ploigisi h3

bottom neo


Γαλακτόμικτον, Μάρτυς, αἷμα σῆς κάρας,
Δι' ἣν ὑδατόμικτον ὁ Χριστὸς χέει.
Φάσγανον ἑβδομάτῃ λάχεν εἰκάδι Παντελεήμων.

Agios Panteleimwn Ἅγιος Παντελεήμων (Παντελέων τό πρότερον ὄνομα) καταγόταν ἀπό τή Νικομήδεια τῆς Μικράς Ἀσίας καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ἦταν ὁ Εὐστόργιος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐθνικός καί μετά τίς νουθεσίες τοῦ γιοῦ του ἔγινε χριστιανός. Μητέρα του ἦταν ἡ Εὐβούλη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπό χριστιανική οἰκογένεια. Ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρική ἀπό τόν Εὐφρόσυνο καί κατηχήθηκε στή χριστιανική πίστη καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν πρεσβύτερο Ἑρμόλαο πού ἦταν ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νικομήδειας.

Κάποια στιγμή ὅταν ὀχιά δάγκωσε ἕναν νεαρό καί οὐσιαστικά τόν θανάτωσε ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας ἐπικαλούμενος τόν Χριστό τόν ανάστησε.

Ἀφορμή τοῦ μαρτυρίου του στάθηκε ἕνα ἀκόμα θαῦμα τοῦ Ἁγίου. Κάποτε εἶχε θεραπεύσει ἕναν τυφλό, ὁ ὁποῖος καί ἀνέφερε τό γεγονός τῆς θεραπείας του στόν βασιλιᾶ, λέγοντάς του ὅτι τόν θεράπευσε ὁ Παντελέων στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο καί ὁ ἵδιος πλέον πίστευε. Ὁ βασιλιάς ἀφοῦ τόν ἄκουσε, ἀμέσως διέταξε καί τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ ἴδιος ὁ Παντελέων προσήχθη στόν βασιλιά, ὁ ὁποῖος διέταξε τόν βασανισμό του μέ σκοπό τήν ἄρνηση τῆς πίστεώς του.

Ὁ Ἅγιος βασανίσθηκε σκληρά μέ διάφορους τρόπους, ὅμως δέν ὑπέκυψε στίς πιέσεις ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστά του μέ τή μορφή τοῦ πνευματικοῦ του Ἑρμόλαου καί τοῦ ἔδωσε θᾶρρος. Τέλος διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του καί τότε ἀκούστηκε φωνή ἀπό τόν οὐρανό πού τον καλούσε ὄχι ὡς Παντελέοντα, ἀλλά ὡς Παντελεήμονα. Μόλις ὅμως ὁ δήμιος ἄπλωσε τό χέρι του γιά νά κόψει μέ τό σπαθί του τό κεφάλι τοῦ Ἁγίου, τό σπαθί λύγισε καί τό σίδερο ἔλιωσε σάν κερί. Μπροστά σέ τέτοιο θαῦμα καί οἱ παραβρισκόμενοι στρατιῶτες ἔγιναν χριστιανοί. Τότε ὁ Ἅγιος ἐκουσίως παραδόθηκε στό μαρτύριο. Λέγεται ὅτι ἀπό τήν πληγή του δέν ἔτρεξε αἶμα ἀλλά γάλα καί τό δέντρο τῆς ἐλιᾶς, στό ὁποῖο τόν εἶχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’.
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. α’.
Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν παρ᾽αὐτοῦ κομισάμενος, ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς σου τὰς ψυχικὰς ἡμῶν νόσους θεράπευσον, ἀπελαύνων τοῦ ἀεί, πολεμίου τὰ σκάνδαλα, ἐκ τῶν βοώντων ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Μαρτυρήσας γενναίως ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ τὴν πίστιν κηρύξας τῷ σῷ πατρί, ἀνείλκυσας πανεύφημε, τοῦ βυθοῦ τῆς ἀγνοίας, καὶ τυράννων μὴ πτήξας, τὸ ἄθεον φρόνημα, τῶν δαιμόνων κατῄσχυνας, τὸ ἀνίσχυρον θράσος· ὅθεν καὶ τὴν χάριν, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, ἰᾶσθαι νοσήματα, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, Παντελεῆμον πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος
Τοῦ Ἀναργύρου τὴν μνήμην, τοῦ γενναίου τὴν ἄθλησιν, τοῦ πιστοῦ τὰς ἰατρείας, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν φιλόχριστοι, ἵνα λάβωμεν ἔλεος, μάλιστα οἱ βορβορώσαντες, ὡς κἀγώ, τοὺς ἑαυτῶν ναούς· ψυχῶν γὰρ καὶ σωμάτων ὁμοῦ τὴν θεραπείαν περέχει. Σπουδάσωμεν οὖν, ἀδελφοί, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἔχειν τοῦτον ἀσφαλῶς, τόν ῥυόμενον ἐκ πλάνης τοὺς βοῶντας ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Μεγαλυνάριον
Ῥεῖθρα ἰαμάτων ὡς ἐκ πηγῆς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρῄζουσι δωρεάν, ὁ Παντελεήμων, ὁ πάνσοφος ἀκέστωρ· οἱ ῥώσεως διψῶντες δεῦτε ἀρύσασθε σε.

footer
  • Δευτέρα
    9 Δεκεμβρίου

    Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ