ploigisi h3

bottom neo

Ἁ­γί­ου Λου­κᾶ ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Κρι­μαί­ας

 

gt συν­τρι­πτι­κὴ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν ἀν­θρώ­πων, ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α καὶ δι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α ἄν­θρω­ποι, εἶ­ναι ἄν­θρω­ποι κοι­νοί, τοὺς ὁ­ποί­ους ἢ 'Ἁ­γί­α Γρα­φὴ ὀ­νο­μά­ζει «λα­ὸν τῆς γῆς» (Δ' Βάσ. 15, 5). Για­τί τοὺς ὀ­νο­μά­ζει ἔ­τσι;

Για­τί αὐ­τοὶ μοιά­ζουν μὲ γκρί­ζο χορ­τά­ρι ἢ μὲ χα­μό­κλα­δα. Δὲν ἔ­χουν στὴ ζω­ὴ τοὺς κά­ποιους ἀ­νώ­τε­ρους σκο­ποὺς καὶ ἐ­πι­δι­ώ­ξεις, ὁ νοῦς τους εἶ­ναι πο­λὺ ἐ­πι­πό­λαι­ος καὶ ἀ­σχο­λεῖ­ται μό­νο μὲ τὶς βι­ο­τι­κὲς μέ­ρι­μνες, τὰ γή­ι­να ἀ­γα­θὰ καὶ τὰ κα­θη­με­ρι­νὰ προ­βλή­μα­τα.

Ἀλ­λά ὅ­πως στοὺς λό­φους καὶ στὰ βου­νά, πού εἶ­ναι σκε­πα­σμέ­να μὲ χόρ­τα καὶ χα­μό­κλα­δα, φυ­τρώ­νουν κά­που κά­που με­γά­λοι κέ­δροι καὶ τε­ρά­στι­ες βε­λα­νι­διές, ἔ­τσι καὶ με­τα­ξύ τοῦ λ­αοῦ τῆς γῆς ἀ­να­δει­κνύ­ει Κύ­ρι­ος ὁ Θε­ὸς κά­ποιους ἀν­θρώ­πους πο­λὺ με­γά­λους, οἱ ὁποῖοι ἔ­χουν ὑ­ψη­λὴ δι­ά­νοι­α, σκέ­ψη πο­λὺ βα­θι­ὰ καὶ ὁ λό­γος τους ἔ­χει με­γά­λη δύ­να­μη. Ἔ­χουν θέ­λη­ση πο­λὺ ἰ­σχυ­ρὴ καὶ κα­τέ­χουν ὅ­λη τὴν ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ γνώ­ση. Τέ­τοιοι ἄν­θρω­ποι δη­μι­ουρ­γοῦν μί­α νέ­α πι­ὸ τέ­λει­α ζω­ὴ καὶ ἀλ­λά­ζουν τὶς σχέ­σεις με­τα­ξὺ τῶν κρα­τῶν καὶ τῶν λα­ῶν.

Αὐ­τὸ βέ­βαι­α εἶ­ναι πο­λὺ ση­μαν­τι­κό, ἀλ­λὰ ἀ­σύγ­κρι­τα πι­ὸ ση­μαν­τι­κὲς εἶ­ναι ἐ­κεῖ­νες οἱ ρι­ζι­κὲς ἀλ­λα­γές, τὶς ὁ­ποῖες πραγ­μα­το­ποι­εῖ ὁ Θε­ὸς μέ­σω τῶν πι­ὸ με­γά­λων ἀν­θρώ­πων, μέ­σω τῶν με­γά­λων ἀ­σκη­τῶν τῆς εὐ­σέ­βει­ας καὶ τῆς δι­και­ο­σύ­νης, μέ­σω τῶν με­γά­λων ἱ­ε­ραρ­χῶν, τῶν θαυ­μα­τουρ­γῶν καὶ τῶν ὁ­σί­ων. Στὰ ἔρ­γα τῶν με­γά­λων φι­λο­σό­φων ὑ­πάρ­χουν πολ­λὲς ἀν­τι­φά­σεις καὶ συ­χνὰ οἱ ἄν­θρω­ποι, οἱ ὁ­ποῖοι νο­μί­ζουν ὅ­τι μπο­ροῦν σέ­ ­αὐ­τοὺς νὰ βροῦν ἀ­πάν­τη­ση σὲ μί­α παμ­πά­λαι­α ἐ­ρώ­τη­ση: «τί εἶ­ναι ἡ ἀ­λή­θει­α», ἀ­πο­γο­η­τεύ­ον­ται. Ἡ ἱ­στο­ρί­α τῆς ἐ­πι­στή­μης γνω­ρί­ζει πολ­λὲς πε­ρι­πτώ­σεις ὅ­ταν οἱ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὲς θε­ω­ρί­ες, οἱ ὅ­ποιες θε­ω­ροῦν­ταν ἀ­σά­λευ­τες, ἔ­χα­ναν τὴ σπου­δαι­ό­τη­τά τους μπρο­στὰ στὰ νέ­α ἐ­πι­τεύγ­μα­τα τῆς ἐ­πι­στή­μης.

Ἀλ­λά ἐν­τε­λῶς δι­α­φο­ρε­τι­κὰ εἶ­ναι τὰ πράγ­μα­τα στὴν πε­ρι­ο­χὴ τοῦ πνεύ­μα­τος, στὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς ἀ­νώ­τα­της θε­ο­λο­γι­κῆς γνώ­σης. Ἐ­κεῖ ὅ­λα εἶ­ναι ἀ­πα­ρα­σά­λευ­τα καὶ αἰ­ώ­νι­α. Πρὶν λί­γο και­ρὸ γι­ορ­τά­ζα­με τὴν ἥἡμε­ρά του μαρ­τυ­ρι­κοῦ θα­νά­του τοῦ Προ­δρό­μου καὶ Βα­πτι­στοῦ τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­ω­άν­νου, γιὰ τὸν ὁ­ποῖο ὁ Κύ­ρι­ός μας ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς εἶ­πε, ὅ­τι με­τα­ξὺ τῶν γεν­νη­θέν­των ἀ­πὸ τὶς γυ­ναῖ­κες δὲν ἐμ­φα­νί­στη­κε με­γα­λύ­τε­ρος ἀ­πὸ αὐ­τόν. Ἔ­τσι ὃ Κύ­ρι­ος τὸν το­πο­θέ­τη­σε πι­ὸ πά­νω ἀ­πὸ ὅ­λους τούς σπου­δαί­ους ἐ­πι­στή­μο­νες, τοὺς φι­λο­σό­φους καὶ τοὺς καλ­λι­τέ­χνες. Αὐ­τόν, ποῦ ὑ­πῆρ­χε σὲ μέ­γι­στο βαθ­μὸ φο­ρέ­ας τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος καὶ δι­ά­κο­νος τῆς ἀ­νώ­τα­της ἀ­λή­θει­ας, τὸν ἀ­νέ­δει­ξε ἐ­νώ­πι­ον ὅ­λης της ἀν­θρω­πό­τη­τας ὡς τὸν πι­ὸ ἄ­ξι­ο ἄν­θρω­πο.

Πρὶν λί­γο και­ρό, τὴν ἡ­μέ­ρα τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου, σᾶς ἔ­λε­γα γιὰ τὸ γε­γο­νὸς ὅ­τι ὁ Κύ­ρι­ος καὶ ὁ Θε­ός μας ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς το­πο­θέ­τη­σε τὸν Πρό­δρο­μο Του πά­νω ἀ­πὸ ὅ­λους τούς γεν­νη­θέν­τας ἀ­πὸ τὶς γυ­ναῖ­κες, δὲν ἄ­φο­ρα τὴν Ὑ­πε­ρα­γί­α Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α, ἐ­πει­δὴ αὐ­τὴ βρί­σκε­ται πά­νω ἀ­κό­μα καὶ ἀ­πὸ τὰ Χε­ρου­βεὶμ καὶ τὰ Σε­ρα­φείμ.

Ἂν τὴν γε­νέ­θλι­α ἡμέρα τῶν με­γά­λων ἀν­θρώ­πων τὴν τι­μοῦ­με καὶ τὴν γι­ορ­τά­ζου­με μὲ πο­λὺ σε­βα­σμό, τό­τε μὲ ποιὰ χα­ρὰ πρέ­πει νὰ πα­νη­γυ­ρί­ζου­με σή­με­ρα, τι­μών­τας τὴν γε­νέ­θλι­α ἡμέ­ρα Ἐ­κεί­νης, ἀ­πὸ τὴν ὁ­ποί­α ἔ­λαμ­ψε ὁ Ἥ­λι­ος τῆς Δι­και­ο­σύ­νης, ὁ Κύ­ρι­ος καὶ Θε­ός μας ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, ὁ Ὅ­ποιος ἀ­πὸ αὐ­τὴ ἔ­λα­βε τὴν ἀν­θρώ­πι­νη σάρ­κα. Στὸ ἀ­πο­λυ­τί­κι­ο τῆς με­γά­λης αὐ­τῆς γιο­ρτῆς ἀ­κοῦ­με τὰ θαυ­μά­σι­α λό­γι­α: «Ἡ Γέν­νη­σίς σου Θε­ο­τό­κε, χα­ρὰν ἐ­μή­νυ­σε πά­ση τὴ οἰ­κου­μέ­νη...». Γιά ὅ­λη τὴν οἰ­κου­μέ­νη, ὄ­χι μό­νο γιὰ τὸ ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος, ἄλ­λα καὶ γιὰ τὸν κό­σμο τὸν ἀ­ό­ρα­το, γιὰ τὸν κό­σμο τῶν ἀγ­γέ­λων ἔ­λαμ­ψε σή­με­ρα ἡ με­γά­λη χα­ρά. Πά­νω, λοι­πόν, ἀ­πὸ ὅ­λους τούς με­γά­λους ἀν­θρώ­πους, πά­νω ἀ­κό­μα καὶ ἀ­πὸ τὸν Ἰ­ω­άν­νη τὸν Πρό­δρο­μο, πά­νω ἀ­πὸ τοὺς Ἀρ­χαγ­γέ­λους καὶ τοὺς Ἀγ­γέ­λους το­πο­θέ­τη­σε Κύ­ρι­ος ὁ Θε­ὸς τὴν Ὑ­πε­ρα­γί­α Ἄ­χραν­το Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α. Καὶ βε­βαί­ως δι­καί­ως τῆς ἔ­δω­σε αὐ­τὴ τὴν θέ­ση, ἐ­πει­δὴ σ’ ­αὐτὴν ἐ­σκή­νω­σε τὸ Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα, γιὰ νὰ γί­νει αὐ­τὴ γή­ι­νη Μη­τέ­ρα τοῦ Προ­αι­ώ­νι­ου Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ, τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χριστοῦ. Τὸ Πα­νά­γι­ο Πνεῦ­μα τοῦ Θε­οῦ ἔ­κα­νε τὴν καρ­διὰ τῆς Μα­ρί­ας σὲ ἀ­σύγ­κρι­το βαθ­μὸ πι­ὸ κα­θα­ρὴ ἀ­πὸ τὴν καρ­διὰ ὅ­λων τῶν ἀν­θρώ­πων. Τὴν κα­θα­ρό­τη­τα τῆς καρ­διᾶς τὴν θε­ω­ρεῖ ὁ Κύ­ρι­ός μας ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς τὸ πι­ὸ ση­μαν­τι­κὸ ἀ­πὸ ὅ­λα τὰ ἄλ­λα, γι­’ ­αυ­τὸ καὶ εἶ­πε στοὺς μα­κα­ρι­σμούς: «μα­κά­ρι­οι οἱ κα­θα­ροὶ τὴ καρ­δί­α, ὅ­τι αὐ­τοὶ τὸν Θε­ὸν ὄ­ψον­ται» (Μάτθ. 5, 8). Ἡ ἀ­δι­ά­λει­πτη κοι­νω­νί­α μὲ τὸν Θε­ό, ἡ θε­ω­ρί­α τοῦ προ­σώ­που Του εἶ­ναι ἡ με­γα­λύ­τε­ρη ἀν­τα­μοι­βή, ποῦ ὁ Κύ­ρι­ος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς ὑ­πό­σχε­ται σ’­ ­αυ­τοὺς ποῦ τη­ροῦν τὶς ἐν­νέ­α αὐ­τὲς ἐν­το­λές, ποῦ τὶς ὀ­νο­μά­ζου­με μα­κα­ρι­σμούς.

Ἂς θυ­μη­θοῦ­με τί λέ­ει ὁ Σω­τή­ρας μας γιὰ τὴν ἀν­θρώ­πι­νη καρ­διά. Ὃ λό­γος Του μᾶς ἐ­ξη­γεῖ για­τί Αὐ­τὸς ἐ­κτι­μᾶ τό­σο πο­λὺ τὴν κα­θα­ρό­τη­τα τῆς καρ­διᾶς. Εἶ­πε ὁ Κύ­ρι­ος:«Ἔ­σω­θεν γὰρ ἐκ τῆς καρ­δί­ας τῶν ἀν­θρώ­πων οἱ δι­α­λο­γι­σμοὶ οἱ κα­κοὶ ἐκ­πο­ρεύ­ον­ται, μοι­χεῖ­αι, πορ­νεῖ­αι, φό­νοι, κλο­παί, πλε­ο­νε­ξί­αι, πο­νη­ρί­αι, δό­λος, ἀ­σέλ­γει­α, ὀ­φθαλ­μὸς πο­νη­ρός, βλα­σφη­μί­α, ὑ­πε­ρη­φα­νί­α, ἀ­φρο­σύ­νη- πάν­τα ταῦ­τα τὰ πο­νη­ρὰ ἔ­σω­θεν ἐκ­πο­ρεύ­ε­ται καὶ κοι­νοὶ τὸν ἀν­θρώ­πων» (Μκ. 7, 21-23). Ἂν ἔ­τσι εἶ­ναι τὰ πράγ­μα­τα καὶ ἄν, σύμ­φω­να μὲ τὸ λό­γο τοῦ Χρι­στοῦ, οἱ ρί­ζες τοῦ κα­κοῦ βρί­σκον­ται στὴν ἀν­θρώ­πι­νη καρ­διά, τό­τε σί­γου­ρα ἀ­πὸ τὴν ἴ­δια τὴν καρ­διὰ ἐκ­πο­ρεύ­ον­ται καὶ ὅ­λοι οἱ κα­λοὶ καὶ κα­θα­ροὶ λο­γι­σμοὶ καὶ πρά­ξεις. Ἐ­πει­δὴ ἢ καρ­διὰ εἶ­ναι τὸ κέν­τρο τῆς ἀ­γά­πης καὶ ἢ ἀ­γά­πη εἶ­ναι πλή­ρω­μα ὅ­λου του νό­μου.

Ἡ καρ­διὰ τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας καὶ Ἄ­χραν­του Παρ­θέ­νου Μα­ρί­ας σκορ­ποῦ­σε τὸ φῶς τῆς ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς κα­θα­ρό­τη­τας καὶ ἀ­γά­πης ὄ­χι μό­νο στὸν γή­ι­νο κό­σμο. Ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς λαμ­προ­φό­ρου γεν­νή­σε­ώς τη­ς «χα­ρὰν ἐ­μή­νυ­σε πά­ση τῇ οἰ­κου­μέ­νη», σὲ ὅ­λο τὸν κό­σμο τῶν ἀ­σω­μά­των δυ­νά­με­ων.

Νὰ φυ­λᾶ­με καὶ ἐ­μεῖς, ἀ­δελ­φοί μου καὶ ἀ­δελ­φές, στὶς καρ­διὲς μας τὴ χα­ρὰ τῆς λαμ­προ­φό­ρας καὶ μα­κά­ρι­ας ἡ­μέ­ρας τῆς γεν­νή­σε­ώς της. Ἂς προ­σπα­θή­σου­με μὲ ὅ­λες τὶς δυ­νά­μεις μας νὰ κρα­τᾶ­με πάν­το­τε τὴν καρ­διὰ μας κα­θα­ρή, γιὰ νὰ εἴ­μα­στε ἄ­ξι­οι τῆς ἀ­γά­πης τῆς Πα­να­γί­ας, ἡ ὁποία πάν­τα πρε­σβεύ­ει γιὰ μᾶς ἐ­νώ­πι­όν τοῦ Υἱ­οῦ τῆς τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, στὸν Ὁ­ποῖο, μα­ζὶ μὲ τὸν Ἄ­ναρ­χο Πα­τέ­ρα καὶ τὸ Πα­νά­γι­ο Πνεῦ­μα, ἀ­νή­κει δό­ξα, τι­μὴ καὶ προ­σκύ­νη­ση εἰς τοὺς αἰ­ώ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀμήν.

 

 

 

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ