ploigisi h3

bottom neo

Ἀρχιμ.Σωφρόνιου (Σαχάρωφ)

 

       Σήμερα ὑπάρχουν λίγοι μόνο γέροντες ποῦ γνωρίζουν τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου γιά μᾶς καὶ γνωρίζουν τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν καὶ ὅτι οἱ ἐχθροὶ κατατροπώνονται μόνο μὲ τὴν κατὰ Χριστὸν ταπείνωση.

   Τόσο ἀγαπᾶ ὁ Κύριος τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τοῦ δίνει πλούσια τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέχρις ὅτου, ὅμως, μάθει ἡ ψυχὴ νὰ διατηρεῖ τὴ χάρη, θὰ βασανίζεται γιὰ πολύ.

   Τὸν πρῶτο καιρὸ μετὰ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σκέφθηκα: Ὁ Κύριος μοῦ συγχώρεσε τὶς ἁμαρτίες μου, τὸ μαρτυρεῖ μέσα μου ἡ χάρη. Τί μοῦ χρειάζεται, λοιπόν, περισσότερο; Δὲν πρέπει, ὅμως, νὰ σκεφτόμαστε ἔτσι. Παρότι μᾶς συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες, ἐν τούτοις πρέπει νὰ τὶς θυμόμαστε σὲ ὅλη τὴ ζωή μας καὶ νὰ θλιβόμαστε γὶ΄ αὐτές, γιὰ νὰ διατηροῦμε τὴ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς. Ἐγὼ δὲν τὸ γνώριζα αὐτὸ καὶ ἔπαυσα νὰ ἔχω συντριβὴ καὶ ὑπέφερα πολλὰ ἀπὸ τοὺς δαίμονες. Καὶ ἀποροῦσα, τί συμβαίνει μὲ μένα. Ἡ ψυχή μου γνωρίζει τὸν Κύριο καὶ τὴν ἀγάπη Του· τότε πῶς μοῦ ἔρχονται κακοὶ λογισμοί; Ἀλλὰ ὁ Κύριος μὲ σπλαγχνίστηκε καὶ μὲ δίδαξε ὁ Ἴδιος πῶς πρέπει νὰ ταπεινώνομαι: «Κράτα τὸ νοῦ σου στὸν Ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι».

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νικῶνται οἱ ἐχθροί. Ὅταν, ὅμως, ὁ νοῦς μου λησμονεῖ τὸ πῦρ τοῦ ἅδη, τότε οἱ λογισμοὶ ἀποκτοῦν καὶ πάλι δύναμη.

    Ὅποιος ἔχασε τὴ χάρη, ὅπως ἐγώ, αὐτὸς ἂς πολεμᾶ μὲ γενναιότητα τοὺς δαίμονες. Γνώριζε πῶς ἐσὺ ὁ ἴδιος εἶσαι ὁ ἔνοχος: ἔπεσες στὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴ ματαιοδοξία. Ὅμως, ὁ πολυέλεος Κύριος σὲ ἀφήνει νὰ μάθεις τί σημαίνει νὰ ζεῖς μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τί σημαίνει νὰ βρίσκεσαι σὲ πόλεμο μὲ τοὺς δαίμονες. Ἔτσι, ἡ ψυχὴ βλέπει ἐκ πείρας πόσο ὀλέθρια εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἀποφεύγει τὴ ματαιοδοξία καὶ τοὺς ἀνθρώπινους ἐπαίνους καὶ διώχνει τοὺς ὑπερήφανους λογισμούς. Τότε ἡ ψυχὴ ἀρχίζει νὰ γίνεται καλὰ καὶ μαθαίνει νὰ διατηρεῖ τὴ χάρη. Πῶς θὰ καταλάβεις ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι ὑγιὴς ἢ ἄρρωστη; Ἡ ἄρρωστη ψυχὴ εἶναι ὑπεροπτική, ἐνῶ ἡ ὑγιὴς ψυχὴ ἀγαπᾶ τὴν ταπείνωση, ὅπως τὴ δίδαξε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ ὅσο δὲν γνωρίζει ἀκόμη αὐτὴ τὴ Θεία ταπείνωση πρέπει νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ τῆς χειρότερο ἂπ΄ ὅλους.

    Εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ νὰ μάθει κάποιος τὴν κατὰ Χριστὸν ταπείνωση. Μὲ αὐτὴ γίνεται εὔκολη καὶ εὐχάριστη ἡ ζωὴ καὶ ὅλα γίνονται ἀγαπητὰ στὴν καρδιά. Μόνο στοὺς ταπεινοὺς ἐμφανίζεται ὁ Κύριος ἐν Πνεύματι Ἁγίω καὶ ἂν δὲν ταπεινωθοῦμε, δὲν θὰ δοῦμε τὸν Θεό. Ἡ ταπείνωση εἶναι τὸ φῶς, μέσα στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸν Θεὸ-Φῶς, ὅπως ψάλλεται: «Ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς».

   ... Ώ, προσευχηθεῖτε γιὰ μένα ὅλοι οἱ Ἅγιοι, γιὰ νὰ μάθει ἡ ψυχή μου τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Τὴ διψὰ ἡ ψυχή μου, ἀλλὰ δὲν κατορθώνω νὰ τὴν ἀποκτήσω καὶ τὴν ζητῶ μὲ δάκρυα, σὰν τὸ παιδὶ ποὺ ζητᾶ τὴ μητέρα του, ὅταν τὴ χάσει.

  ...Πρέπει νὰ ὑπομείνεις πολλοὺς κόπους καὶ νὰ χύσης πολλὰ δάκρυα, γιὰ νὰ διατηρήσεις τὸ πνεῦμα ταπεινωμένο κατὰ Χριστόν. Χωρὶς αὐτὸ σβήνει τὸ φῶς τῆς ζωῆς στὴν ψυχὴ καὶ αὐτὴ πεθαίνει.

  ...Ποθεῖ ἡ ψυχή μου νὰ δεῖ τὸν Κύριο καὶ διψᾶ γὶ΄ Αὐτὸν μὲ ταπείνωση, γιατί εἶναι ἀνάξια γιὰ τέτοιο μεγάλο ἀγαθό.

    Ἡ  ὑπερηφάνεια ἐμποδίζει τὴν ψυχὴ νὰ μπεῖ στὸ δρόμο τῆς πίστεως. Στὸν ἄπιστο δίνω αὐτὴ τὴ συμβουλή. Ἂς πεῖ: «Κύριε, ἂν ὑπάρχεις, φώτισε μὲ καὶ θὰ Σὲ ὑπηρετήσω μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου καὶ μὲ ὅλη τὴν ψυχή μου». Καὶ ὁ Κύριος ὁπωσδήποτε θὰ φωτίσει μία τέτοια ταπεινὴ σκέψη καὶ προθυμία γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Δὲν πρέπει, ὅμως, νὰ λέει: «Ἂν ὑπάρχεις, τότε παίδεψε μέ», γιατί ἂν ἔρθει ἡ τιμωρία, εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ βρεῖς τὴ δύναμη νὰ εὐχαριστήσεις τὸν Θεὸ καὶ νὰ μετανοήσεις...

 ... Γιὰ νὰ σωθεῖς, εἶναι ἀνάγκη νὰ ταπεινωθεῖς. Γιατί τὸν ὑπερήφανο, καὶ μὲ τὴ βία νὰ τὸν βάλεις στὸν παράδεισο, κι ἐκεῖ δὲν θὰ βρεῖ ἀνάπαυση, γιατί δὲν θὰ εἶναι ἱκανοποιημένος καὶ θὰ λέει: «Γιατί δὲν εἶμαι ἐγὼ στὴν πρώτη θέση;» Ἀντίθετα, ἡ ταπεινὴ ψυχὴ εἶναι γεμάτη ἀγάπη καὶ δὲν ἐπιδιώκει πρωτεῖα, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ γιὰ ὅλους τὸ καλὸ καὶ εἶναι εὐχαριστημένη μὲ ὅλα.

  ...Ὀ κενόδοξος ἢ φοβᾶται τοὺς δαίμονες ἢ γίνεται ὅμοιος μὲ αὐτούς. Δὲν πρέπει, ὅμως, νὰ φοβόμαστε τοὺς δαίμονες, ἀλλὰ πρέπει νὰ φοβόμαστε τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ὑπερηφάνεια, γιατί προκαλοῦν τὴν ἀπώλεια τῆς χάριτος...

  ... Ὁ Κύριός μας ἀγαπᾶ πολύ. Καί, ὅμως, ἐμεῖς πέφτομε σὲ ἁμαρτίες, γιατί δὲν ἔχουμε ταπείνωση. Γιὰ νὰ διαφυλάξεις τὴν ταπείνωση, πρέπει νὰ νεκρώσεις τὴ σάρκα καὶ νὰ δεχτεῖς τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι εἶχαν ἰσχυρὸ πόλεμο μὲ τοὺς δαίμονες καὶ νίκησαν μὲ τὴν ταπείνωση, τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία.

Ὅποιος ταπείνωσε τὸν ἑαυτό του, αὐτὸς νίκησε τοὺς ἐχθρούς.

 ...Τί πρέπει νὰ κάνει κάποιος, γιὰ νὰ ἔχει εἰρήνη στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα;

  Πρέπει ν΄ ἀγαπᾶ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὅπως τὸν ἑαυτό του, καὶ νὰ εἶναι κάθε ὥρα ἕτοιμος γιὰ τὸ θάνατο. Ὅταν ἡ ψυχὴ θυμᾶται τὸ θάνατο, ταπεινώνεται καὶ παραδίνεται ὁλόκληρη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει εἰρήνη μὲ ὅλους καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶ ὅλους.

footer
  • Δευτέρα
    9 Δεκεμβρίου

    Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ