ploigisi h3

bottom neo

 

                                                κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητοῦ

orthodoxia διάβολος εἶναι ὁ μεγάλος ἀντίπαλος τοῦ Θεοῦ. Ἀφότου ξέπεσε ἀπὸ τὴν τιμητικὴ καὶ μακάρια θέση του στὰ τάγματα τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ἔθεσε ὡς στόχο του νὰ πλήξει τὴ Θεότητα πιστεύοντας, μέσα στὴν ἐγωιστική του σκοτοδίνη, ὅτι μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὸ Θεὸ καί νὰ πάρει τὴ θέση Του! Ὅμως διαπίστωσε ἐνωρὶς ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγγίξει ἡ ἐχθρότητά του εὐθέως τὴ Θεότητα καὶ γι' αὐτὸ στράφηκε κατὰ τῶν θείων δημιουργημάτων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα τῆς κτίσεως. Ἐπιθυμεῖ σφόδρα νὰ ἀποκόψει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κοινωνία του μὲ τὸ Θεό, ὥστε νὰ τὸν προσδέσει στὴ δίκη του ἐπιρροή, καὶ τελικὰ νὰ τὸν καταστρέψει. Πιστεύει πὼς ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει καίριο πλῆγμα γιὰ τὸν ἴδιο τὸ Θεό.

Διαβάζοντας μὲ προσοχὴ τὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως παρατηροῦμε ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ διαβόλου, προκείμενου νὰ παρασύρει τοὺς πρωτοπλάστους στὴν πτώση, ἐπικεντρώνεται στὴ μείωση τῆς ἀπολυτότητας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ φαινομένου τῆς ἀθεΐας στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ πρωτόπλαστοι πείστηκαν γιὰ τὴν σχετικότητα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δυνατότητά τους νὰ γίνουν ἀπὸ μονοί τους θεοί, ἄρχισε καὶ ἡ ἀμφισβήτησή Του, ἡ ὁποία στὸ διάβα τῶν αἰώνων πῆρε τὴ μορφὴ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἄρνησής Του.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς στὴν ἀρχαιότητα καὶ ὡς τὰ τέλη τοῦ μεσαίωνα ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ἦταν σπάνιο φαινόμενο. Ἀθεΐα σήμαινε κυρίως τὴν ἄρνηση παραδεδομένων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Οἱ διαβόητες δίκες περὶ ἀθεΐας στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἀφοροῦσαν κατὰ κύριο λόγο τὴν ἄρνηση τῶν σοφῶν καὶ ἐπιστημόνων νὰ λατρέψουν τὶς ἄθλιες «θεότητες» τῶν πόλεων. Οἱ εἰδωλολάτρες χαρακτήριζαν τοὺς πρώτους Χριστιανοὺς ὡς «ἄθεους», διότι δὲν λάτρευαν τοὺς «θεοὺς» τοῦ παγανισμοῦ. Ὁ παρανοϊκὸς Ἰουλιανὸς (361-363), ὀνόμαζε τοὺς Χριστιανοὺς «ἄθεους», διότι ἀπέρριπταν τὸν παγανισμό, τὸν ὁποῖο ἤθελε νὰ νεκραναστήσει καὶ νὰ ἐπιβάλει στὴν αὐτοκρατορία.

Ὁλοκληρωτικὴ ἄρνηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ συναντᾶμε στὴ δυτικὴ Εὐρώπη στὰ χρόνια του λεγόμενου «διαφωτισμοῦ». Ὑπερφίαλοι φιλόσοφοι, ἔχοντας ὑπόψη τους τὴν προβολὴ ἑνὸς ἀντίχριστου Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἀντίθεου Θεοῦ, ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ τὸ γνήσιο τέκνο τοῦ τὸν προτεσταντισμό, διατύπωσαν τὴ θεωρία τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐρωπαϊκὴ διανόηση καὶ πρακτικὴ ὡς τὰ σήμερα εἶναι στρατευμένη νὰ καταρρίψει τὴν πίστη στὸ Θεό. Ὅμως τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς γιγαντιαίας προσπάθειας ἐδῶ καὶ τριακόσια χρόνια, δὲν ἀπέδωσαν τὰ ἀναμενόμενα. Οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ κηρύγματα τοῦ ἀθεϊσμοῦ, συνεχίζουν νὰ πιστεύουν στὸ Θεὸ καὶ νὰ θρησκεύουν.

Οἱ ποτάμιοι τῶν αἱμάτων στὸ ὄνομα τῆς ἀθεϊστικῆς ἰδεολογίας δὲ στάθηκαν ἱκανοὶ νὰ ξεριζώσουν τὴν πίστη στὸ Θεὸ ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα στὸν εἰκοστὸ αἰώνα μὲ τὴ μαρξιστικὴ ἰδεολογία. Ἡ ἀποτυχία τῶν ἀθεϊστῶν ὑπῆρξε οἰκτρή. Στὶς μαρτυρικὲς χῶρες τῶν πρώην κομμουνιστικῶν καθεστώτων, ὅπου διαδραματίζονταν ἕνας ἀνελέητος διωγμὸς κάθε θρησκευτικῆς δραστηριότητας, τώρα ἔχουμε θρίαμβο τῆς θρησκευτικότητας! Εἶναι μία ἀνέλπιστη ἔκπληξη! Αὐτὸ ποὺ πέτυχαν εἶναι νὰ ἀποτελεῖ ὄνειδος τὸ νὰ δηλώνει κάποιος σήμερα μαρξιστής!

Μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ μαρξισμοῦ, ὁ ἀθεϊσμὸς ἐκφράζεται πλέον μὲ τὸν ἀστισμό. Κατάλαβαν οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀθεϊστὲς ὅτι μὲ τὴ βία δὲ μποροῦν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ σκοπό τους, καὶ τὸ χειρότερο διαπίστωσαν ὅτι ἡ βία φέρνει ἀντίθετα ἀποτελέσματα! Ἔτσι τὰ τελευταῖα χρονιὰ μᾶς προέκυψε μία νέα μορφὴ ἀθεϊσμοῦ, τὴν ὁποία οἱ εἰδικοὶ χαρακτηρίζουν ὡς «Νεοαθεϊσμό». Παγκόσμιοι ἡγέτες του, οἱ διαβόητοι ἐκπεφρασμένοι ἀθεϊστές: Richard Dawkins, Cristopher Hitchens, Sam Harris, V. Stenger κ.α.  Ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἄλλαξε τίποτε, οἱ στόχοι τοῦ διαχρονικοῦ ἀθεϊσμοῦ παραμένουν οἱ ἴδιοι, ἤτοι τὸ γκρέμισμα τῆς πίστεως στὸ Θεό! Ἐκεῖνο ποὺ ἄλλαξε εἶναι ἡ τακτική. Ἀποφάσισαν νὰ ἀποβάλουν τὸν ἀπροκάλυπτο φονταμενταλισμὸ καὶ νὰ ἐνδυθοῦν τὴν προβιὰ τοῦ «πολιτισμένου», τοῦ «διαλλακτικοῦ», τοῦ «αὐθεντικοῦ ἐπιστήμονα». Σήμερα οἱ ἀθεϊστὲς εἶναι «διανοούμενοι» καὶ λιγότερο πολιτικοί. Χρήσιμα ἐργαλεῖα τους. τὰ σύγχρονα μέσα ἐνημέρωσης καὶ ἰδιαίτερα τὸ διαδίκτυο. Χιλιάδες ἰστοσελίδες μὲ ἀθεϊστικὸ περιεχόμενο βομβαρδίζουν τοὺς ἐπισκέπτες τους, προβάλλοντας τὰ δῆθεν κακά τῆς θρησκείας καὶ τὰ δῆθεν καλά τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Οἱ στρατευμένοι ἀθεϊστές, δίκην ἱεραποστόλου, ἐπιχειροῦν νὰ «ἀπαλλάξουν τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ μέγγενη τῆς θρησκείας», νὰ «ἐλευθερώσουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν καταπιεστικὴ πίστη στὸν ἀνύπαρκτο Θεό, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐημερία, τὴν ὁποία τοῦ στερεῖ ἡ θρησκευτικὴ πίστη», «νὰ καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι πὼς ἡ μόνη λύση τῶν προβλημάτων τους καὶ ἡ εὐτυχία τους ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, ἀπὸ τὴν ὁποία τοὺς ἀποξενώνει ἡ θρησκεία», κλπ. Μεγαλοστομίες, χωρὶς οὐσία καὶ περιεχόμενο! Συνθήματα χιλιοειπωμένα, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ «διαφωτισμοῦ», τὰ ὁποία δὲν πείθουν κανέναν σοβαρὸ ἄνθρωπο.

Προσφιλής τους μέθοδος, ἡ παραποίηση καὶ ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Μία δοκιμασμένη μέθοδος ἀπὸ τὶς ὁμάδες τοῦ σύγχρονου ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ ἰδιαίτερα τοῦ νεοπαγανισμοῦ. Ὅσοι γνωρίζουμε ἱστορία μένουμε ἔκθαμβοι μπροστὰ στὸ εὖρος τῆς ἱστορικῆς παραχάραξης. Κάνουν ἐπίσης φρικτὴ παραποίηση καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων. Ἔχοντας ὡς «εὐαγγέλιο» τοὺς τὶς νεοδαρβινικὲς θεωρίες καὶ ἐπιλέγοντας μὲ δεξιοτεχνία ὅσες ἐπιστημονικὲς θεωρίες καὶ πορίσματα τοὺς ἐξυπηρετοῦν, προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν τὶς ἀλλοπρόσαλλες δοξασίες τους. Πρὶν λίγο καιρό, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀστρονόμους ὅτι ἀνακαλύφτηκε κάποιος πλανήτης σὲ κάποιο ἄστρο τοῦ γαλαξία μας, ποὺ ἴσως μοιάζει μὲ τὴ γῆ μας, ἔσπευσαν οἱ στρατευμένοι τοῦ ἀθεϊσμοῦ νὰ διακηρύξουν πὼς «ἐδῶ τελειώνει τὸ παραμύθι τοῦ Θεοῦ»! Τελευταία κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο τοῦ ἀθεϊστῆ συγγραφέα Richard Dawkins μὲ τὸν πομπώδη τίτλο: «Ἡ Περὶ Θεοῦ Αὐταπάτη», ὅπου ἐπιχειρεῖται μὲ ἄθλια σοφίσματα, χυδαῖα ἱστορικὴ παραχάραξη καὶ παραποίηση ἐπιστημονικῶν δεδομένων, νὰ παρουσιασθεῖ ἡ πίστη στὸ Θεὸ ὡς γελοιότητα καὶ αὐταπάτη. Μελετώντας ὅμως τὸ βιβλίο ἑνὸς ἀληθινοῦ ἐπιστήμονα τοῦ Alistair McGrath, καθηγητῆ στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, μὲ τίτλο: «Ἡ Αὐταπάτη τοῦ Dawkins», (ἀπάντηση στὸν ὡς ἄνω ἀθεϊστὴ συγγραφέα), ἀποδεικνύονται πανηγυρικὰ ἡ ρηχότητα, ἡ γελοιότητα καὶ τὰ ἀπατηλὰ ἐπιχειρήματά του! Στὸ κατάπτυστο βιβλίο τοῦ ὁ θρασὺς παραχαράκτης Richard Dawkins ζητᾶ νὰ τοῦ παρατεθεῖ ἔστω καὶ ἕνα ἔγκλημα τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Ὁ McGrath τοῦ παραθέτει τὰ ἑκατομμύρια ἐγκλήματα, ὅπως αὐτὰ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης καὶ τῶν μαρξιστικῶν καθεστώτων, καταδεικνύοντας τὸν ἀθεϊσμὸ ὡς διαχρονικὴ δολοφονικὴ συμμορία!

Ἄλλη πρόσφορη τακτική τοῦ νεοαθεϊσμοῦ εἶναι ἡ κοινωνικὴ ὀργάνωση. Ἀθεϊστὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἱδρύουν ὀργανώσεις καὶ ἑνώσεις ἀθέων γιὰ τὸν καλλίτερο συντονισμὸ τῆς δράσης τους, καταθέτοντας σ' αὐτὲς τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὸν ὀβολό τους γιὰ τὴ διάδοση τῶν ἀθεϊστικῶν ἀρχῶν καὶ τὴν ἐνδυνάμωση τῆς ἀντιθρησκευτικῆς προπαγάνδας. Στὴν Ἀγγλία τὸ ἀθεϊστικὸ ρεῦμα ἔχει πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Κατόρθωσαν οἱ ἀθεϊστικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀγόρασαν διαφημιστικὸ χῶρο στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς (λεωφορεῖα), ὅπου ἀναρτοῦν ἀφίσες μὲ ἀθεϊστικὰ συνθήματα, ὅπως «Πιθανότατα δὲν ὑπάρχει θεός, ἀπολαῦστε τὴ ζωή σας»! Τὸ ἴδιο καὶ στὶς ΗΠΑ, ὅπου ἀγόρασαν διαφημιστικὸ χῶρο στὸ μετρό τῆς Νέας Ὑόρκης, ἀναρτώντας ἀθεϊστικὰ μηνύματα, μὲ τὰ ὁποῖα βομβαρδίζονται ἑκατομμύρια ἐπιβάτες τὴν ἡμέρα. Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπέιλορ, τὸ 2006, ἔδειξε ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 15.000.000 ἄθεοι στὶς ΗΠΑ δηλώνουν στρατευμένοι στὸ ἅρμα τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Διοργανώνουν ἐπίσης πληθώρα διεθνῶν συνεδρίων, κυρίως σὲ πανεπιστήμια, στὰ ὁποῖα βγάζουν ἐπιστημοφανὴ πορίσματα, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει ἀπόλυτη διάσταση μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θρησκείας, ὅτι ἡ πίστη στὸ Θεὸ εἶναι ἀνασταλτικὸς παράγων τῆς προόδου, κλπ. Ἄλλη δραστηριότητα τῶν ἀθεϊστικῶν ὀργανώσεων εἶναι ἡ παρότρυνση πολιτῶν νὰ ἀποκηρύξουν τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα καὶ τὴν ὅποια θρησκευτική τους ἰδιότητα, ἐπισήμως στὶς κρατικὲς ἀρχές. Στὴ χώρα μας ἔχει ὀργανωθεῖ παρόμοιο κίνημα ἀπαλοιφῆς τοῦ βαπτίσματος ἀπὸ τὰ δημοτολόγια τῶν Δήμων, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ καὶ οἱ νεοπαγανιστὲς κάνουν μυστικὲς τελετὲς «ἐξαγνισμοῦ ἀπὸ τὸ μίασμα τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος»! Εἶναι ἄραγε σύμπτωση αὐτό; Φρονοῦμε πὼς ὄχι! Μέσα ἀπὸ τὶς ἀπειράριθμες ἀθεϊστικὲς ἰστοσελίδες προβάλλονται «ὁμολογίες» «πρώην πιστῶν», οἱ ὁποῖοι «ἀποχαιρετοῦν τὴ θρησκευτική τους πίστη», μὲ γελοία, παιδαριώδη, χιλιοειπωμένα ἐπιχειρήματα, πανομοιότυπα σὲ κάθε περίπτωση, ἀντιγραμμένα κυριολεκτικὰ μὲ καρμπόν!

Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ χαρακτηρίσουμε τὸν νέο ἀθεϊσμὸ ὡς μία «νέα θρησκεία χωρὶς θεό», διότι ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικά της θρησκείας, ἤτοι: μεταφυσικὴ πίστη στὴν ἀνυπαρξία τὸν Θεοῦ, πνευματικοὺς ἡγέτες, δόγματα, φανατισμό, ἱεραποστολικὸ ζῆλο, ὀργάνωση καὶ στράτευση ὀπαδῶν, φονταμενταλισμό, μεσσιανισμό, κλπ. Αὐτὸ τὸ πιστεύουν καὶ τὸ δηλώνουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἄθεοι. Ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀθεϊστὴς λέκτορας στὸ πανεπιστήμιο τῆς Μελβούρνης Θωμᾶς Πατάκης δήλωσε: «Ἀρχίσαμε νὰ κάνουμε θεσμούς, ὅπως μία θρησκεία, ἔχουμε ἱερεῖς, ἀποστόλους καὶ ὀπαδούς»! Διαθέτει ἡ σύγχρονη ἀθεϊστικὴ θρησκεία ἀκόμα καὶ «μάρτυρες», ὅπως ὁ Taslima Nasreen, ἀντιφρονῶν ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, ὁ ὁποῖος ἔγινε στόχος ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους γιὰ τὴν ἀθεϊστική του δράση! Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ παγκοσμίου νεοαθεϊσμοῦ ὁ Sam Harris, δίκην γνησίου θρησκευτικοῦ προφήτη, «προφήτεψε» πὼς «ἂν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἀπαρνηθεῖ τὴ θρησκευτική του πίστη, θὰ ἐπέλθουν τεράστιες φυσικὲς καταστροφὲς» (www.kathimerini.gr)! Μάλιστα!

Φρονοῦμε ὅτι ἡ πολεμικὴ κατὰ τῶν θρησκευόμενων καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τῶν πιστῶν χριστιανῶν, ἔχει μπεῖ σὲ νέα ἐπικίνδυνη φάση. Ὁ ἀντίδικος διάβολος δίνει τὴν ὕστατη καὶ δυναμικότερη μάχη τοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ στοὺς ἔσχατους χρόνους ποὺ ζοῦμε. Ἡ ἄθεη θρησκεία τοῦ νεοαθεϊσμοῦ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀπειράριθμα δολοφονικὰ πλοκάμια τοῦ σύγχρονου παγκοσμίου «πνευματικοῦ» τέρατος τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ πλήρως τὸ ἐφιαλτικὸ ὅραμα τῆς ἀνατριχιαστικῆς πανθρησκείας, τῆς ὁποίας «θεὸς» θὰ εἶναι ὁ Ἑωσφόρος, ὁ προσφιλὴς «θεὸς» τῶν νεοεποχιτῶν.

Τὸ γκρέμισμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁραματίζονται καὶ ἐπιδιώκουν οἱ ἀθεϊστές, δὲ θὰ σημάνει τὴν ἀπουσία Του, ἀλλὰ τὴν ἀντικατάστασή Του ἀπὸ τὸν ἀρχέκακο ἐπαναστάτη, ὁ ὁποῖος ἐπιβουλεύεται τὸ θρόνο τῆς μεγαλοσύνης Του! Αὐταπατῶνται οἰκτρὰ ὅσοι ἀπὸ τοὺς θλιβεροὺς ὀπαδοὺς τοῦ ἀθεϊσμοῦ πιστεύουν σὲ μία ἀπόλυτα ἄθεη μελλοντικὴ κοινωνία, διότι στὴ θέση τοῦ Θεοῦ θὰ θρονιαστεῖ ἐξάπαντος ὁ διάβολος, αὐτὸν ποὺ λατρεύουν καὶ προωθοῦν οἱ σκοτεινοὶ ἡγήτορες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», οἱ ἰθύνοντες νόες τῶν ἀθεϊστῶν!

Ἐμεῖς, ὡς πιστοὶ χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ μένουμε ἀμετακίνητοι «τὴ ἅπαξ παραδοθείση τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰουδ. 3) καὶ ἀλήθεια, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύφτηκε ἀπὸ τὸν σαρκωμένο Θεό μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ μιμούμαστε τοὺς ἀθεϊστὲς στὸ ζῆλο καὶ τὴν ὁρμητικότητά τους, γιὰ τὴν προάσπιση τῆς πίστης μας στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἐπιβάλλεται νὰ ὀρθώνουμε ἐπαρκῆ λόγο ἀπέναντι στὴν ἀθεϊστικὴ ρηχὴ ἐπιχειρηματολογία, ξεσκεπάζοντας τὴν ἀλλόκοτη ἄθεη νεοεποχίτικη θρησκεία τοῦ ἀθεϊσμοῦ, φανερώνοντας τοὺς ὀλέθριους στόχους της. Ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ πονηροὶ καιροί, στοὺς ὁποίους ζοῦμε, δὲν ἐπιτρέπουν ἐφησυχασμούς!

περιοδικό: ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ