ploigisi h3

bottom neo

 Τς ν λρυγγι Στερ ψσεις φρει,
ψομενον βλπουσα τν Σταυρν κτσις.
ψθη δεκτ, Σταυρο ξλον, δ τετρτ.

 

          ypsosis stavrou 1Τὸ 326 μ.Χ. ἡ Ἁ­γί­α Ἑ­λέ­νη πῆ­γε στὴν Ἱ­ε­ρου­σα­λὴμ γιὰ νὰ προ­σκυ­νή­σει τοὺς Ἁ­γί­ους Τό­πους καὶ νὰ εὐ­χα­ρι­στή­σει τὸ Θε­ὸ γιὰ τοὺς θρι­άμ­βους τοῦ γιοῦ τῆς Με­γά­λου Κων­σταν­τί­νου. Ὁ Θεῖ­ος ζῆ­λος ὅ­μως, ἔ­κα­νε τὴν Ἅ­γι­α Ἑ­λέ­νη νὰ ἀρ­χί­σει ἔ­ρευ­νες γιὰ τὴν ἀ­νεύ­ρε­ση τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ.

      Ἐ­πά­νω στὸ Γολ­γο­θὰ ὑ­πῆρ­χε εἰ­δω­λο­λα­τρι­κὸς να­ὸς τῆς θε­ᾶς Ἀ­φρο­δί­της, τὸν ὁ­ποῖ­ο γκρέ­μι­σε καὶ ἄρ­χι­σε τὶς ἀ­να­σκα­φές. Σὲ κά­ποιο ση­μεῖ­ο, βρέ­θη­καν τρεῖς σταυ­ροί. Ἡ συγ­κί­νη­ση ὑ­πῆρ­ξε με­γά­λη, ἀλ­λὰ ποιὸς ἀ­πὸ τοὺς τρεῖς ἦ­ταν τοῦ Κυ­ρί­ου; Τό­τε ὁ ἐ­πί­σκο­πος Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων Μα­κά­ρι­ος μὲ ἀρ­κε­τοὺς Ἱ­ε­ρεῖς, ἀ­φοῦ ἔ­κα­νε δέ­η­ση, ἄγ­γι­ξε στοὺς σταυ­ροὺς τὸ σῶ­μα μί­ας εὐ­σε­βέ­στα­της κυ­ρί­ας ποὺ εἶ­χε πε­θά­νει. Ὅ­ταν ἦλ­θε ἡ σει­ρὰ καὶ ἄγ­γι­ξε τὸν τρί­το σταυ­ρό, ποὺ ἦ­ταν πραγ­μα­τι­κά του Κυ­ρί­ου, ἡ γυ­ναί­κα ἀ­μέ­σως ἀ­να­στή­θη­κε.

      Ἡ εἴ­δη­ση δι­α­δό­θη­κε σὰν ἀ­στρα­πὴ σὲ ὅ­λα τὰ μέ­ρη τῆς Ἱ­ε­ρου­σα­λήμ. Πλή­θη πι­στῶν ἄρ­χι­σαν νὰ συρ­ρέ­ουν γιὰ νὰ ἀγ­γί­ξουν τὸ τί­μι­ο ξύ­λο. Ἐ­πει­δή, ὅ­μως, συ­νέ­βη­σαν πολ­λὰ δυ­στυ­χή­μα­τα ἀ­πὸ τὸ συ­νω­στι­σμό, ὕ­ψω­σαν τὸν Τί­μι­ο Σταυ­ρὸ μέ­σα στὸ να­ὸ σὲ μέ­ρος ὑ­ψη­λό, γιὰ νὰ μπο­ρέ­σουν νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν προ­σκυ­νή­σουν ὅ­λοι.

     Αὐ­τή, λοι­πόν, τὴν ὕ­ψω­ση κα­θι­έ­ρω­σαν οἱ ἅ­γι­οι Πα­τέ­ρες, νὰ γι­ορ­τά­ζου­με στὶς 14 Σε­πτεμ­βρί­ου, γιὰ νὰ μπο­ρέ­σου­με κι ἐ­μεῖς νὰ ὑ­ψώ­σου­με μέ­σα στὶς ψυ­χές μας τὸ Σταυ­ρὸ τοῦ Κυ­ρί­ου μας, ποὺ ἀ­πο­τε­λεῖ­το κατ' ἐ­ξο­χὴν «ὅ­πλον κα­τὰ τοῦ δια­βό­λου».

    Ὁ­ρι­σμέ­νοι Συ­να­ξα­ρι­στές, αὐ­τὴ τὴν ἡ­μέ­ρα, ἀ­να­φέ­ρουν καὶ τὴν ὕ­ψω­ση τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη τὸ 628 μ.Χ. ἀ­πὸ τὸν βα­σι­λιὰ Ἡ­ρά­κλει­ο, ποῦ εἶ­χε νι­κή­σει καὶ ξα­να­πῆ­ρε τὸν Τί­μι­ο Σταυ­ρὸ ἀ­πὸ τοὺς Ἀ­βά­ρους, οἱ ὁ­ποῖ­οι τὸν εἶ­χαν ἁρ­πά­ξει ἀ­πὸ τοὺς Ἁ­γί­ους Τό­πους.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸσὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶναὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοι εν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν Φιλάνθρωπε, ὅτ ιἐν αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων·Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ πίστει προσελθόν τι σοι Ληστῇ·καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοι, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας·Ἡμάρτομεν, πάντες τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς. (Δίς)

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος πλ. β’.
Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου Κύριε·ὃν γὰρ κατέπιε πόθῳ ᾍδης, ἀπήμεσε τρόμῳ·ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν σε, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ