ploigisi h3

bottom neo

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

epsilonξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Περιποιεῖ ἰδιάζουσαν τιμήν ἡ ἐνθάδε προσέλευσίς Σας εἰς τήν Ἱεράν Πανήγυριν τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ νεοφανοῦς καί θαυματουργοῦ, Προστάτου και Ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ὁ Ὅσιος, καύχημα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν θεοσώστου Ἐπαρχίας, διέπρεψεν ἐν λαμπρότητι καί καθαρότητι βίου, μαρτυρήσας διά Χριστόν καί Τοῦτον Ἐσταυρωμένον την 5ην Μαΐου 1426. Πέντε αἰῶνες παρῆλθον διά νά εὐδοκήσῃ ὁ Θεός τά θαυμαστά γεγονότα τῶν θαυμάτων Του, ἐπιβεβαιωθέντων διά τῆς εὑρέσεως τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων του τήν 3ην Ἰανουαρίου 1950, κατόπιν θαυμαστῶν φανερώσεων εἰς τήν μακαριστήν Γερόντισσαν Μακαρίαν, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τοῦτο καταδεικνύει τήν δύναμιν καί δόξαν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μεγαλουργεῖ διά τῶν ἀφθάρτων λειψάνων τῶν πιστῶν μελῶν της, ἅτινα φθάσαντα εἰς τό μέγα ὕψος τῆς θεώσεως, ὡς ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος, διηγοῦνται τά θαυμάσια καί μέγιστα τοῦ Θεοῦ. Τήν χάριν αὐτήν τοῦ Ἁγίου ἐπικαλούμεθα πανσθενῶς ἐπί τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα καί τήν τετιμημένην Οἰκογένειαν Ὑμῶν καθώς καί τόν θεοσεβῆ λαόν τῆς πατρίδος μας, ὅπως ἐκχύῃ διά πρεσβειῶν του τό βάλσαμον τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ εἰς τούς χειμαζομένους και ἐμπεριστάτους ὅπου γῆς ἀδελφούς μας καί καταξιώνῃ ἡμᾶς τοῦ ἀφθάρτου λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἐν τῷ σταδίῳ τῶν ἀρετῶν τῆς κιβωτοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις τιμᾷ σήμερον ἐν τῷ ἐξόχῳ Ὑμῶν προσώπῳ ἅπαντα τόν τετιμημένον θεοσεβῆ ἑλληνικόν λαόν, ὁ ὁποῖος ζεῖ και ἀναπνέει διά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία του καί ἐπιθυμεῖ συνδεδεμένους ἀρρήκτως τούς δύο τούτους πυλῶνας τοῦ οἰκοδομήματός του.

Τήν ἔξοχον αὐτήν ἱεράν στιγμήν τῆς σημερινῆς λαμπροφόρου πανηγύρεως κοσμεῖ καί ἡ παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και Πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, τοῦ καί χειροτονητοῦ μου εἰς Ἐπίσκοπον, τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ, δι’ ὅσα εἰργάσατο δι’ ἐμέ ὡς φιλόστοργος πατήρ. Εἴησαν τά ἔτη Αὐτοῦ πολλά καί ὑγιεινά καί ἡ Ἀρχιεπισκοπεία Αὐτοῦ θεοτίμητος καί μακρά καθώς καί τῶν λίαν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν  Ἀρχιερέων Σιδηροκάστρου Μακαρίου, Χαλκίδος Χρυσοστόμου, Ἰλίου Ἀθηναγόρου και Θεσσαλιώτιδος Τιμοθέου, οἱ ὁποῖοι μετά πλείστης χαροποιοῦ διαθέσεως προσέδραμον εἰς τό νά ἑορτάσουν μεθ’ ἡμῶν τήν Ἱεράν Μνήμην τοῦ Ὁσιομάρτυρος, ὁ ὁποῖος «ἔλαμψεν ὥσπερ ἥλιος μαρτυρικῶς καί ἀναβλύζει χάριν ἀεί».

Ἐπιτραπήτω μοι, Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, καί ἡ προσωπική στιγμή, ἡ ὁποία δεσπόζει εἰς τόν σημερινόν ἑορταστικόν χωροχρόνον τῆς πανηγύρεως καί φέρει τήν μνήμην μου δεκαετίας ὄπισθεν εἰς τόν παρελθόντα χρόνον· Καθηγητής Ἐσεῖς τότε τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐκ τῶν κορυφαίων, φοιτητής ἐγώ εἰς τό ἀμφιθέατρον αὐτῆς. Καί ἰδού ὁ ροῦς τοῦ χρόνου φέρει σήμερον Ὑμᾶς ὡς πρῶτον πολίτην τῆς χώρας κατέχοντα τό Ὕπατον Πολιτειακόν ἀξίωμα, αὐτό τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καί τήν ἐμήν ἐλαχιστότητα ὡς Μητροπολίτην τῆς ἀρτισυστάτου Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ ἐπί τό αὐτό εἰς τόν ἐνταῦθα ἱερόν χῶρον τοῦ προστάτου καί ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Δεδοξασμένον καί εὐλογημένον τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ!

Περαίνων τήν σύντομον ταύτην προσλαλιάν μου, παρακαλῶ, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ὅπως ἀποδεχθῆτε διά τῶν Σεπτῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τήν τῆς Ἀνωτάτης τιμητικῆς Διακρίσεως ἀπονομήν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἤτοι τόν Μέγαν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Νέου μετ’ ἀστέρος, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς και σεβασμοῦ.

Σᾶς εὐχόμεθα ὑγιείαν καί δύναμιν εἰς τήν εὐθυνοφόρον τῷ εὐσεβεῖ ἡμῶν ἔθνει διακονίαν Σας. Ἄξιος!

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ