ploigisi h3

bottom neo


metamorfwsiΣτίς 6 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ Μεταμόρφωση ἔλαβε χῶρα εἰς ὅρος ὑψηλόν κατά τούς τρεῖς συνοπτικούς Εὐαγγελιστές (Ματθαῖο, Μάρκο καί Λουκά) καί σύμφωνα μέ τήν Ἱερά Παράδοση στό ὅρος Θαβώρ. 
Έγινε, σαράντα ἡμέρες περίπου πρό τῆς Σταυρώσεως, Ἐπειδή ἡ ἀνάμνηση τῆς ἑορτῆς θά συνέπιπτε μέσα στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή πού εἶναι πένθιμη περίοδος, γι' αὐτό μεταφέρθηκε στίς 6 Αὐγούστου πού ἀπέχει, ἀπό τίς 14 Σεπτεμβρίου, πού γιορτάζεται ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τιμᾶται ὅπως ἡ Μεγάλη Παρασκευή, σαράντα ἡμέρες.
Κατά τή διήγηση τῶν Εὐαγγελιστῶν, ὁ Κύριος μας Ἰησούς Χριστός πρίν ἀπό τήν Σταύρωσή Του, παρέλαβε τρεῖς ἀπό τούς Μαθητές του, τόν Πέτρο γιά τή μεγάλη πίστη καί ἀγάπη πού εἶχε πρός τόν Χριστό, τόν Ἰωάννη ἐπειδή τόν ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα ὁ Κύριος, γιά τήν ἀγνότητα καί τήν πρός Αὐτόν ἀφοσίωσή του καί τόν Ἰάκωβο ἐπειδή αὐτός ἔχυσε πρῶτος τό αἶμα του γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀνέβασε στό ὅρος Θαβώρ γιά νά προσευχηθεῖ. Δέν πῆρε ὅλους τούς μαθητές μαζί Του, γιατί θά ἀναγκαζόταν νά πάρει καί τόν Ἰούδα, πού λόγω τῆς κακής του προαιρέσεως ἦταν ἀνάξιος νά δεῖ τή Μεταμόρφωση. 
Οἱ τρεῖς μαθητές Του, ὅταν ἔφθασαν στό Θαβώρ, αντίκρισαν ξαφνικά ἀπροσδόκητο καί ἐξαίσιο θέαμα. Τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἄστραψε σάν τόν ἥλιο, καί τά ροῦχα Του ἦταν λευκά σάν τό φῶς.
Ταυτόχρονα ἐμφανίστηκαν, ὁ Προφήτης Μωυσής σάν ἐκπρόσωπος τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν νεκρῶν καί ὁ Προφήτης Ἡλίας σάν ἐκπρόσωπος τῶν προφητῶν καί τῶν ζώντων (ὅπως εἶναι γνωστό ὁ Προφήτης Ἡλίας ἀναλήφθηκε ζωντανός στούς οὐρανούς μέ πύρινο ἄρμα) συνομιλῶντας μαζί Του γιά τίς προφητεῖες πού ἀναφέρονταν στό σωτήριο Πάθος Του. Αὐτό ἔγινε γιά νά δείξει στούς μαθητές πῶς εἶναι ὁ Κύριος τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν, ζώντων καί νεκρῶν. 
Ἀφοῦ οἱ μαθητές συνῆλθαν ἀπό τήν ἔκπληξη, ὁ Πέτρος, θέλοντας νά διατηρηθεῖ αὐτή ἡ νηφάλιος μέθη πού προκαλοῦσε ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Κυρίου, ἰκετευτικά εἶπε νά στήσουν τρεῖς σκηνές. Μία γιά τόν Κύριο, μία γιά τό Μωυσή καί μία γιά τόν Ἡλία. Πρίν προλάβει, ὅμως, νά τελειώσει τή φράση του, ἦλθε σύννεφο πού τούς σκέπασε καί μέσα ἀπ' αὐτό ακούστηκε φωνή που έλεγε: "Οὖτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἁγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε". Ὀφείλουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς ὄχι μόνο νά Τόν ἀκοῦμε, ἀλλά καί νά Τόν ὑπακοῦμε. 
Ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ ἐξαίσιου γεγονότος ἦταν νά κάνει ὁ Κύριος μας Ἰησούς Χριστός τούς μαθητές Του νά πιστέψουν ἀκόμα περισσότερο σέ Αὐτόν γιά νά μήν ὁλιγοπιστίσουν τήν ὥρα πού θά Τόν βλέπουν, γυμνό καί καταματωμένο μέ τό ἀκάνθινο στεφάνι νά ὑποφέρει καί νά πεθαίνει γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, νά μή δειλιάσουν, ἀλλά νά καταλάβουν πῶς τό Πάθος Του τό ὑπομένει ἐπειδή τό ἤθελε, ἐκούσια καί ὄχι ἀπό ἀδυναμία, ἀφοῦ εἶναι ὁ Παντοδύναμος Υἱός τοῦ Θεοῦ πού γεμᾶτος ἀγάπη γιά τό πλάσμα Του κατέβηκε στή γῆ, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. 
 
                                                          Ἀπολυτίκιο: 
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστέ ὁ Θεός, δείξας τοὶς μαθηταῖς σου τήν δόξαν σου, καθώς ἠδύναντο. Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό Φῶς σου τό ἀίδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ