ploigisi h3

bottom neo

                        

                                                                                                                                                                                                                                                  τοῦ Δημητρίου Ἀρβανίτη

AlexandreiasafrikanoiἩ κ­κλη­σί­α ε­ναι ­να μυ­στή­ρι­ο κα μό­νον ­τσι μπο­ρε ν τν προ­σεγ­γί­σει κα­νείς. Δν ε­ναι μί­α ν­θρώ­πι­νη ρ­γά­νω­ση, λ­λὰ  θε­αν­θρώ­πι­νος ρ­γα­νι­σμός, τ Σ­μα το Χρι­στο, κα­τ τ δι­δα­σκα­λί­α το­πο­στό­λου Παύ­λου. τρό­πος πο πα­ρά­κλη­τος τ Πνε­μα τς ­λη­θεί­ας ρ­χε­ται στος ν­θρώ­πους τς ο­κου­μέ­νης ­π τν ­γί­α ­μέ­ρα τς Πεν­τη­κο­στς ­ως σή­με­ρα κα πάν­τα ε­ναι ­πί­σης ρ­γο μυ­στη­ρι­α­κό, « πέμ­ψει Πα­τρ ν τ­νό­μα­τί μου, ­κε­νος ­μς δι­δά­ξει πάν­τα κα­πο­μνή­σει ­μς πάν­τα ε­πον ­μῖν»,­πως ε­πε Κύ­ρι­ος ­μν ­η­σος Χρι­στς στος μα­θη­τές του ( Ἰω. ιδ’, 26). δι­ά­δο­ση ­μως το Θεί­ου Λό­γου πε­ρι­λαμ­βά­νει κα τν ν­θρώ­πι­νο πα­ρά­γον­τα, τν ν­θρώ­πι­νη Μαρ­τυ­ρί­α, τ Κή­ρυγ­μα, τν Κα­τή­χη­ση τν ­ε­ρα­πο­στο­λ μ σκο­π τν Ε­αγ­γε­λι­σμ τς ν­θρω­πό­τη­τας.

Κα­τ τν ­μέ­ρα τς Πεν­τη­κο­στς, ο­γι­οι ­πό­στο­λοι ­λα­βαν δύ­να­μη ξ ­ψους «…κα­πλή­σθη­σαν ­παν­τες Πνεύ­μα­τος ­γί­ου, καρ­ξαν­το λα­λεν ­τέ­ραις γλώσ­σαις κα­θς τ Πνε­μα ­δί­δου α­τος ­πο­φθέγ­γε­σθαι» (Πράξ. 2, 4). Κα­πό­στο­λος Πέ­τρος, μ­πνευ­σμέ­νος κα­νι­σχυ­μέ­νος ­π τ­γι­ον Πνε­μα, κή­ρυ­ξε σ α­τος πο συγ­κεν­τρώ­θη­καν, τρες χι­λιά­δες ψυ­χς πο μ χα­ρ δέ­χτη­καν τ λό­γο του κα­βα­πτί­στη­καν. ­τσι μυ­στη­ρι­α­κ­πό­στο­λος Φί­λιπ­πος βά­πτι­σε τν Α­θί­ο­πα ­ξι­ω­μα­τι­κό της βα­σί­λισ­σας Καν­δά­κης τν Α­θι­ό­πων, κα­π α­τν τν ­να σπό­ρο γεν­νή­θη­κε Α­θι­ο­πι­κκ­κλη­σί­α, μο­να­δι­κ Χρι­στια­νι­κ χώ­ρα τς ­π-Σα­χά­ρι­ας ­φρι­κς πρν τν ­ποι­κι­ο­κρα­τί­α μ 45 ­κα­τομ­μύ­ρι­α πι­στούς. «Πο­ρευ­θέν­τες μα­θη­τεύ­σα­τε πάν­τα τ­θνη, βα­πτί­ζον­τες α­τος ες τ­νο­μα το Πα­τρς κα το Υ­ο κα το­γί­ου Πνεύ­μα­τος»ατθ κη’ 19).

­χι μό­νο τος ­κλε­κτος ­ου­δαί­ους· ο­τε μό­νο τος ­κλε­πτυ­σμέ­νους λ­λη­νες· ο­τε μό­νο τος κο­σμο­κρά­το­ρες Ρω­μαί­ους· λ­λ­λους τους λα­ος τς γής: μο­νο­θε­ϊ­στές, ε­δω­λο­λά­τρες, ν­θρω­πο­φά­γους, σκλη­ρος κα γλυ­κες, «δι­καί­ους» κα­μαρ­τω­λούς, πλού­σι­ους κα φτω­χούς, ρ­χον­τες κα δού­λους. ­λους, ­λους. Λευ­κούς, μαύ­ρους, κί­τρι­νους, ­ρυ­θρούς. ­λα τ φύ­λα κα τς φυ­λές. Χω­ρς δι­ά­κρι­ση. Μι­λ­στε τους στ γλώσ­σα τους κα­φό­σον ­πο­δε­χτον τν κλή­ση το Θε­ο κα θε­λή­σουν κα α­το νγ­γρα­φον πο­λί­τες τς πα­ναν­θρώ­πι­νης α­τς Κοι­νω­νί­ας, ν γί­νουν Μέ­λη το Σώ­μα­τος το Χρι­στο, φτά­νει μο­νά­χα ν δε­χτον μ τ βά­πτι­σμα τν υ­ο­θε­σί­α πο Θε­ς προ­σφέ­ρει. Κα ον­θρω­ποι κα­τά­λα­βαν, ­λοι: μα­ροι, λευ­κοί, κόκ­κι­νοι, κί­τρι­νοι – πτυ­χι­ο­χοι, τα­λαν­το­χοι κα μή, ­τι ε­ναι με­τα­ξύ τους ­δελ­φο κα πς πρέ­πει ν ζον μ ε­ρή­νη κα ν μοι­ρά­ζον­ται τ­γα­θ τς γής, κα μαρ­τυ­ρον τν Πί­στη τους κα μ τν ­γά­πη τος λ­λά­ζουν τν κό­σμο, ­στε ­λοι ν κα­τα­λα­βαί­νουν ποι­α­νο ε­ναι μα­θη­τές. «καλ­λα πρό­βα­τα ­χω, οκ ­στιν κ τς α­λς ταύ­της· κα­κεί­να μ δε­γα­γεν, κα τς φω­νς μου ­κού­σου­σι, κα γε­νή­σε­ται μί­α ποί­μνη, ες ποι­μν» (­ω. Ι’, 16).

­βδο­μά­δα πορ­χί­ζει σή­με­ρα Κυ­ρι­α­κή τῆς ρ­θο­δο­ξί­ας, τν ­μέ­ρα πο­ορ­τά­ζου­με τ θρί­αμ­βο τς ­λη­θι­νς πί­στης, Β΄ ­βδο­μά­δα τν Νη­στει­ν, ­χει σκο­π ν το­νί­σει τν ­ναγ­και­ό­τη­τα τορ­γου τς ρ­θό­δο­ξης ­ξω­τε­ρι­κς ­ε­ρα­πο­στο­λς, ν πα­ρου­σιά­σει τν προ­σφο­ρ τς κ­κλη­σί­ας τς λ­λά­δος στρ­γο το ε­αγ­γε­λι­σμο τν ­θνν κα ν συγ­κεν­τρώ­σει τ­ναγ­καί­α μέ­σα γι τ συ­νέ­χει­α τς προ­σπά­θει­ας α­τς.­πως ­χει ­ρί­σει μ­πό­φα­ση τς ­ε­ρς Συ­νό­δου τς κ­κλη­σί­ας τς λ­λά­δος ­δ κα 47 χρό­νι­α, τρ­γο α­τ­χει ­να­τε­θε στ Γρα­φε­ο ­ξω­τε­ρι­κς ­ε­ρα­πο­στο­λς τς «­πο­στο­λι­κς Δι­α­κο­νί­ας τς κ­κλη­σί­ας τς λ­λά­δος». Ε­ναι τ­πί­ση­μο ρ­γα­νο τς κ­κλη­σί­ας κα­χει σκο­πό του ν συν­το­νί­ζει ­λες τς προ­σπά­θει­ες πο­πο­βλέ­πουν στν ­νί­σχυ­ση τς ­ξω­τε­ρι­κς ­ε­ρα­πο­στο­λς. ­ξέ­λι­ξη το­ε­ρα­πο­στο­λι­κορ­γου, συν­δέ­ε­ται ­να­πό­σπα­στα μ τν α­θόρ­μη­τη κ­φρα­ση τν φι­λά­δελ­φων α­σθη­μά­των μας πρς τος νε­ό­φυ­τους ­δελ­φούς μας στν ρ­θο­δο­ξί­α ­στε ν γί­νου­με συ­νερ­γο στρ­γο το Θε­ο συμ­βάλ­λον­τας πρό­θυ­μα κα συμ­πα­ρα­στε­κό­με­νοι σ­κεί­νους πο κο­πιά­ζουν κα μο­χθον στ μέ­τω­πο α­τς τς προ­σπά­θει­ας. ­μες «φυ­τεύ­ο­μεν κα πο­τί­ζο­μεν. Θε­ς α­ξά­νει» (' Κόρ. 3:6).

­ε­ρα­πο­στο­λ­νή­κει στ φύ­ση τς κ­κλη­σί­ας? ε­ναι συ­νέ­χι­ση τορ­γου το Χρι­στο, δη­λα­δ προ­σφο­ρ τς σω­τη­ρί­ας στν ν­θρω­πό­τη­τα, Ε­αγ­γε­λι­σμς «­να ζω­ν ­χω­σι κα πε­ρισ­σν ­χω­σιν» (­ω. ι 10).

­πει­δ τ Ε­αγ­γέ­λι­ο ­πως ε­πα­με ­πευ­θύ­νε­ται πρς ­λους τους λα­ούς, τρ­γο τς κ­κλη­σί­ας πα­ρα­μέ­νει ­μι­τε­λές, ­ταν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σ­ρι­σμέ­να μό­νο γε­ω­γρα­φι­κ κοι­νω­νι­κ πλαί­σι­α. Πε­δί­ο δρά­σε­ως τς κ­κλη­σί­ας το Χρι­στο­πο­τε­λε­λη ο­κου­μέ­νη.

­ε­ρα­πο­στο­λι­κ δρά­ση δν ­πρ­ξε ­πο­χρέ­ω­ση μό­νο τν ­πο­στό­λων τν πρώ­των γε­νε­ν τν Χρι­στια­νν λ­λ­πο­τε­λε κα­θ­κον τν Χρι­στια­νν ­λων τν ­πο­χν.

Σκο­πς τς ­ε­ρα­πο­στο­λς δν ε­ναι κα­τά­κτη­ση το κό­σμου, λ­λν ­γί­ω Πνεύ­μα­τι με­τά­δο­ση το Λό­χου κα τς Χά­ρι­τος το Θε­ο, φα­νέ­ρω­ση τς δό­ξης Του.

Στ δρό­μο λοι­πν τν 12 λ­λ κα τν 70 ­πο­στό­λων, το­πο­στό­λου τν ­θνν Παύ­λου, τν 7 Δι­α­κό­νων, το­γί­ου Δι­ο­νυ­σί­ου το­ρε­ο­πα­γί­τη, τν ­σα­πο­στό­λων ­γί­ων Κων­σταν­τί­νου κα­λέ­νης, τν ­πο­στό­λων ­γί­ων Παλ­λά­δι­ου τς Σκω­τί­ας (450), Πα­τρι­κί­ου ρ­λαν­δί­ας (493), Κο­λουμ­βά­νου τς Γαλ­λί­ας (615), Γάλ­λου λ­βε­τί­ας (646), Βιλ­λι­βρόρ­δου λ­λαν­δί­ας (739), Βο­νι­φά­τι­ου Γερ­μα­νί­ας (755), τν ­γί­ων Κυ­ρίλ­λου κα Με­θο­δί­ου τν Φω­τι­στν τν Σλά­βων, λ­λ κα τό­σων λ­λων ­γί­ων κα Μαρ­τύ­ρων τς κ­κλη­σί­ας μς χι­λιά­δες ν­θρω­ποι, κλη­ρι­κο κα λα­ϊ­κοί, ­γω­νί­ζον­ται τα­πει­ν στ πέ­ρα­τα τς Γς γι τν Ε­αγ­γε­λι­σμ τν συ­ναν­θρώ­πων μας.

Τ προ­σφε­ρό­με­νο ρ­γο ε­ναι:

Ά) κ­κλη­σι­α­στι­κό: 1. Κτί­ζον­ται κ­κλη­σί­ες, 2. ­ξο­πλί­ζον­ται Ι.Να­οί, 3. Γί­νον­ται κα­τη­χή­σεις κα βα­πτί­σεις, 4. Με­τα­φρά­ζον­ται κα τυ­πώ­νον­ται κα­τη­χη­τι­κ κα λει­τουρ­γι­κ βι­βλί­α στς γλσ­σες τν λα­ν τς Γής, 5. μι­σθο­δο­τον­ται ­θα­γε­νες Κλη­ρι­κοί, λ­λ κα 6. ­πι­δο­τον­ται κλη­ρι­κο κα λα­ϊ­κο­π τν λ­λά­δα, πορ­γά­ζον­ται ­ε­ρα­πο­στο­λι­κ στν ­φρι­κ κα τν ­σί­α.

Β) Φι­λαν­θρω­πι­κό: Μ τ χρή­μα­τα πο στέλ­νου­με στος ­ε­ρα­πο­στό­λους: 1. Βο­η­θον­ται ο­να­ξι­ο­πα­θον­τες (χ­ρες, ρ­φα­νά, γέ­ρον­τες, ­νά­πη­ροι) μ τρό­φι­μα κα ρο­χα κα­να­κου­φί­ζον­ται ­π τν φτώ­χεια κα τν πό­νο. 2. Κτί­ζον­ται, λει­τουρ­γον­ται κα συν­τη­ρον­ται ρ­φα­νο­τρο­φε­α 3. ρ­γα­νώ­νον­ται συσ­σί­τι­α 4. Χο­ρη­γον­ται ­πο­τρο­φί­ες σ­πο­ρα κα φτω­χ παι­δι 5. Βο­η­θε­ται ­γρο­τι­κς πλη­θυ­σμς γι νν­τι­με­τω­πί­σει τ πρό­βλη­μα το­πι­σι­τι­σμο.

Γ) ­γει­ο­νο­μι­κό: 1. κτί­ζον­ται κα λει­τουρ­γον­ται ­α­τρι­κ κέν­τρα κα κλι­νι­κς 2. ­πο­στέλ­λον­ται κα­γο­ρά­ζον­ται φάρ­μα­κα κα φαρ­μα­κευ­τι­κ ε­δη 3. ­νοί­γον­ται πη­γά­δια γι πό­σι­μο νε­ρ 4. ­γο­ρά­ζον­ται ­να­πη­ρι­κ κα­ρο­τσά­κια κ.α.

Δ) Πο­λι­τι­σμι­κ κακ­παι­δευ­τι­κό: Συμ­βάλ­λον­τας στν ο­κο­νο­μι­κ-πο­λι­τι­σμι­κ-κοι­νω­νι­κ­νά­πτυ­ξη ­δύ­να­μων χω­ρν κα λα­ν. 1. Κτί­ζον­τας κα λει­τουρ­γών­τας σχο­λε­α ­λων τν βαθ­μί­δων, νη­πι­α­γω­γε­α, δη­μο­τι­κά, γυ­μνά­σι­α, πα­νε­πι­στή­μι­α, ­παγ­γελ­μα­τι­κς σχο­λές. 2. ­πο­στέλ­λον­τας κα­γο­ρά­ζον­τας σχο­λι­κ ε­δη, computer, θρα­νί­α, τε­τρά­δι­α, μο­λύ­βια κ.α.

Τρ­γο τς ­ε­ρα­πο­στο­λς, ρ­γο πρω­τί­στως το Τρι­α­δι­κο Θε­ο, στ χ­ρο τς ρ­θο­δο­ξί­ας μπο­ρε ν συμ­με­τά­σχει ­νερ­γ κά­θε πι­στς ­πα­γό­με­νος ­με­σα στν ­πί­σκο­πό τῆς πε­ρι­ο­χς στν ­ποί­α πη­γαί­νει γι νρ­γα­στε. Στν ­πί­σκο­πο ­νή­κει ε­θύ­νη γι τν προ­γραμ­μα­τι­σμ κα τν προ­ώ­θη­ση το­λου ρ­γου τς πε­ρι­ο­χς. κ­κλη­σί­α τς λ­λά­δος μέ­σω το Γρα­φεί­ου ­ξω­τε­ρι­κς ­ε­ρα­πο­στο­λς προ­σπα­θε ν κα­τα­νέ­μει, βά­σει ν­τι­κει­με­νι­κν κρι­τη­ρί­ων, τ βο­ή­θει­α πο προ­σφέ­ρε­ται γι τν ­νί­σχυ­ση κα τν ­νά­πτυ­ξη τν ­ε­ρα­πο­στο­λι­κν κλι­μα­κί­ων. Δν ­σκε­με­σα ­ε­ρα­πο­στο­λι­κρ­γο, λ­λ συμ­πα­ρα­στέ­κε­ται στς ­ε­ρα­πο­στο­λι­κς προ­σπά­θει­ες πο γί­νον­ται ­π τς κα­τ τό­πους ­ε­ρς Μη­τρο­πό­λεις.

Ποι ε­ναι δι­κή μας συμ­βο­λ σ α­τό; Πέ­ρα ­π τν ­ποια ­λι­κ βο­ή­θει­α μπο­ρο­με ν προ­σφέ­ρου­με στος ­ε­ρα­πο­στό­λους πρέ­πει ν θυ­μό­μα­στε α­τ πο­πι­γραμ­μα­τι­κ δι­α­τυ­πώ­νει π. Πα­λος ­ταν μς λέ­ει, «Θε­ο γρ ­σμν συ­νερ­γο» (΄ Κόρ. 3:9). Α­τ ση­μαί­νει ­τι ­ε­ρα­πο­στο­λ ε­ναι βα­σι­κρ­γο το Θε­ο, στ­πο­ο συμ­με­τέ­χει τι­μη­τι­κν­θρω­πος. Γι’ α­τ τ λό­γο ­πό­στο­λος τν ­θνν μ­πι­μο­ν ζη­το­σε ­π τος πι­στος ν προ­σεύ­χον­ται στ Θε­ γι ν τν ­νι­σχύ­ει στρ­γο του. «Τ λοι­πν προ­σεύ­χε­σθε, ­δελ­φοί, πε­ρ­μν, ­να λό­γος το Κυ­ρί­ου τρέ­χη κα δο­ξά­ζη­ται, κα­θς κα πρς ­μς» (Β΄ Θέσ. 3:1) «Προ­σευ­χό­με­νοι ­μα κα πε­ρ­μν, ­να Θε­ς ­νοί­ξη ­μν θύ­ραν το λό­γου, λα­λ­σαι τ μυ­στή­ρι­ον το Χρι­στο» (Κολ. 4:3). ς γί­νου­με λοι­πν κα­μες συ­νερ­γο τν ρ­θό­δο­ξων ­ε­ρα­πο­στο­λν κας βο­η­θή­σου­με τ­ε­ρ κα ση­μαν­τι­κρ­γο τους, ­λι­κ κα πνευ­μα­τι­κ μ τν προ­σευ­χή μας.

  βο­ή­θει­ά μας α­τ σώ­ζει ν­θρώ­πους.

Προ­σευ­χ γι τος λα­ος τς γς τοῦ ­γί­ου Σι­λου­α­νο το­θω­νί­του

Κύ­ρι­ε ­ξί­ω­σε ­λους το;ύς λα­ος τς γς ν γνω­ρί­σουν ποι θαυ­μα­στ ζω­ χα­ρί­ζεις σ­σους πι­στεύ­ουν σ Σέ­να. Σ­κε­τεύ­ω, φι­λεύ­σπλα­χνε Κύ­ρι­ε, ­ξί­ω­σε ­λους τούς ν­θρώ­πους, ­π τν ­δμ μέ­χρι τς συν­τέ­λει­ας τν α­ώ­νων, ν Σ γνω­ρί­σουν, ν μά­θουν ­τι ε­σαι ­λε­ή­μων κα­πι­ει­κής. Ε­θε ­λοι ο λα­ο ν χα­ρον τν ε­ρή­νη Σου κα ε­θε ­λοι ν δον τ φς το Προ­σώ­που Σου.Τ βλέμ­μα Σου, ­λα­ρ κα πρά­ο, λ­κύ­ει τν ψυ­χή μου. ­ταν ψυ­χ πλη­ρω­θε­π τ θεί­α ­γά­πη κα­ν ζε μί­α ­με­τρη χα­ρά, θλί­βε­ται κα προ­σεύ­χε­ται μ δά­κρυ­α γι­λό­κλη­ρο τν κό­σμο, ­στε ­λοι ον­θρω­ποι ν μπο­ρέ­σουν ν γνω­ρί­σουν τν Κύ­ρι­ο κα ο­ρά­νι­ο Πα­τέ­ρα τους. Δν γνω­ρί­ζει ­νά­παυ­ση, λ­λ ο­τε κα τν ­πι­θυ­με, ­σο δν βρί­σκον­ται ­κό­μα ­λοι μέ­σα στ χα­ρ τς ­γά­πης το Κυ­ρί­ου. Κύ­ρι­ε, ­φο­ξί­ω­σες ­μέ­να τν ­μαρ­τω­λ ν Σ γνω­ρί­σω δι­ το­γί­ου Πνεύ­μα­τος, Σ­κε­τεύ­ω, δ­σε ν Σ γνω­ρί­σουν κα­λοι ο λα­ο τς γς.

Ὦ, λα­ο­λης τῆς γῆς, πέ­φτω στ γό­να­τα μπρο­στά σας κα σς ­κε­τεύ­ω μ δά­κρυ­α: ­λ­τε στν Χρι­στό. Γνω­ρί­ζω τν ­γά­πη Του γι σς. Τ γνω­ρί­ζω κα­λ γι’ α­τ κα τν φω­νά­ζω σ­λό­κλη­ρη τ γ. Πς θ μπο­ρο­σε κα­νες ν μι­λή­σει γι κά­τι πο δν γνω­ρί­ζει;

 

 

footer
  • Πέμπτη
    21 Νοεμβρίου

    Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ