ploigisi h3

bottom neo

                                              

                        Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καγίου Βλασίου κ. εροθέου

   htaἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀφοῦ μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Τριαδικός. Καὶ προηγουμένως τόσο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, σκιωδῶς, ὅσο καὶ στὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι μάθαιναν τὸ Τριαδικό του Θεοῦ, ἀλλὰ ἀπέκτησαν ἐμπειρικὴ πείρα τῆς τριαδικῆς ὑποστάσεως τοῦ κατὰ τὴν Πεντηκοστή. Ἔτσι, ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἑορτὴ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Κάνοντας λόγο γιὰ ὀρθόδοξη θεολογία λέμε ὅτι ἄλλο εἶναι ὁ λόγος περὶ τοῦ Θεοῦ (θεολογία) καὶ ἄλλος ὁ λόγος περὶ τῆς ἐνσαρκώσεως (οἰκονομία). Ἑπομένως, τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς θεολογοῦμε ὀρθόδοξα, γιατί μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Τριαδικός, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀποκαλυπτικὴ διδασκαλία ὁ Πατὴρ εἶναι ἄναρχος, ἀναίτιος καὶ ἀγέννητος, δηλαδὴ δὲν ἔχει ἀπὸ κανέναν τὴν αἰτία τῆς ὑπάρξεώς Του. Ὁ Υἱὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα γεννητῶς, τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐκπορευτῶς. Αὐτοὶ οἱ ὄροι ἀγεννησία, γέννηση καὶ ἐκπόρευση, μᾶς ἀποκαλύφθηκαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς κατανοήσουμε λογικά, γι’ αὐτὸ καὶ πάλι παραμένουν μυστήριο.

       Τ γεγονς εναι τι Υἱὸς κα τ Πνεμα προέρχονται π τν Πατέρα μ διαφορετικ τρόπο, δηλαδχουν διαίτερο ποστατικδίωμα, τρόπο πάρξεως, λλχουν τν δια οσία μ Ατόν.Παρ ττι Πατρ εναι προβολεύς, Υἱὸς γέννημα το Πατρς κα τγιον Πνεμα πρόβλημα, δηλαδκπόρευμα, ν τούτοις χουν τν δια φύση•ουσια κα δόξα•ἐνεργεια. Κα τ τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος εναι μοούσια, μόδοξα, μοδύναμα, κα κανένα δν εναι μεγαλύτερο π τλλο. Δηλαδή, Υἱὸς κα τγιον Πνεμα δν εναι μικρότερης ξίας π τν Πατέρα. Καταν κάνουμε λόγο γι Πρτο, Δεύτερο κα Τρίτο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος, δν τξιολογομε κατ τν ξία, τν νωτερότητα κα τν δύναμη, λλ κατ τν τρόπο τς πάρξεώς τους (Μ. Βασίλειος).

     Τελικά, λογική τοῦ νθρώπου, λλ κα ονθρώπινες ννοιες κα λέξεις εναι δύνατες ν διατυπώσουν τ μυστήριο το Τριαδικο Θεο. Ογιοι Πατέρες ζησαν ατ τ μυστήριο, σο ταν δυνατόν, κατ τν ποκαλυπτικμπειρία. γιος Γρηγόριος Θεολόγος κάνει λόγο γι τρία φτα τποα τν περιέλαμψαν κατ τν ποκάλυψη πο εχε. Γράφει: «Ο φθάνω τν νοσαι, κα τος τρισ περιλάμπομαι, ο φθάνω τ τρία διελεν κα ες τν ναφέρομαι».Τ μυστήριο τς γίας Τριάδος μς ποκαλύφθηκε π τν διο τν Χριστό, ποος μιλώντας στος Μαθητς Το επε τι τγιον Πνεμα κπορεύεται π τν Πατέρα κα πέμπεται π Ατν τν διο (ω. ε’, 26). Ατ σημαίνει τι Υἱὸς το Θεο δν συμμετέχει στν κπόρευση τογίου Πνεύματος, λλ συμμετέχει στν πέμψη καποστολή του στν κόσμο, κα ατ πέμψη εναι κατ’ νέργεια φανέρωση τογίου Πνεύματος. τσι, πως ξηγεγιος Γρηγόριος Παλαμς, τ Πνεμα τγιον κπορεύεται κ το Πατρός, λλ μπορομε ν πομε τι πέμπεται δι κακ το Υο, μόνον κατ τν νέργεια κα φανέρωσή Του στν κόσμο, καχι κατ τν κατ’ οσίαν παρξή Του. λλο παρξη τογίου Πνεύματος καλλο κατ’ νέργεια φανέρωσή Του.

       Ὁ Πατρ εναι προσδες κα γενν πρ πάντων τν αώνων, ϊδίως, σον μ τν αυτ Το Θεό, τν Υό, κασον κπορεύει Θεό, τγιον Πνεμα, χωρς ν χωρισθ θεότητα μ τν διαίρεση τν Προσώπων, λλ εναι νωμένη συγχύτως μ τν παρίθμηση τς Τριάδος. Ττι Υἱὸς γεννήθηκε π τν Πατέρα, κα τγιον Πνεμα κπορεύεται π τν Πατέρα, δν σημαίνει τι εναι νεώτερα π Ατόν, φο δν παρεμβάλλεται χρόνος μεταξύ της γεννησίας το Πατρς κα τς γεννήσεως το Υο, πως κα τς κπορεύσεως τογίου Πνεύματος. Τ Πρόσωπα τς γίας Τριάδος εναι ΐδια, συνάναρχα, μοταγ καμότιμα (Λέων σοφός).

πολυτίκιον 

χοςπλ.δ'.

Ελογητς ε, Χριστ Θες μν, πανσόφους τους λιες ναδείξας, καταπέμψας ατος τ Πνεμα τγιον, κα δ' ατν τν οκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοί.

 

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ