίως ὅμως τῶν μαθητῶν μας.

Τὰ νεανικὰ τοὺς ὄνειρα καὶ οἱ εὐγενεῖς τους πόθοι προσαρμόζονται γρήγορα καὶ βίαια στήν ἀναγκαιότητα πρόσκαιρης ἀκαδημαϊκῆς ἐπιτυχίας, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει πλέον οὔτε τὴν στοιχειώδη ἐπιβίωση.

Ὡς συνέπεια αὐτοῦ τοῦ γεγονότος γινόμαστε ὅλοι μάρτυρες πρωτόγνωρης νεανικῆς καταθλίψεως, ἰδιότυπης ἐξαρτήσεως ἀπό τίς ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς καὶ ἐξάρσεως παραβατικῶν συμπεριφορῶν κάθε εἴδους.

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἔζησαν στό παρελθόν, μὲ τή ζωή καὶ τὸ ἔργο τους ὅμως ἀπαντοῦν στά ἀδιέξοδα τοῦ παρόντος καὶ μᾶς καλοῦν στήν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος ἐνὸς φωτεινότερου μέλλοντος.

Ἡ ἐποχὴ τους, ὅπως καὶ ἡ δικὴ μας, ὑπῆρξε περίοδος μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ μεταβάσεως σ' ἕνα διαφορετικὸ κόσμο. Ἡ σκέψῃ τους ὅμως ὑπῆρξε συνθετική. Ἐντόπισαν τοὺς θησαυροὺς τοῦ παρελθόντος, ἀπορρίπτοντας παράλληλα ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τῆς δεισιδαιμονίας καὶ τῆς πλάνης, ποὺ δέν ἦταν πλέον σὲ θέση νά ἀπαντήσουν σὲ βασικὰ ἐρωτήματα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Μαθήτευσαν σὲ κάθε πεδίο τῆς τότε ἐπιστήμης, παρέμειναν ὅμως πάντα σταθεροὶ ἀναζητητὲς τοῦ βαθύτερου νοήματος τῆς ζωῆς. 

Καλλιέργησαν μὲ συνέπεια τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ τους, διατήρησαν ὅμως διαρκῶς στραμμένη τή ματιά τους στίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, μετατρέποντας τίς δεξιότητες καί τίς γνώσεις τους σὲ ἐργαλεῖα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπῆρξε ἀληθινὸς πανεπιστήμων καὶ ἀναδείχτηκε κορυφαῖος ἐρευνητὴς θεωρητικῶν καὶ θετικῶν ἐπιστημῶν. Συγχρόνως, ἀναδείχτηκε ἰδρυτὴς ἑνὸς τεραστίου φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καλλιέργησε σὲ ὑπέρτατο βαθμὸ τὴν λογικὴ σκέψῃ καὶ τὴν γλωσσικὴ διατύπωση. Παράλληλα, ἡ ἀγάπη του, κυρίως πρὸς τοὺς νέους, τὸν κατέστησε ἕναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους παιδαγωγούς.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀφομοίωσε δημιουργικὰ ὅλη τὴν σοφία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ συνδύασε τὴν γνώση μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ἔκφραση καὶ εὐαισθησία. Αὐτὸ ὅμως δέν τὸν ἐμπόδισε να ἁναλώσει τή ζωή του στήν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ στήριξη τοῦ ποιμνίου του.

Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς λόγων καὶ ἔργων τοὺς καθιστᾶ πρότυπα καὶ σήμερα. Ὡς στυλοβάτες τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης μας, μᾶς προτείνουν τὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς ὡς προϋπόθεση ἀληθινοῦ ἀνθρωπισμοῦ, στηριγμένου στήν πίστη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ στήν ἀγάπη πρὸς ὅλους ἀδιακρίτως.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἡ γνώση θὰ ἐπανεύρει τὸ βαθύτερο νόημα της καὶ τὸ σχολεῖο θὰ μεταβληθεῖ σὲ χῶρο ὑπαρξιακῆς ὁλοκληρώσεως, πνευματικῆς καλλιέργειας καὶ καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.

Ἀγαπητοὶ μας ἐκπαιδευτικοί,

Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν τή συνεργασία ὅλων μας, πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν μας καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐορτασμὸ τῶν ἐφόρων τῆς παιδείας μας τριῶν Ἱεραρχῶν, σᾶς διαβεβαιώνουμε πώς εὑρισκόμεθα μὲ ὄλες μας τὶς δυνάμεις στό πλευρὸ σας, ἀρωγοὶ σὲ κάθε σας ἀνάγκη.

Στίς προσπάθειες σας γιά τὴν ἐκπληρώσῃ τῶν κοινῶν μας στόχων ἐν μέσῳ ἀντιξόων συνθηκῶν, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν θυσιαστικὸ φρόνημα καὶ ὑπέρβασῃ δυνάμεων, προσευχόμεθα μὲ θέρμη, ὥστε τὸ παράδειγμα τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας νά σᾶς ἐμπνέει καὶ νά σᾶς ἐνισχύει.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ θερμὲς εὐχὲς

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καί τίς μαθήτριες ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων

Ἀγαπητὰ μας παιδιά,

Σήμερα ἐορτάζουν τρεῖς Ἅγιοι, τρεῖς Ἱεράρχες ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ καὶ οἱ τρεῖς ἀναδείχτηκαν ἐπίσκοποι.

Ἂν καὶ ἔζησαν πρὶν 17 περίπου αἰῶνες, ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνον τοὺς τιμᾷ, ἀλλὰ τοὺς ἔχει ἀνακηρύξει καὶ προστάτες τῆς Παιδείας. 

Ποίας παιδείας ὅμως; Μήπως παιδείας, ἡ ὁποία ῥίχνει ὅλο τὸ βάρος της στήν ἀνάπτυξη τῆς λογικῆς, παραμελώντας καὶ ἄλλα κέντρα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξῃς, ὅπως τὸ συναίσθημα καὶ τὸ σῶμα;

Μήπως παιδείας, ἡ ὁποία διαμορφώνει ἀνθρώπους πού εἶναι σὲ θέση νά σκέφτονται μόνον τὴν ἀτομικὴ τους ἐξέλιξη, ἀδιαφορώντας γιά τὸν συνάνθρωπο τους καὶ γιά τὰ μεγάλα προβλήματα τῆς οἰκουμένης; Μήπως παιδείας, ποὺ ἀξιολογεῖ τοὺς ἀνθρώπους ἀνάλογα μὲ τίς ἐπιδόσεις τους, ἀδιαφορώντας γιά τὰ ἰδιαίτερα χαρίσματα καὶ χαρακτηριστικὰ τοῦ κάθε μαθητή ξεχωριστά;

Δέν εἶναι αὐτὴ ἡ παιδεία πού ὀραματίστηκαν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Ἂν καὶ οἱ τρεῖς ἔφτασαν στήν κορυφὴ τῆς ἐπιστήμης τοῦ καιροῦ τους, ἂν καὶ οἱ τρεῖς εἴχαν τὴν εὐκαιρία νά ἀποκτήσουν φήμη καὶ πλοῦτο, προτίμησαν νά ἀφιερώσουν τή ζωή τους στην ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων τοῦ καιροῦ τους, ἀγωνιζόμενοι γιά μεγάλα κοινωνικὰ προβλήματα, ὅπως ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία.

Παρὰ τὰ μεγάλα τους χαρίσματα καὶ τὴν μόρφωσή τους, δέν κλείστηκαν σ' ἕνα γραφεῖο ἢ ἕνα ἐργαστήριο. Δέν ἔκαναν τὴν γνώση αὐτοσκοπό.

Ἡ ματιά τους ἦταν διαρκῶς στραμμένη στά μεγάλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς τους, ποὺ δέν διαφέρουν καὶ πολὺ ἀπὸ αὐτὰ τῆς δικῆς μας ἐποχῆς.

Ἀφουγκράστηκαν τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων, τὸν ἔκαναν δικὸ τους καὶ θέλησαν νά τὸν ἁπαλύνουν μὲ κάθε τρόπο. Ἔτσι τὰ ταλέντα καὶ οἱ γνώσεις τοὺς ἔγιναν ἐργαλεῖα ἀγάπης.

Ὁ Μέγας Βασίλειος δημιούργησε τὴν Βασιλειάδα, πολιτεία ἀγάπης γιά ἀνθρώπους καὶ κάθε ἀνάγκης.

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος δέν ἔπαψε στιγμὴ νά ἀναλώνεται γιά τὴν ἐπισκοπὴ του.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀρχικὰ στήν Ἀντιόχεια καὶ κατόπιν στήν Κωνσταντινούπολη, θέλησε νά μὴν ἀφήσει οὔτε ἕναν ἄστεγο χωρὶς στέγῃ, οὔτε ἕνα φτωχὸ χωρὶς τροφή, οὔτε μία χήρα ἢ ἕνα ὀρφανὸ χωρὶς συμπαραστάσῃ.

Παράλληλα, καὶ οἱ τρεῖς ἔγραψαν ἔργα πού ἀκόμη διδάσκονται σὲ πανεπιστήμια ὅλου τοῦ κόσμου. Δέν ἀποσκοποῦσαν ὅμως στήν προσωπικὴ τους καταξίωση.

Τὸ ἐνδιαφέρον τους στράφηκε στή διαμόρφωση ἀνθρώπων, ὄχι μόνον μὲ γνώσεις, ἀλλὰ καὶ ἦθος, ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ὅπως ἡ ἀγάπη καὶ ἡ δικαιοσύνη.

Δίδαξαν μὲ τὸν λόγο, τὴν πένα, κυρίως ὅμως μὲ τή ζωή τους, πὼς ὁ καλύτερος κόσμος θὰ προέλθει ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ὑψηλὴ μόρφωση, ἐσωτερικὴ γαλήνη καὶ ἔργα ἀγάπης πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδιακρίτως.

Τέτοια Παιδεία χρειαζόμαστε σήμερα. Ἡ γνώση καὶ ἡ τεχνολογία ἐξελίσσονται μὲ ῥαγδαίους ῥυθμούς, ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ ἀνθρώπια ὅμως ὅλο καὶ ὑποχωροῦν.

Ἡ ἐπιστήμη προοδεύει, ὁ κόσμος ὅμως συνεχίζει νά φοβᾶται, νά ἀγωνιά καὶ νά ἀπελπίζεται. Νά, λοιπόν, γιατὶ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἔρχονται σήμερα νά προτείνουν ἐκπαιδευτικὸ σύστημα μὲ προτεραιότητα τὸν ἄνθρωπο καί τίς ἀνάγκες ὄχι μόνο τοῦ μυαλοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς καρδίας του.

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες χτυποῦν σήμερα τὴν πόρτα τῶν σχολείων μας καὶ μᾶς καλοῦν νά ἀνακαλύψουμε τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς γνώσης. Ἐκεῖνοι τὸ βρῆκαν.

Ἂς τοὺς ζητήσουμε νά μᾶς ἐμπνέουν πάντοτε, ὥστε παράλληλα μὲ τή γνώση νά βρίσκουμε τὴν ἀληθινὴ χαρά πού προσφέρει Ἐκεῖνος πού τόσο πολὺ πίστεψαν καὶ ἀγαπῆσαν στή δικὴ τους ἁγιασμένη πορεία: Τὸν Χριστὸ μας.

Ἡ χάρη τους νά σᾶς συνοδεύει πάντα στήν προσπάθεια σας.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ θερμὲς εὐχὲς

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

footer
  • Δευτέρα
    9 Δεκεμβρίου

    Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ