ploigisi h3

bottom neo

­πό­σπα­σμα ­μι­λί­ας τοῦ ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μ

  KyriakiSamaritidos04s Ἔρ­χε­ται  Κύ­ρι­ος σ μί­α πό­λη τς Σα­μά­ρει­ας πο λέ­γε­ται Σι­χάρ. (Σα­μά­ρει­α ­νο­μά­σθη­κε  πό­λη πο­κτι­σε τ 880 π.Χ.  βα­σι­λις τοσ­ρα­ήλ, μ­βρί, ­πει­τα τ­ρος Σο­μρ πο­ταν ­κρό­πο­λή της κα τέ­λος ­λο τ βό­ρει­ο βα­σί­λει­ο τοσ­ρα­ήλ, πο κα­τα­λύ­θη­κε ­π τος σ­συ­ρί­ους τ 721 π.Χ. κα­γε­μό­νας τος γ­κα­τέ­στη­σε ­κε­θνι­κος ­π πολ­λ μέ­ρη).

­κε­ταν  πη­γ το­α­κώβ, τ πη­γά­δι πο­κε­νος ε­χε ­νοί­ξει. Κου­ρα­σμέ­νος  Κύ­ρι­ος ­π τν ­δοι­πο­ρί­α κά­θι­σε μό­νος του δί­πλα ­π τ πη­γά­δι κα κά­τω ­φε­λς, για­τί ο μα­θη­τς το π­γαν ν­γο­ρά­σουν τρο­φές. ρ­χε­ται ­κε μί­α γυ­ναί­κα ­π τ Σα­μά­ρει­α ν πά­ρει νε­ρ κα Κύ­ρι­ος δι­ψών­τας ς ν­θρω­πος, τς ζή­τη­σε νε­ρό.

     Α­τν­τε­λή­φθη­κε ­π τν μ­φά­νι­σή του ­τι ­ταν ­ου­δα­ος κα θαύ­μα­σε πς ­νας ­ου­δα­ος ζη­τ νε­ρ­π τν ­θνι­κ Σα­μα­ρεί­τι­δα. ν γνώ­ρι­ζες, τς ε­πε, τ δω­ρε­ το Θε­ο, ποις ε­ναι α­τς πού σου ζη­τ ν πιε νε­ρό, ­σ θ το ζη­το­σες κα θ σο­δι­νε ζων­τα­ν νε­ρό.  Κύ­ρι­ος ­πι­βε­βαί­ω­σε ­τι ν γνώ­ρι­ζε θ γι­νό­ταν μέ­το­χος πραγ­μα­τι­κ ζων­τα­νο νε­ρο­πως ­πρα­ξε κα­πό­λαυ­σε ρ­γό­τε­ρα ­ταν τ­μα­θε, ­ν τ συ­νέ­δρι­ο τν ­ου­δαί­ων πο­μα­θαν σα­φς, ­πει­τα ­σταύ­ρω­σαν τν Κύ­ρι­ό της δό­ξης. Δω­ρε­ το Θε­ο ε­ναι, ­πει­δ θε­ω­ρε­γα­πη­τος ­λους ­κό­μα κα τος μι­ση­τος ­π το­ου­δαί­ους ­θνι­κος κα προ­σφέ­ρει τν ­αυ­τό του κα κα­θι­στά τους πι­στος σκεύ­η δε­κτι­κά της Θε­ό­τη­τός του.

 Σα­μα­ρεί­τι­δα δν κα­τά­λα­βε τ με­γα­λε­ο του ζων­τα­νο νε­ρο­πο­ρε πο θ βρε νε­ρ χω­ρς κου­β σ­να βα­θ πη­γά­δι. ­πει­τα ­πι­χει­ρε ν τν συγ­κρί­νει μ τν ­α­κώβ, πο τν ­πο­κα­λε πα­τέ­ρα, ­ξυ­μνών­τας τ γέ­νος ­π τ τό­πο κα­ξαί­ρει τ νε­ρ μ τ σκέ­ψη ­τι δν μπο­ρε ν βρε­θε κα­λύ­τε­ρο. ­ταν ­μως ­κου­σε ­τι τ «νε­ρ πο θ σο δώ­σω» θ γί­νει πη­γ πο τρέ­χει πρς α­ώ­νι­α ζω­ή, ­φη­σε λό­γο ψυ­χς πο πο­θε κα­δη­γε­ται πρς τ πί­στη κα ζή­τη­σε ν τ λά­βει γι ν μ ξα­να­δι­ψή­σει.  Κύ­ρι­ος θέ­λον­τας ν­πο­κα­λύ­πτε­ται λί­γο λί­γο, τς λέ­γει ν φω­νά­ξει τν ν­δρα της, γνω­ρί­ζον­τάς της πό­σους ν­δρες ε­χε κα α­τν πο­χει τώ­ρα δν ε­ναι δι­κός της. ­κεί­νη ­μως δν στε­νο­χω­ρε­ται ­π τν ­λεγ­χο, λ­λ­μέ­σως κα­τα­λα­βαί­νει ­τι  Κύ­ρι­ος ε­ναι προ­φή­της κα το ζη­τ­ξη­γή­σεις σ ψη­λ ζη­τή­μα­τα.

    Βλέ­πε­τε πό­ση ε­ναι  μα­κρο­θυ­μί­α κα φι­λο­μά­θει­α α­τς τς γυ­ναί­κας; Πό­ση συλ­λο­γ κα γνώ­ση ε­χε στ δι­ά­νοι­ά της, πό­ση γνώ­ση τς θε­ό­πνευ­στης Γρα­φς; Κα­μέ­σως τν ρω­τ πο πρέ­πει ν λα­τρεύ­ε­ται σω­στ Θε­ός, ­δ σ' α­τ τ τό­πο  στ­ε­ρο­σό­λυ­μα; Κα τό­τε παίρ­νει τ­πάν­τη­ση, ­τι ρ­χε­ται ­ρα ­πο­τε ο­τε στ­ρος α­τ ο­τε στ­ε­ρο­σό­λυ­μα θ προ­σκυ­ν­τε τν Πα­τέ­ρα. Τς γνω­ρί­ζει μά­λι­στα ­τι  σω­τη­ρί­α ε­ναι ­π τος ­ου­δαί­ους, δν ε­πε θ ε­ναι, στ μέλ­λον, για­τί ­ταν α­τς ­διος. ρ­χε­ται ­ρα κα ε­ναι τώ­ρα πο ο­λη­θι­νο προ­σκυ­νη­τς θ προ­σκυ­νον τ Πα­τέ­ρα κα­τ Πνε­μα κα­λή­θει­α.

   Για­τί ­ψι­στος κα προ­σκυ­νη­τς Πα­τέ­ρας, ε­ναι Πα­τέ­ρας α­το­α­λη­θεί­ας, δη­λα­δ το μο­νο­γε­νος Υ­ο κα­χει Πνε­μα ­λη­θεί­ας, τ Πνε­μα τ­γι­ο κα α­το πο τν προ­σκυ­νον, τ πράτ­τουν ­τσι δι­ό­τι ­νερ­γον­ται δ' α­τν.  Κύ­ρι­ος ­πο­μα­κρύ­νει κά­θε σω­μα­τι­κν­νοι­α τό­πο κα προ­σκύ­νη­ση, λέ­γον­τας: «Πνε­μα  Θε­ς κα α­το πο τν προ­σκυ­νον πρέ­πει ν τν προ­σκυ­νον κα­τ Πνε­μα κα­λή­θει­α». ς πνε­μα πο ε­ναι  Θε­ς ε­ναι ­σώ­μα­τος, τ δ­σώ­μα­το δν ε­ρί­σκε­ται σ τό­πο ο­τε πε­ρι­γρά­φε­ται μ το­πι­κ­ρι­α. ς ­σώ­μα­τος  Θε­ς δν ε­ναι που­θε­νά, ς Θε­ς δ ε­ναι παν­τος συ­νέ­χων κα πε­ρι­έ­χων τ πν.

Παν­το ε­ναι  Θε­ς ­χι μό­νο ­δ στ γλ­λ κα­πε­ρά­νω της γής, Πα­τρ ­σώ­μα­τος κα κα­τ τν χρό­νο κα σ τό­πο ­ό­ρι­στος.

Βέ­βαι­α κα ψυ­χ καγ­γε­λος ε­ναι ­σώ­μα­τα, δν ε­ναι ­μως σ τό­πο, λ­λ δν ε­ναι κα παν­το, για­τί δν συ­νέ­χουν τ σύμ­παν λ­λ α­τ­χουν ­νάγ­κη το συ­νέ­χον­τος.

     Ἡ Σα­μα­ρεί­τι­δα κα­θς ­κου­σε ­π τ Χρι­στ α­τ τ­ξαί­σι­α κα θε­ο­πρε­π λό­γι­α, ­να­πτε­ρω­μέ­νη, μνη­μο­νεύ­ει τν προσ­δο­κώ­με­νο κα πο­θού­με­νο Μεσ­σί­α, τν λε­γό­με­νο Χρι­στ πο­ταν ρ­θει θ μς τ δι­δά­ξει ­λα. Βλέ­πε­τε πς ­ταν ­τοι­μό­τα­τη γι τν πί­στη; ­π πο θ γνώ­ρι­ζε το­το, ν δν ε­χε με­λε­τή­σει τ προ­φη­τι­κ βι­βλί­α μ πολ­λ σύ­νε­ση; ­τσι προ­λα­βαί­νει πε­ρ το Χρι­στο­τι θ δι­δά­ξει ­λη τν ­λή­θει­α. Μό­λις τν ε­δε  Κύ­ρι­ος τό­σο θερ­μή της λέ­γει ­προ­κά­λυ­πτα: ­γ ε­μαι  Χρι­στός, πού σου μι­λ­κεί­νη γί­νε­ται ­μέ­σως ­κλε­κτ ε­αγ­γε­λί­στρι­α κα­φή­νον­τας τ­δρί­α κα τ σπί­τι τς τρέ­χει κα πα­ρα­σύ­ρει ­λους τους Σα­μα­ρε­τες πρς τ Χρι­στ καρ­γό­τε­ρα μ τν ­πό­λοι­πο φω­το­ει­δ βί­ο της (ς ­γί­α Φω­τει­ν) σφρα­γί­ζει μ τ μαρ­τύ­ρι­ο τν ­γά­πη της πρς τν Κύ­ρι­ο.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ