ploigisi h3

bottom neo

Ἔ­ρω­τι φλε­γό­με­νος τοῦ σοῦ Δε­σπό­του,

τῇ φλο­γὶ πα­ρέ­δω­κας σαὐ­τὸν ἠ­δέ­ως.

Τρί­τη Ὀ­κτω­βρί­οι­ο θᾶ­νε Δι­ο­νύ­σι­ος.

Τέ­μνη κε­φα­λήν· καὶ τὸ λοι­πὸν ὡς μέ­γα!

Ἄ­ρας γὰρ αὐ­τήν, Δι­ο­νύ­σι­ε τρέ­χεις.

Τμη­θεῖς Δι­ο­νύ­σι­ε τρί­τη κε­φα­λὴν θέ­ες αἴ­ρων.

 

agios Dionysios Ἅ­γι­ος Δι­ο­νύ­σι­ος κα­τα­γό­ταν ἀ­πὸ τὴν πό­λη τῶν Ἀ­θη­νῶν. Ἔ­ζη­σε καὶ μαρ­τύ­ρη­σε τὰ χρό­νι­α ποὺ αὐ­το­κρά­το­ρας ἦ­ταν ὁ Δο­με­τι­α­νός. Δι­α­κρί­θη­κε γιὰ τὴ φι­λο­σο­φι­κή του κα­τάρ­τι­ση κὰ τὴ βα­θι­ά του καλ­λι­έρ­γει­α.

Ἀρ­χι­κὰ ἦ­ταν εἰ­δω­λο­λά­τρης καὶ μέ­λος τῆς Βου­λῆς τοῦ Ἀ­ρεί­ου Πά­γου. Τὸ κή­ρυγ­μα ὅ­μως τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου ἄγ­γι­ξε τὴν παι­δευ­μέ­νη καὶ εὐ­αί­σθη­τη ψυ­χή του καὶ βα­πτί­σθη­κε. Ἀρ­γό­τε­ρα δι­α­δέ­χθη­κε στὸν ἐ­πι­σκο­πι­κὸ θρό­νο τῶν Ἀ­θη­νῶν τὸν εὐ­σε­βῆ Ἰ­ε­ρό­θε­ο. Ἐ­πι­βρα­βεύ­θη­κε ἀ­πὸ τὸ θε­ὸ γιὰ τὴ χρι­στια­νι­κή του δρά­ση μὲ τὸ χά­ρι­σμα νὰ ἐ­πι­τε­λεῖ θαύ­μα­τα.

Πε­ρι­ό­δευ­σε σὲ πολ­λὰ μέ­ρη τῆς Δύ­σης, ὅ­που κή­ρυ­ξε τὸν εὐ­αγ­γε­λι­κὸ λό­γο καὶ ἑρ­μή­νευ­σε τὶς ἱ­ε­ρὲς γρα­φές. Ὅ­ταν ἔ­φθα­σε στὸ Πα­ρί­σι συ­νε­λή­φθη καὶ ἀρ­γό­τε­ρα ἀ­πο­κε­φα­λί­σθη­κε. Μα­ζί του μαρ­τύ­ρη­σαν καὶ δύ­ο μα­θη­τές του, ὁ Ρου­στι­κὸς καὶ ὁ Ἐ­λευ­θέ­ρι­ος. Ὁ ἡ­γε­μό­νας τῆς πε­ρι­ο­χῆς ἔ­δω­σε ἐν­το­λὴ νὰ μὴ θά­ψει κα­νεὶς τὰ ἅ­γι­α λεί­ψα­να τῶν μαρ­τύ­ρων, ὅ­μως κά­ποιοι χρι­στια­νοὶ τὰ φύ­λα­ξαν καὶ ὅ­ταν δὲν ὑ­πῆρ­χε πλέ­ον φό­βος τὰ ἐν­τα­φί­α­σαν μὲ τι­μές.

Ὁ Ἅ­γι­ος Δι­ο­νύ­σι­ος ὑ­πῆρ­ξε συγ­γρα­φέ­ας πλή­θους θε­ο­λο­γι­κῶν συγ­γραμ­μά­των, ἀ­πὸ τὰ ὅ­ποια πα­ρα­θέ­του­με σὲ με­τά­φρα­ση ὁ­ρι­σμέ­να λό­γι­α του, σχε­τι­κὰ μὲ τὴν Ἁ­γι­ό­τη­τα, τὴ Βα­σι­λεί­α καὶ τὴν Κυ­ρι­ό­τη­τα τοῦ Θε­οῦ: «Ἁ­γι­ό­τη­τα, λοι­πόν, εἶ­ναι κα­τὰ τὴ γνώ­μη μας ἡ κα­θα­ρό­τη­τα ἡ ἀ­ση­μά­δευ­τη ἀ­πὸ ὁ­ποι­ο­δή­πο­τε μί­α­σμα, ἡ πλή­ρης καὶ ὁ­λό­τε­λα ἄ­σπι­λη. Βα­σι­λεί­α εἶ­ναι ἡ τα­κτο­ποί­η­ση κά­θε ὁ­ρί­ου, κά­θε τά­ξης, κα­νο­νι­σμοῦ, κα­τά­στα­σης . Κυ­ρι­ό­τη­τα δὲν εἶ­ναι μό­νο ἡ ὑ­πε­ρο­χὴ πά­νω στοὺς χει­ρό­τε­ρους, ἄλ­λο καὶ ἡ συ­νο­λι­κὴ τῶν κα­λῶν καὶ ἀ­γα­θῶν καὶ πλή­ρης ὁ­λο­κτη­σί­α, κα­θὼς καὶ ἡ ἀ­λη­θι­νὴ καὶ ἀ­με­τά­βλη­τη βε­βαι­ό­τη­τα. Γὶ΄ αὐ­τὸ καὶ ἡ κυ­ρι­ό­τη­τα ἐ­τυ­μο­λο­γεῖ­ται ἀ­πὸ τὸ "κύ­ρος" καὶ τὸ "κύ­ρι­ο" καὶ τὸ "κυ­ρί­ευ­αν". Θε­ό­τη­τα εἶ­ναι ἡ πρό­νοι­α ποὺ θε­ᾶ­ται τὰ πάν­τα καὶ μὲ τέ­λει­α ἀ­γα­θό­τη­τα "πε­ρι­θέ­ει" (πε­ρι­έ­χει) καὶ συ­νέ­χει τὰ πάν­τα, τὰ γε­μί­ζει μὲ τὸν ἑ­αυ­τό της καὶ ὑ­πε­ρέ­χει ἀ­πὸ ὅ­λα ὅ­σα ἀ­πο­λαμ­βά­νουν τὰ δῶ­ρα τῆς πρό­νοι­ας της»

Ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ τὴν μὲ ἀ­ριθμ. 22/30 Σε­πτεμ­βρί­ου 1999 μ.Χ. ἐγ­κύ­κλι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, ἡ μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Δι­ο­νυ­σί­ου τοῦ Ἀ­ρε­ο­πα­γί­του συμ­πε­ρι­ε­λή­φθη­κε νὰ τι­μᾶ­ται ἐ­πι­πρό­σθε­τα καὶ στι­ς ­12 Ὀ­κτω­βρί­ου­ ­ο­που καὶ ὁ­ρί­σθη­κε νὰ τι­μᾶ­ται ἡ Σύ­να­ξη τῶν ἐν Ἀ­θή­ναις Ἁ­γί­ων.

Ἀ­πο­λυ­τί­κι­ο­ν  

Ἦ­χος δ’.

Χρη­στό­τη­τα ἐκ­δι­δα­χθεῖς, καὶ νή­φων ἐν πά­σιν, ἀ­γα­θὴν συ­νεί­δη­σιν ἱ­ε­ρο­πρε­πῶς ἐν­δυ­σά­με­νος, ἤν­τλη­σας ἐκ τοῦ Σκεύ­ους τῆς ἐ­κλο­γῆς τὰ ἀ­πόρ­ρη­τα, καὶ τὴν πί­στιν τη­ρή­σας, τὸν ἴ­σον δρό­μον τε­τέ­λε­κας, Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Δι­ο­νύ­σι­ε. Πρέ­σβευ­ε Χρι­στῷ τῷ Θε­ῶ, σω­θῆ­ναι τὰς ψυ­χᾶς ἠ­μῶν.

Ἦ­χος πλ. δ’. Τῇ ὑ­περ­μά­χω.

Ὡς τῶν ἀρ­ρή­των μυ­η­τὴν καὶ ὑ­φη­γή­το­ρα Καὶ τῶν ἀ­ΰ­λων οὐ­σι­ῶν ἱ­ε­ρο­φάν­το­ρα Ἀ­νυ­μνοῦ­μεν σὲ ἀ­ξί­ως Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς. Ἀλλ’ ὡς πλή­ρης της τοῦ Πνεύ­μα­τος ἐλ­λάμ­ψε­ως Τῆς σῆς χά­ρι­τος με­τά­δος ταῖς ψυ­χαῖς ἠ­μῶν τῶν βο­ών­των σοί, χαί­ροις Πά­τερ Δι­ο­νύ­σι­ε.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ