Εκτύπωση

 

               

                                             Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

 

     Ἡ εὐρύτερη γειτονιά μας βρίσκεται σὲ γενικευμένη ἀναταραχὴ καὶ τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ ἐμφανίζεται ἀπειλητικό. Στήν Τουρκία καὶ στήν Αἴγυπτο Ἰσλαμιστὲς καταστρέφουν Ναοὺς διαφόρων Χριστιανικῶν κοινοτήτων. Στή Συρία οἱ Ἰσλαμιστὲς μὲ ὑποκινήσῃ ἀπὸ τὴν Τουρκία κι ἄλλες χῶρες φονεύουν Ἑλληνορθοδόξους (Ῥουμ Ὀρτοντόξ) , ἐνῶ ἀγνοεῖται ἐπὶ ἐνάμισυ χρόνο ἡ τύχη τῶν δύο ἀπαχθέντων Ἐπισκόπων. Στό Ἰρὰκ οἱ Ἰσλαμιστὲς διαφορετικὼν τάσεων ἀλληλοσπαράσσονται μὲ τελικὸ θῦμα τοὺς ἐναπομείναντες Χριστιανούς. Ἡ Τουρκία ἐπανειλημμένως καὶ ἐπισήμως αὐτοχαρακτηρίζεται προστάτης ὅλων τῶν Μουσουλμάνων τῆς Βαλκανικῆς. Καὶ ὁ νεοεμφανισθεὶς Ἰσλαμικὸς Στρατὸς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε (Μέσης Ἀνατολῆς) δημοσιεύει χάρτες τοῦ ὑπὸ ἵδρυσιν Χαλιφάτου, στο ὁποῖο περιλαμβάνεται καὶ ... ἡ Ἑλλάς.

Ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ὡς πολίτης τῆς δημοκρατικῆς Ἑλλάδος σέβομαι κάθε ἄνθρωπο ἀσχέτως φυλῆς, θρησκείας ἢ καταγωγῆς.. Δέχομαι ἐπίσης ὅτι δέν εἶναι φανατικοὶ Ἰσλαμιστὲς ὅλοι οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ὅτι ἡ μειονότητα στή Θρᾴκη δικαιοῦται νά ἀπολαμβάνει τή θρησκευτική της ἐλευθερία. Ὅμως τὰ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας καὶ δημοσίας τάξεως δέν πρέπει να ὑποβαθμίζονται ἢ νά ἀγνοοῦνται στό ὄνομα τῆς ἀποτυχημένης πολυπολιτισμικότητας. Ἡ Ἑλλάς  ἔχει δικαίωμα νά ἀναθεωρήσει ὁρισμένες πτυχὲς τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Ἰσλάμ. Συγκεκριμένα προτείνω:

     Νά ξανασυζητηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ θέμα τῆς ἀνεγέρσεως τζαμιοῦ στήν Ἀθήνα. Νά ζητηθεῖ πρῶτα ἀπό τίς ἀραβικὲς χῶρες νἀ ἐργασθοὺν γιά τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο ἀπαχθέντων Ἐπισκόπων καὶ μετὰ βλέπουμε. Ἂν τελικὰ ἀνεγερθεῖ, να ἐπιλέγει ἡ περιοχὴ τοῦ Σχιστοῦ καὶ ὄχι ἡ κατοικημένη περιοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ.

     Νά μὴν ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ δημιουργία Προγράμματος Ἰσλαμικὼν Σπουδῶν στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μπορεῖ τὸ πρόβλημα νά λυθεῖ μὲ τὴν ἐπανίδρυση τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἐκπαίδευε δασκάλους για τή μουσουλμανικὴ μειονότητα.

     Νά ἀπελαύνονται πάραυτα οἱ παρανόμως εἰσελθόντες φανατικοὶ κήρυκες τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ, ὅπως γίνεται σὲ ὄλες τίς χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.

      Νά μὴν ἀναγνωρίζει ἡ χώρα μας τή Τουρκία ὡς προστάτη τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θρᾴκης, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἕλληνες πολίτες. Νά παύσει τὸ συνεχὲς πήγαινε-ἔλα Τούρκων Ὑπουργῶν καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν προβαίνουν σὲ προκλητικὲς δηλώσεις, ὅπως ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Μουεζίνογλου, νά κηρύσσονται ἀνεπιθύμητοι στήν Ἑλλάδα.

Σέβομαι τὴν πιστὴ τοῦ ἁπλοῦ Μουσουλμάνου, ἀλλὰ ὄχι αὐτούς πού τὴν ἐκμεταλλεύονται.