ploigisi h3

bottom neo

 

ΘΕΜΑ :  «ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ        ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΝ»

   IMG 7506Μὲ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς 6ης Συναντήσεως τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ καταστροφικῶν Λατρειῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ι. Μητροπόλεως Νευροκοπίου (Ἐκκλ. Βουλγαρίας). Ἡ συνάντηση, μὲ γενικὸ θέμα: «Πρακτικοὶ τρόποι ποιμαντικῆς, κονωνικῆς καὶ νομικῆς ἀντιμετώπισης τῶν λατρειῶν - αἱρέσεων», πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 22 Σεπτεμβρίου στὴν Ι. Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Χατζηδήμοβο στὸ Νευροκόπι Βουλγαρίας.

Ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ τὶς Ἐκκλησίες Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ πρωτοβουλιῶν (ΠΕΓ, Κέντρο «Ἅγιος Εἰρηναιος Λυῶνος» κ.α.).

Τονίστηκε ἡ ἔξαρση τῆς δράσης [νεοφανῶν ἢ καὶ παλαιότερων] κινήσεων ἀσυμβίβαστων μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη -ἰδιαίτερα στὶς χῶρες τῆς πρώην Σόβ. Ἕνωσης- οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλευόμενες πεπαλαιωμένα καὶ δύσκαμπτα νομικὰ συστήματα καὶ τὴν γενικότερη κοινωνικὴ ἀστάθεια εἰσβάλλουν μὲ ποικίλα προσωπεῖα (Σωματεῖα, ἑνώσεις, σεμινάρια κ.ο.κ.) στὴν καθημερινότητα τῶν ἀποπροσανατολισμένων Εὐρωπαίων, διακυβευομένης τῆς σωτηρίας τους, ἀλλὰ καὶ τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας.

Ἡ ἔκταση καὶ ἀναγνώριση τοῦ προβλήματος ὄχι μόνο ὡς ἐκκλησιαστικοῦ, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου κοινωνικοῦ καθιστὰ ἀναγκαῖα τὴν ἀντιμετώπισή του μὲ τὴ συνεργασία Ἐκκλησίας, Πολιτείας καὶ Δικαιοσύνης.

Ἀκολουθεῖ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Συναντήσεως:

ΣΤ’  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

 19 - 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΒΟ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

          ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΝ»

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἔχει βάσιμα ὑποστηριχθεῖ ὅτι τὰ μεγάλα ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα, ποὺ κατακλύζουν τὸν κόσμο μας, δὲν ὀφείλονται στὴν ἔλλειψη θρησκευτικότητας, ἀλλὰ ἀντίθετα ὀφείλονται στὴν τόσο μεγάλη πίστη σὲ πλανεμένες δοξασίες.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ βασικὴ διαπίστωση τῶν συμμετασχόντων στὴν ΣΤ’ Συνάντηση τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ Καταστροφικῶν Λατρειῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα ἀπὸ τὴν 19η μέχρι καὶ τὴν 22α Σεπτεμβρίου 2013 στὴ Βουλγαρία.

Ἡ Συνάντηση φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Ναθαναὴλ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο Νευροκοπίου Βουλγαρίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας.  Στὴ Συνάντηση αὐτὴ συμμετεῖχαν περισσότεροι ἀπὸ 100 σύνεδροι – ἐκπρόσωποι ὅλων σχεδὸν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἀντιόχειας, Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδας, Πολωνίας, Ἀλβανίας καὶ Οὐκρανίας, καὶ πολλῶν Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ θέματα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.

Τὸ γενικὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ἀπασχόλησε τοὺς συνέδρους, εἰδικοὺς ἐρευνητὲς καὶ μελετητὲς ἐπὶ θεμάτων νεοφανῶν αἱρέσεων καὶ καταστροφικῶν λατρειῶν / σεκτῶν ἦταν: «Πρακτικοὶ τρόποι ποιμαντικῆς, κοινωνικῆς καὶ νομικῆς ἀντιμετώπισης τῶν λατρειῶν – αἱρέσεων».

Ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις καὶ τὶς διεξοδικὲς συζητήσεις, ποὺ ἔγιναν, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τῶν ποικιλώνυμων αἱρέσεων καὶ καταστροφικῶν λατρειῶν καθιστὰ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη ὑπεύθυνης ἐνασχόλησης καὶ συνεχοῦς προσαρμογῆς τῆς τακτικῆς γιὰ τὴν ποιμαντική, κοινωνικὴ καὶ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους στὶς σημερινὲς συνθῆκες.

Ἔγινε μὲ σαφήνεια φανερὸ ὅτι οἱ ἐν λόγω σέκτες, καλυπτόμενες κάτω ἀπὸ δελεαστικὰ προσωπεῖα καὶ καλλιεργώντας ἀπατηλὲς προσδοκίες, παγιδεύουν ἀνυποψίαστα ἀνθρώπινα θύματα, τὰ ἀποκόπτουν ἀπὸ τὸ φυσικό, τὸ οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον, ἀλλοιώνουν τὴν προσωπικότητά τους καὶ τὰ καθιστοῦν ἄβουλα ὄργανά τους.

Τὸ χειρότερο δὲ ὅλων εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμποδίζουν τὰ θύματά τους ἀπὸ τὴν ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ ἀνθρώπινου προορισμοῦ, ποὺ εἶναι ἡ κατὰ χάριν ἕνωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἡ αἰώνια ζωή.

Κρίθηκε ἀπαραίτητο μετὰ ἀπὸ εἰλικρινῆ αὐτοκριτική, νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν προσωπικὴ καλλιέργεια τῶν ποιμένων, στὴν ἁγιοπνευματικὴ ἀναζωογόνηση τῆς ἐνορίας, καὶ στὴν συστηματικότερη κατὰ τὰ ἁγιοπατερικὰ πρότυπα ὀργάνωση τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν καὶ μὲ τὴν κατάλληλη ἀξιοποίηση ὅλων τῶν σύγχρονων μέσων.

Εἰδικοὶ νομικοί, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Συνάντηση κατέδειξαν ὅτι οἱ λατρεῖες παραβιάζουν διατάξεις καὶ τοῦ Ποινικοῦ καὶ τοῦ Ἀστικοῦ κώδικα καὶ βασικὲς Συνταγματικὰ κατοχυρωμένες ἐλευθερίες χρησιμοποιώντας ἀκόμη δόλο καὶ ἀπάτη καὶ ψευδεπίγραφες παραπλανητικὲς μεθόδους.

Ὡς ἐκ τούτου κρίθηκε ἀναγκαῖο οἱ εἰδικοὶ ἐρευνητὲς-μελετητὲς τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Πρωτοβουλιῶν σὲ συνεργασία μὲ τοὺς νομικοὺς συμβούλους νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πολιτειακούς, δικαστικοὺς καὶ κοινωνικοὺς φορεῖς γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα αὐτῶν.

Κατέστη, τέλος, φανερὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ στενότερη συνεργασία τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ ἐμπειριῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ κατάρτιση ἑνιαίου καὶ ἐπικαιροποιημένου καταλόγου αἱρετικῶν ὁμάδων – σεκτῶν οἱ ὁποῖες εἶναι ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, γιὰ τὴν ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση καὶ προστασία τῶν πιστῶν. Πρὸς τοῦτο ὁρίστηκε εἰδικὴ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς βασικὲς ἀρχὲς καὶ προϋποθέσεις, ποὺ θὰ διέπουν τὴν σύνταξη τοῦ καταλόγου, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ παρουσίασή του στὴν ἑπόμενη Ζ΄ Συνάντησή μας.

 

 

footer
  • Σάββατο
    4 Ιουλίου

    Ανδρέου Κρήτης, Θεοδώρου Κυρήνης, Λουκίας μάρτυρος, Δονάτου μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ