ploigisi h3

bottom neo

 

 

+ Μο­να­χοῦ Μω­υ­σῆ Ἁ­γιο­ρεί­τη

 

imagesὈ­νο­μά­ζε­ται Πεν­τη­κο­στὴ ἡ ση­με­ρι­νὴ ἑ­ορ­τή, για­τί εἶ­ναι πε­νήν­τα ἡ­μέ­ρες με­τὰ τὸ Πά­σχα. Ὁ εὐ­αγ­γε­λι­στὴς Λου­κᾶς πε­ρι­γρά­φει ὡ­ραί­α στὶς Πρά­ξεις τῶν Ἀ­πο­στό­λων τὸ ἱ­στο­ρι­κὸ γε­γο­νὸς ποὺ συ­νέ­βη στὰ Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα.

Ὅ­λοι οἱ πι­στοὶ μὲ μί­α καρ­διὰ ἦ­ταν συ­ναγ­μέ­νοι στὸν ἴ­δι­ο­ ­το­πο.

Καὶ ξαφ­νι­κά, δί­χως κα­νεὶς νὰ τὸ πε­ρι­μέ­νει, ἦλ­θε βο­ὴ ἀ­πὸ τὸν οὐ­ρα­νό, σὰν ἦ­χος σφο­δροῦ ἀ­νέ­μου, ποὺ κι­νεῖ­ται μὲ κά­θε ὁρ­μή, καὶ γέ­μι­σε ὅ­λο τὸ σπί­τι ποὺ κά­θον­ταν οἱ ἀ­πό­στο­λοι. Καὶ εἶ­δαν μὲ τὰ ἴ­δια τοὺς τὰ μά­τια νὰ δι­α­μοι­ρά­ζον­ται πύ­ρι­νες φλό­γι­νες γλῶσ­σες πά­νω ἀ­πὸ τὸ κε­φά­λι τοῦ κα­θε­νό­ς καὶ γέ­μι­σε τὸ εἶ­ναι τους μὲ τὸ Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα καὶ φω­τί­στη­καν καὶ ἐ­νι­σχύ­θη­καν καὶ ἄρ­χι­σαν νὰ μι­λοῦν οἱ πρὶν ἀ­γράμ­μα­τοι οὐ­ρά­νι­α λό­γι­α καὶ ἐμ­πνευ­σμέ­νες δι­δα­χές...

Ἀ­πὸ τό­τε μέ­νει στὴν Ἐκ­κλη­σί­α ὁ Πα­ρά­κλη­τος, τὸ Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα, τὸ τρί­το πρό­σω­πο τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δας, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἰ­δι­αί­τε­ρα ἑ­ορ­τά­ζε­ται αὔ­ρι­ο Δευ­τέ­ρα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος.  Ὁ θαυ­μα­στός, ὑ­περ­λό­γος καὶ ὑ­περ­φυ­σι­κὸς ἐρ­χο­μὸς του ση­μεί­ω­σε τὴ γέν­νη­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Η πα­ρου­σί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος συγ­κρο­τεῖ τὸ θε­σμὸ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, κυ­βερ­νᾶ καὶ κα­θο­δη­γεῖ τὸ πλοῖ­ο της, ἀ­νά­με­σα ἀ­πὸ τοὺς μύ­ρι­ους ὑ­φα­λο­σκο­πέ­λους τῆς ἱ­στο­ρί­ας, πα­ρὰ τὰ ἀν­θρώ­πι­να λά­θη τῶν ἐκ­προ­σώ­πων της, καὶ τὸ ὁ­δη­γεῖ στὸν εὔ­δι­ο λι­μέ­να τῆς σω­τη­ρί­ας.

Ὁ σκο­πὸς τῆς ζω­ῆς κα­τὰ τὴν ὀρ­θό­δο­ξη θε­ο­λο­γί­α εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­κτη­ση τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ἡ χα­ρί­τω­ση δη­λα­δὴ καὶ τε­λεί­ω­ση τοῦ ἀν­θρώ­που. Το θαῦ­μα τοῦ φω­τι­σμοῦ πολ­λῶν, με­τὰ τὸ κή­ρυγ­μα τῶν ἀ­πο­στό­λων τὴν ἡ­μέ­ρα τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, ἐ­πα­να­λαμ­βά­νε­ται στὰ βά­θη τῆς ψυ­χῆς ὅ­σων ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ αἰ­σθαν­θοῦν τοὺς κρα­δα­σμοὺς τῆς νέ­ας βι­αί­ας πνο­ῆς τοῦ Πα­ρά­κλη­του, τῆς βα­πτί­σε­ώς του στὰ νά­μα­τα τῆς προ­σω­πι­κῆς τους Πεν­τη­κο­στή­ς καὶ τῆς υἱ­ο­θε­σί­ας τοὺς ὑ­πὸ τοῦ παν­σθε­νουρ­γοῦ Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Τὸ φῶς τοῦ Πνεύ­μα­τος ἀ­να­και­νί­ζει, ἀ­να­πλά­θει, ἀ­να­νε­ώ­νει, ἀ­να­μορ­φώ­νει.

Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α φω­τα­γω­γεῖ, ποι­εῖ τὰ τέ­κνα της φω­το­μορ­φα. Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α πο­ρεύ­ε­ται γιὰ τὴ φω­τα­γω­γί­α τοῦ κό­σμου. Ὁ κό­σμος ὅ­μως ἀ­γά­πη­σε πι­ὸ πο­λὺ τὸ σκο­τά­δι. Φο­βή­θη­κε φαί­νε­ται ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὸ καὶ κα­θαρ­τι­κὸ φῶς. Πλοῦ­τος μο­να­δι­κός της Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι αὐ­τὸ τὸ πλού­σι­ο καὶ ἀ­κέ­νω­το ζω­ο­πά­ρο­χο φῶς. Μπο­ρεῖ ὁ κα­θέ­νας νὰ κά­νει, ἂν τὸ θε­λή­σει, ἔμ­πρα­κτα ὑ­πε­ρῶ­ο Πεν­τη­κο­στῆς τὴν καρ­διά του. Γιὰ τὴν κα­λὴ ἀλ­λοί­ω­ση ὅ­μως χρει­ά­ζε­ται κα­θα­ρό­τη­τα. Συ­νε­παρ­μέ­νοι, πα­ρα­συρ­μέ­νοι, πλα­νε­μέ­νοι καὶ ἀ­πα­τη­μέ­νοι πολ­λοὶ σή­με­ρα ἀ­πὸ ἀλ­λό­τρι­α πνεύ­μα­τα καὶ φῶ­τα λη­σμό­νη­σαν, ἄ­φη­σαν, ἀ­γνό­η­σαν τὸ ὑ­πε­ρου­ρά­νι­ο, ἀ­λη­θι­νὸ φῶς καὶ τὸ Πνεῦ­μα τὸ ἅ­γι­ο, μὲ τὴ γλωσ­σο­πυρ­σό­μορ­φη χά­ρη.

Εὔ­κο­λα μι­λᾶ­με γιὰ τὸν κό­σμο, γιὰ τοὺς ἄλ­λους, τοὺς πολ­λούς. Πόσοι ὅ­μως ἀ­πὸ ἐ­μᾶς, τοὺς ἀν­θρώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­α­τη­ροῦ­με ἐ­νερ­γὰ τὰ ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κὰ χα­ρί­σμα­τα τῆς ἀ­τα­λάν­τευ­της πί­στης, τῆς μό­νι­μης πρα­ό­τη­τας, τῆς ἀ­πα­ραί­τη­της ἐγ­κρά­τει­ας, τῆς θυ­σι­α­στι­κῆς ἀ­γά­πης; Μήπως στοι­χεῖ­α ἀ­δι­α­φά­νει­ας, ὑ­πο­κρι­σί­ας, ἀ­δι­α­φο­ρί­ας καὶ ἀ­συ­νέ­πει­ας δι­έ­πουν τὸ βί­ο μας; Ἐμ­πνέ­ου­με τὸ σφο­δρὸ ἔ­ρω­τα τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, τὴ χά­ρη τῆς σε­μνό­τη­τας καὶ τὴν ὡ­ραι­ό­τη­τα τῆς τα­πεί­νω­σης;

Πα­ρου­σι­ά­ζου­με ἐ­μεῖς τὴν εὐ­πρε­πε­στά­τη ἀλ­λοί­ω­ση τῆς Πεν­τη­κο­στῆς ἢ μα­σκο­φο­ροῦ­με καὶ τὴ ζη­τᾶ­με μό­νο ἀ­πὸ τοὺς ἄλ­λους;

Πα­ρά­κλη­τος ση­μαί­νει πα­ρα­μυ­θί­α, πα­ρη­γο­ριά. Ὑ­πὲρ πο­τὲ ἄλ­λο­τε ἔ­χου­με ὅ­λοι ἀ­νάγ­κη ἀ­πὸ τὴν "παν­σω­στι­κὴ αἰ­τί­α" τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, γιὰ νὰ πα­ρη­γο­ρη­θοῦ­με πραγ­μα­τι­κά. Στὴ σύγ­χρο­νη βα­βυ­λώ­νι­α αἰχ­μα­λω­σί­α ὑ­πὸ πνευ­μά­των πο­νη­ρῶν καὶ ἀ­κα­θάρ­των, ὅ­που ἔ­κα­ναν τὸν ἄν­θρω­πο ἀγ­χώ­δη, τα­ραγ­μέ­νο, φο­βι­σμέ­νο, κα­χύ­πο­πτο καὶ σα­λε­μέ­νο ἔ­χου­με ἀ­νάγ­κη ὅ­λοι θερ­μῆς δέ­η­σης: Ἐλ­θέ, καὶ σκή­νω­σον ἐν ἠ­μίν, καὶ κα­θά­ρι­σον ἠ­μᾶς ἀ­πὸ πά­σης κη­λί­δος, καὶ σῶ­σον, Ἀ­γα­θέ, τὰς ψυ­χᾶς ἠ­μῶν. Ἀ­μήν.

footer
  • Σάββατο
    23 Νοεμβρίου

    Αμφιλοχίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Ισχυρίωνος, Σισινίου οσ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ