ploigisi h3

bottom neo

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

ag-Maximos-Omologitis"Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει κάθε ἄνθρωπο, στὸν ἴδιο βαθμό. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ποῦ δὲν προσηλώνεται σὲ κανένα πράγμα, φθαρτὸ ἢ πρόσκαιρο. Μακάριος ὁ νοῦς, ποῦ προσπέρασε ὅλα τὰ ὄντα καὶ ἀπολαμβάνει συνεχῶς τὴν θεία ὡραιότητα".

" Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν Θεό, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀγαπήσει καὶ κάθε ἄνθρωπο σὰν τὸν ἑαυτό του, ἂν καὶ τὴν δυσαρεστοῦν τὰ πάθη ἐκείνων ποῦ δὲν ἔχουν ἀκόμα καθαρισθεῖ ἀπ' αὐτά. Χαίρεται ὅμως μὲ ἀμέτρητη καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ ὅταν καθαρισθοῦν ἀπὸ τὰ πάθη".

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος μᾶς διδάσκει : “Ὅπως τὰ ψάρια, ἂν μείνουν πολὺ στὴν ξηρά, ἀποθνήσκουν, ἔτσι καὶ οἱ Μοναχοί, ἂν ἀργήσουν ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ ἢ μείνουν πολὺ μὲ κοσμικούς, χαλαρώνουν τὸν τόνο τῆς ἡσυχίας. Πρέπει, λοιπόν, ὅπως τὸ ψάρι στὴ θάλασσα, ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ τρέχουμε στὸ κελλί, μὴ τυχὸν ἀργοπορώντας ἔξω λησμονήσωμε τὴν ἐσωτερικὴ φύλαξι”.

Νοῦς καθαρός, εἶναι ὁ νοῦς ποῦ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν ἄγνοια καὶ καταφωτίζεται ἀπὸ τὸ θεῖο φῶς.Ψυχὴ καθαρή, εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ εὐφραίνεται ἀκατάπαυστα μὲ τὴ θεία ἀγάπη".

" Ὅταν σὲ προσβάλει κανένας ἢ σὲ ἐξευτελείσει σὲ κάτι, τότε φυλάξου ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς τῆς ὀργῆς, μήπως μὲ τὴ λύπη σὲ χωρίσουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ σὲ μεταφέρουν στὴ χώρα τοῦ μίσους."

"Ἐκεῖνος ποῦ ἀπαρνήθηκε εἰλικρινὰ τὰ κοσμικὰ καὶ ὑπηρετεῖ μὲ ἀπροσποίητη ἀγάπη τὸν πλησίον του. ἐλευθερώνεται γρήγορα ἀπὸ κάθε πάθος καὶ μετέχει στὴ θεία ἀγάπη γιὰ γνώση."

"Μὴ μολύνεις τὴ σάρκα σου μὲ αἰσχρὲς πράξεις καὶ μὴ λερώνεις τὴν ψυχή σου μὲ πονηροὺς λογισμούς. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θὰ ἔρθει σ' ἐσένα καὶ θὰ φέρει τὴν ἀγάπη".

" Ὅ,τι ἐπιθυμεῖ κανείς, ἐκεῖνο ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτήσει. Καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐπιθυμητά, ἀσύγκριτα πιὸ ἀγαθὸ καὶ ἐπιθυμητὸ εἶναι ὁ Θεός. Πόση, λοιπόν, ἐπιμέλεια ἔχουμε χρέος νὰ καταβάλομε γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸ φύσει ἀγαθὸ καὶ ἐπιθυμητό;"

"Τὸ φυσικό του λογικοῦ μας εἶναι νὰ ὑποτάσσεται στὸ θεῖο λόγο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξουσιάζει τὸ ἄλογο στοιχεῖο μέσα μας. Ἂς φυλαχθεῖ, σὲ ὅλα , αὐτὴ ἡ τάξις, καὶ τότε οὔτε τὸ κακὸ θὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο, οὔτε ἡ δύναμις πολὺ τραβάει σ' αὐτὸ θὰ βρεθεῖ".

"Μὴν πεῖτε, λέγει ὁ θεῖος Ἱερεμίας, "τί εἶστε ναὸς τοῦ Κυρίου". Καὶ σὺ μὴν πεῖς ὅτι "ἡ ἀπογυμνωμένη ἀπὸ τὰ ἔργα πίστη στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ μπορεῖ νὰ μὲ σώσει". Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, ἂν δὲν ἀποκτήσεις καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν μὲ τὰ ἔργα. Ἡ γυμνὴ ἀπὸ ἔργα πίστη δὲν ὠφελεῖ, ἀφοῦ καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουν καὶ τρέμουν".

Νὰ καταπονεῖς τὸ σῶμα σου μὲ νηστεία καὶ ἀγρυπνία καὶ ν' ἀσχολεῖσαι ἀκούραστα μὲ τὴν ψαλμωδία καὶ τὴν προσευχή. Καὶ θὰ ἔρθει σ' ἐσένα ὁ ἁγιασμὸς τῆς σωφροσύνης καὶ θὰ φέρει τὴν ἀγάπη".

footer
  • Δευτέρα
    9 Δεκεμβρίου

    Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ