ploigisi h3

bottom neo

 

Σταύ­ρω­σις εἶ­λε κή­ρυ­κα Χρι­στοῦ Πέ­τρον,

Το­μὴ δὲ Παῦ­λον, τὸν τε­μόν­τα τὴν πλά­νην.

Τλὴ ἐ­νά­τη Σταυ­ρὸν Πέ­τρος εἰ­κᾶδ' ἄ­ορ δὲ γὲ Παῦ­λος.

 
  petros pavlos   Πέ­τρος κα­τα­γό­ταν ἀ­πὸ τὴ Βηθ­σα­ϊ­δὰ τῆς Γα­λι­λαί­ας καὶ ἦ­ταν γιὸς τοῦ Ἰ­ω­νά, ἀ­δελ­φός του Ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­α τοῦ Πρω­τό­κλη­του. Ὁ Πέ­τρος καὶ ὁ Ἀν­δρέ­ας ἦ­ταν ψα­ρά­δες στὴ λί­μνη Γεν­νη­σα­ρέτ. Εἶ­χε νυμ­φευ­θεῖ στὴν Κα­περ­να­ούμ, ὅ­που ἔ­με­νε οἰ­κο­γε­νει­α­κὰ μα­ζὶ μὲ τὴν πε­θε­ρά του. Ὅ­πως μᾶς πλη­ρο­φο­ρεῖ τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ο, ὅ­ταν ὁ Ἰ­η­σοῦς ἔ­φθα­σε στὴ λί­μνη τῆς Γεν­νη­σα­ρὲτ συ­νάν­τη­σε τοὺς δύ­ο ἀ­δελ­φοὺς Πέ­τρο καὶ Ἀν­δρέ­α οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­ρι­χναν τὰ δί­χτυ­ά τους. Ἀ­μέ­σως με­τὰ τὴν κλή­ση τους, ἄ­φη­σαν τὰ δί­χτυ­α καὶ τὶς οἰ­κο­γέ­νει­ές τους καὶ τὸν ἀ­κο­λού­θη­σαν. Ψα­ρὰς στὸ ἐ­πάγ­γελ­μα, ἦ­ταν τύ­πος αὐ­θόρ­μη­τος, ὁρ­μη­τι­κός, καὶ τὴ ζω­ὴ τοῦ κον­τὰ στὸ Χρι­στὸ τὴ μα­θαί­νου­με ἀ­πὸ τὰ τέσ­σε­ρα Εὐ­αγ­γέ­λι­α, ἐ­νῶ τὴν ἀ­πο­στο­λι­κή του δρά­ση, ἀ­πὸ τὶς πρά­ξεις τῶν Ἀ­πο­στό­λων. Ἔ­γρα­ψε καὶ δύ­ο Κα­θο­λι­κὲς Ἐ­πι­στο­λές, μέ­σα στὶς ὁ­ποῖ­ες νὰ τί προ­τρέ­πει τοὺς χρι­στια­νούς: «Νή­ψα­τε, γρη­γο­ρή­σα­τε, ὁ ἀν­τί­δι­κος ὑ­μῶν διά­βο­λος ὡς λέ­ων ὠ­ρυ­ό­με­νος πε­ρι­πα­τεῖ ζη­τῶν τί­να κα­τα­πί­η» (Ἃ΄ Πέ­τρου, ἐ΄ 8). Δη­λα­δὴ ἐγ­κρα­τευ­θεῖ­τε, γί­νε­τε ἄ­γρυ­πνοι καὶ προ­σε­κτι­κοί. Δι­ό­τι ὁ ἀν­τί­πα­λος καὶ κα­τή­γο­ρός σας ὁ διά­βο­λος, σὰν λιον­τά­ρι ποὺ βρυ­χᾶ­ται, πε­ρι­πα­τεῖ μὲ μα­νί­α καὶ ζη­τά­ει ποιὸν νὰ τρα­βή­ξει μα­κρι­ὰ ἀ­πὸ τὴν πί­στη καὶ νὰ τὸν κα­τα­πιεῖ. Με­τὰ τὴν Ἀ­νά­λη­ψη τοῦ Κυ­ρί­ου, ὁ Πέ­τρος, δί­δα­ξε τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ο στὴν Ἰ­ου­δαί­α, στὴν Ἀν­τι­ό­χει­α, στὸν Πόν­το, στὴν Γα­λα­τί­α, στὴν Καπ­πα­δο­κί­α, στὴν Ἀ­σί­α καὶ τὴ Βι­θυ­νί­α. Κα­τὰ τὴν πα­ρά­δο­ση (ποὺ ση­μαί­νει ὅ­τι δὲν εἶ­ναι ἀ­πό­λυ­τα ἱ­στο­ρι­κὰ δι­α­σταυ­ρω­μέ­νο) ἔ­φτα­σε μέ­χρι τὴν Ρώ­μη, ὅ­που ἐ­πὶ Νέ­ρω­νος (54-68μ.Χ.) ὑ­πέ­στη μαρ­τυ­ρι­κὸ θά­να­το, ἀ­φοῦ τὸν σταύ­ρω­σαν χι­α­στί, μὲ τὸ κε­φά­λι πρὸς τὰ κά­τω πε­ρὶ τὸ ἔ­τος 64 μ.Χ.

   Ὁ δὲ Παῦ­λος γεν­νή­θη­κε στὴν Ταρ­σὸ τῆς Κι­λι­κί­ας σὲ ἕ­να χω­ρί­ο ποὺ ὀ­νο­μά­ζε­ται Γί­σχα­λα καὶ στὴν ἀρ­χὴ ἦ­ταν σκλη­ρὸς δι­ώ­κτης τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ. Τὸ 36 μ.Χ. πε­ρί­που, ὅ­ταν κά­πο­τε με­τέ­βαι­νε στὴ Δα­μα­σκὸ γιὰ νὰ δι­ώ­ξει καὶ ἐ­κεῖ χρι­στια­νούς, ἔ­γι­νε θαῦ­μα στὸ ὁ­ποῖ­ο φα­νε­ρώ­θη­κε ὁ Χρι­στός, ὁ ὁ­ποῖ­ος τὸν πρό­στα­ξε νὰ πά­ει στὸν Ἀ­να­νί­α ὁ ὁ­ποῖ­ος τὸν κα­τή­χη­σε καὶ τὸν βά­πτι­σε. Ἔ­τσι, ἔ­γι­νε ὁ με­γα­λύ­τε­ρος κή­ρυ­κας τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου, θυ­σι­ά­ζον­τας μά­λι­στα καὶ τὴν ζω­ὴ τοῦ γι’ αὐ­τό. Ὀ­νο­μά­στη­κε ὁ πρῶ­τος με­τὰ τὸν Ἕ­να καὶ Ἀ­πό­στο­λος τῶν Ἐ­θνῶν, λό­γω τῶν τεσ­σά­ρων με­γά­λων ἀ­πο­στο­λι­κῶν πε­ρι­ο­δει­ῶν του. Εἶ­ναι ὁ ἱ­δρυ­τὴς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Συ­νέ­γρα­ψε 14 ἐ­πι­στο­λὲς πρὸς τὶς Ἐκ­κλη­σί­ες τὶς ὁ­ποῖ­ες ἐ­κεῖ­νος ἵ­δρυ­σε. Τὴ ζω­ή του μὲ τὶς πε­ρι­πέ­τει­ές του θὰ τὰ δεῖ κα­νείς, ἂν με­λε­τή­σει τὶς Πρά­ξεις τῶν Ἀ­πο­στό­λων, ἀλ­λὰ καὶ τὶς 14 Ἐ­πι­στο­λές του στὴν Και­νὴ Δι­α­θή­κη. Ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος θέ­λει κά­θε χρι­στια­νός, ὅ­πως καὶ ὁ ἴ­διος, νὰ αἰ­σθά­νε­ται καὶ νὰ λέ­ει: «ζῶ δὲ οὐ­κέ­τι ἐ­γώ, ζῆ δὲ ἐν ἐ­μοὶ Χρι­στὸς» (Πρὸς Γα­λά­τας β΄ 20). Δη­λα­δή, δὲ ζῶ πλέ­ον ἐ­γώ, ὁ πα­λαι­ὸς ἄν­θρω­πος, ἀλ­λὰ ζεῖ μέ­σα μου ὁ Χρι­στός. Καὶ ἀ­κό­μα, «τὰ πάν­τα καὶ ἐν πά­σι Χρι­στὸς» (Πρὸς Κο­λασ­σα­εῖς γ΄ 11). Νὰ δι­ευ­θύ­νει, δη­λα­δή, ὅ­λες τὶς ἐκ­δη­λώ­σεις τὶς ἀν­θρώ­πι­νης ζω­ῆς μας ὁ Χρι­στός. Ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος ὑ­πέ­στη μαρ­τυ­ρι­κὸ θά­να­το (χω­ρὶς νὰ εἶ­ναι ἀ­πό­λυ­τα ἱ­στο­ρι­κὰ δι­α­σταυ­ρω­μέ­νο) δὶ’ ἀ­πο­κε­φα­λι­σμοῦ στὴ Ρώ­μη με­τα­ξὺ τῶν ἐ­τῶν 64 - 67 μ.Χ.

Ἀ­πο­λυ­τί­κι­ο­ν  

Ἦ­χος δ’.

Οἱ τῶν Ἀ­πο­στό­λων πρω­τό­θρο­νοι, καὶ τῆς Οἰ­κου­μέ­νης δι­δά­σκα­λοι, τῷ Δε­σπό­τη τῶν ὅ­λων πρε­σβεύ­σα­τε, εἰ­ρή­νην τὴ οἰ­κου­μέ­νη δω­ρή­σα­σθαι, καὶ ταῖς ψυ­χαῖς ἠ­μῶν τὸ μέ­γα ἔ­λε­ος.

Κον­τά­κι­ον

Ἦ­χος β’. Τοὺς ἀ­σφα­λεῖς.

Τοὺς ἀ­σφα­λεῖς καὶ θε­ο­φθόγ­γους κή­ρυ­κας, τὴν κο­ρυ­φὴν τῶν Μα­θη­τῶν σου Κύ­ρι­ε, προ­σε­λά­βου εἰς ἀ­πό­λαυ­σιν, τῶν ἀ­γα­θῶν σου καὶ ἀ­νά­παυ­σιν, τοὺς πό­νους γὰρ ἐ­κεί­νων καὶ τὸν θά­να­τον, ἐ­δέ­ξω ὑ­πὲρ πά­σαν ὁ­λο­κάρ­πω­σιν, ὁ μό­νος γι­νώ­σκων τὰ ἐγ­κάρ­δι­α.

footer
  • Πέμπτη
    21 Νοεμβρίου

    Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ