ploigisi h3

bottom neo

 

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου (Μ. ΤΗ.)

emman     Στοὺς «βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους» (A Τιμ. Δ. 7), ποὺ ἐπινοήθηκαν γιὰ νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ Πάνσεπτο Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, ἀνήκει καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς κάποιων, ὅτι δῆθεν τὸ μοναδικὸ σὲ περιεχόμενο κήρυγμά Του καὶ τὰ ἀξεπέραστα θαύματά Του ὀφείλονται στὸ γεγονός, ὅτι κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ 12ου καὶ 30ου ἔτους τῆς ζωῆς Του πῆγε στὴν Ἰνδία. Ἐκεῖ διδάχθηκε ἀπὸ Βραχμάνους ἢ καὶ Βουδιστὲς δασκάλους τὴ σοφία καὶ ἀπέκτησε ἀπόκρυφες δυνάμεις, μέσῳ τῶν ὁποίων τελοῦσε τὰ θαύματα.
Ἐδῶ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἰσχυρισμὸς δὲν εἶναι νέος. Εἶναι πολὺ παλαιός. Εἶναι ἄποψη τοῦ Κέλσου (170 μ.Χ.) στὴ γνωστὴ πολεμική του κατὰ τοῦ Χριστοῦ, στὸ ἔργο του «Ἀληθὴς Λόγος», μὲ μιὰ παραλλαγὴ μόνο ὡς πρὸς τὴ χώρα. Ὁ Κέλσος θεωροῦσε ὡς χώρα, στὴν ὁποία διδάχθηκε δῆθεν τὰ μαγικά, τὴν Αἴγυπτο ἀντὶ τῆς Ἰνδίας.
Στοὺς νεώτερους χρόνους βλέπουμε τὸν παράλογο καὶ ἀνιστόρητο αὐτὸν ἰσχυρισμὸ περὶ τῆς δῆθεν μετάβασης τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ἰνδία, νὰ τὸν ἀναφέρουν ὁ γνωστὸς Γερμανὸς φιλόσοφος Σοπενχάουερ στὸ δίτομο ἔργο τοῦ Parerga und Paralipomena, 1851, καὶ ὁ Ρῶσος Ν. Notowitsch, στὸ ἔργο τοῦ Die Lucke im Leben Jesu, Stuttgart, 1894.
Στὴ συνέχεια, ἐνδεικτικῶς θὰ ἀναφέρουμε ὁρισμένα ὀνόματα. Ἡ ἄποψη αὐτὴ συζητιέται ἀπὸ τοὺς K.Berna, A.Fabe-Kaiser, καὶ ἐπαναλαμβάνεται μετὰ βεβαιότητος ἀπὸ τὸν Η. Kersten (Κ. Berna-Jesus ist nicht am Kreuz gestorben,1957. A.Faber-Kaiser, Jesus lebte in Indiem, 1984).
Ἐπιπλέον, ἐν προκειμένῳ, πρέπει νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὶς τοποθετήσεις τῶν J.Dirnbeck καὶ G.Gronbold,( J.Dirnbeck ,Die Jesusfalscher Ein original with entstellt, 1994Jesus in Indien.Das Ende einer Legende,1985), σχετικὰ μὲ τὸ θέμα μας.
Στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τρεῖς συγγραφεῖς, τὰ βιβλία τῶν ὁποίων, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐντυπωσιακοὺς τίτλους καὶ τὶς ψευδοεπιστημονικὲς ἀναλύσεις περὶ δῆθεν ἀνακαλύψεων καὶ ἀποκαλύψεων, εἶναι δηλωτικὰ ἡμιμάθειας καὶ σύγχυσης.
Τὴν ἄποψη ὅμως, περὶ τῆς δῆθεν μετάβασης τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ἰνδία, τὴν ὑποστηρίζει καὶ μία ἰσλαμικὴ σέκτα, γνώστη μὲ τὸ ὄνομα Ἀχμαντίγια (Ahmadiyya), μὲ διαφορὰ ὅμως ὡς πρὸς τὸ χρόνο καὶ τὰ γεγονότα.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἰσλαμικὴ σέκτα, ὁ Χριστὸς δὲν πέθανε στὸ Σταυρό. Μετὰ τὸν ὑποτιθέμενο κατ' αὐτοὺς θάνατό του καὶ τὴν Ἀνάσταση, ἔφυγε καὶ πῆγε στὴν Ἰνδία καὶ συγκεκριμένα στὸ Κασμίρ. Ἔζησε ἐκεῖ, κήρυξε καὶ πέθανε σὲ ἡλικία 120 χρόνων. Κατὰ τὴν Ahmadiyya μάλιστα ὁ τάφος τοῦ βρίσκεται στὸ Srinagar (H.Gasper-J.Mueller-F.Valentin, Lexicon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. 20017, σέλ. 527).
Βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἄποψης περὶ μετάβασης τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἰνδία εἶναι ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι σιωπᾶ ἡ Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ τοῦ Ἰησοῦ δωδεκαετοῦς στὸ Ναὸ καὶ τὴν ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης Του.
Σιωπᾶ ὅμως ὄντως ἡ Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὸ ἐν λόγῳ χρονικὸ διάστημα τοῦ ἐπίγειου βίου τοῦ Κυρίου;
Μία προσεκτικὴ μελέτη τοῦ Ἱεροῦ κειμένου ἀποδεικνύει τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἀναφορὰ βεβαίως ἐκτενῶν ἀναφορῶν ἀπουσιάζει γι' αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ ὅμως εἶναι κατανοητὸ γιατί ξέρουμε, ὅτι τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια εἶναι μὲν οἱ κατ' ἐξοχὴν ἀξιόπιστες ἱστορικὲς πηγὲς σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, δὲν ἀποτελοῦν ὅμως βιογραφίες τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἐξάλλου μας τὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὸν σκοπὸ τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελίων. (Κέφ. κ. 3031).
Τί ἀναφέρει λοιπόν, ἡ Καινὴ Διαθήκη;
Μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Ναζαρὲτ καὶ ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς τοῦ δωδεκαετοῦς Ἰησοῦ στὸ Ναό, ὅπου «ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ» (Λουκ. Β. 47), ὁ Κύριος παραμένει στὴ Ναζαρὲτ συνεχῶς μαζὶ μὲ τὴ Θεοτόκο καὶ τὸ μνηστῆρα Ἰωσήφ. Σύμφωνα μὲ τὸ Ἱερὸ Κείμενο «ἣν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς» (Λουκ. Β. 51).
Τὸ συνεχές τῆς παραμονῆς Του στὴν ἄσημη Ναζαρὲτ μέχρι τὴν ἔναρξη τοῦ δημοσίου ἔργου Του ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν ἰδίων τῶν συμπατριωτῶν Του. Ὁ Κύριος μιλώντας ἀργότερα στὴ συναγωγὴ τῆς Ναζαρὲτ θὰ προκαλέσει τὴν ἔκπληξη καὶ τὴν ἀπορία τῶν συμπατριωτῶν Του ἀπὸ τὴ σοφία τῶν λόγων Του καὶ τὴ δύναμη τῶν θαυμάτων Του.
Ἡ ἔκπληξή τους ἦταν μεγάλη, ἀκριβῶς, γιατί τὸ πρόσωπό Του τοὺς ἦταν γνωστό. Ἤξεραν ὅτι ὁ ἴδιος ἦταν μέχρι πρότινος μέλος μιᾶς ἄσημης οἰκογένειας τῆς Ναζαρὲτ (Ματθ. ιγ. 5456. Μαρκ. 13). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἐπιβεβαιωτικὸ τοῦ «ἣν ὑποτασσόμενος αὐτοίς», καὶ ὅτι οὐδέποτε ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν πατρίδα Του δῆθεν γιὰ νὰ σπουδάσει ἢ νὰ ἀποκτήσει ἀπόκρυφες δυνάμεις.
Τὴν ἴδια πραγματικότητα ὅμως τὴν ἐπιβεβαιώνουν καὶ οἱ ἄλλοι Ἰουδαῖοι στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅταν μὲ ἀφορμὴ τὴ θαυμαστὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου στὸ Ναό, μὲ ἀπορία θὰ ἀναφωνοῦν: «Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκῶς;» (Ἰωάν. Ζ. 15).
Ὁλοκληρώνοντας τὶς ἐπισημάνσεις μας σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίληψη τῆς δῆθεν μετάβασης τοῦ Κυρίου στὴν Ἰνδία κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ 12ου ἕως 30ου ἔτους Του, πρέπει νὰ τονίσουμε, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀντίληψη ξεκινᾶ ἀπὸ ὀρθολογιστικὲς προϋποθέσεις, ἀγνοεῖ τὸ ἐξ Ἀποκαλύψεως φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ βρίσκεται σὲ πλήρη διάσταση μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία.
Ἀποτελεῖ κλασικὸ παράδειγμα προσπάθειας νὰ ἀντικατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία καί τίς φαντασιώσεις.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ