ploigisi h3

bottom neo

kyrillosIerosolimon       «Μέγα τό προκείμενον Βάπτισμα, αἰχμαλώτοις λύτρον, ἁμαρτημάτων ἄφεσις, θάνατος ἁμαρτίας, παλιγγενεσία ψυχῆς, ἔνδυμα φωτεινόν, σφραγίς ἁγία ἀκατάλυτος, ὄχημα πρός οὐρανόν, παραδείσου τρυφή, βασιλείας πρόξενον, υἱοθεσίας χάρισμα.» Μέ αὐτά τά λόγια παρουσιάζει στίς Κατηχήσεις του ὁ θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Κύριλλος Ἱεροσολύμων τά ἐπουράνια ἀγαθά, πού προσκομίζει στόν βαπτισθέντα ἄνθρωπον τό μέγα Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

       Τό Βάπτισμα εἶναι τό Μυστήριον, τό ὁποῖον μᾶς ἀναγεννᾷ «ἄνωθεν», λαμπρύνει τήν ψυχήν μας καί ἀνακαινίζει σέ αὐτήν τό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν μέ τήν Χάριν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐντάσσον ἡμᾶς ἔτσι στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία.

       Τό ἱερόν Βάπτισμα δι’ ὑμᾶς τούς Χριστιανούς δέν εἶναι μία ἁπλή κοινωνική ὑποχρέωσις ἤ ἐκδήλωσις, ἀλλά τό εἰσαγωγικόν Μυστήριον, ἡ πνευματική γέννησις τοῦ ἀνθρώπου, κατ’ ἐντολήν τοῦ Κυρίου πρός τούς Ἁγίους Ἀποστόλους: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».

       Διά τοῦτο καί μέ βάσιν τήν πατερικήν καί λειτουργικήν μας παράδοσιν ἀποδεικνύεται ὅτι διαχρονικό μέλημα τῆς  Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ προβαπτισματική ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ κατήχησίς του περί τοῦ βαθυτέρου νοήματος τῶν τελουμένων κατά τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος καί ἡ μυσταγωγία του στό ἕνα καί μοναδικόν μυστήριον τοῦ Χριστοῦ. Καί ναί μέν στόν Νηπιοβαπτισμόν, ὅπου συνειδητοποιημένοι Χριστιανοί γονεῖς φέρουν τό παιδί τους νά βαπτισθῇ στήν Ἐκκλησίαν, δέν προηγεῖται συστηματική κατήχησις, διότι τό παιδί ζεῖ καί μεγαλώνει σέ χριστιανικόν περιβάλλον καί μαθαίνει «φυσικῷ τῷ τρόπῳ» τά τοῦ Θεοῦ, τοῦ βαπτίσματος, ὅμως, τῶν ἐνηλίκων προηγεῖται καί πρέπει νά προηγεῖται ἡ δεδηλωμένη θέλησις τοῦ προσερχομένου νά ἀσπασθῇ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί μία συστηματική κατήχησις ἐπί ἱκανόν χρονικόν διάστημα. Κατ’ αὐτό τό διάστημα ὁ κατηχούμενος εἰσάγεται στήν δογματικήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν λειτουργικήν της ζωήν καί γνωρίζει τά βασικά περί τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἑπομένως, προσεγγίζει τό Μυστήριον μέ ἰδικήν του ἀπόφασιν, ἐν γνώσει καί ἰδίᾳ εὐθύνῃ.

Ὅθεν, προνοοῦντες κατά καθῆκον περί παντός ἀποβλέποντος εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν εὐπρέπειαν, ὑπολαμβάνομεν εὔκαιρον νά σᾶς συστήσομεν τά κατωτέρω περί τῆς κατηχήσεως τῶν ἐπιθυμούντων πρός τό φώτισμα προσέρχεσθαι ἐνηλίκων.

Ἀπεφασίσαμε πρός διευκόλυνσιν τῶν ἐφημερίων μας, ὅπως ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς ὀργανώσωμεν «Φροντιστήριον προετοιμασίας κατηχουμένων» διμήνου διαρκείας, τό πρόγραμμα τοῦ ὁποίου ἐπισυνάπτεται στήν παροῦσαν  Ἐγκύκλιον.

Τό Φροντιστήριον αὐτό θά λαμβάνει χώραν στό Πνευματικόν Πολιτιστικόν καί Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμόρφωσης (Χλόης καί Ὀδυσσέως, 144 52 Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2850060), κάθε Τετάρτη 6-7 μ.μ. Μετά τό πέρας τῶν φροντιστηριακῶν μαθημάτων θά χορηγεῖται Βεβαίωσις παρακολουθήσεως, ἡ ὁποία θά εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ γιά τήν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Διά τοῦτο εἶναι σημαντικό νά ἐνημερώνητε τούς ὑποψηφίους κατηχουμένους ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις διά τήν βάπτισίν τους ἡ παρακολούθησις αὐτοῦ.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς διμήνου περιόδου, τό Πρόγραμμα προετοιμασίας τῶν κατηχουμένων θά ἐπαναλαμβάνεται ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα.

 Διαδικασία πρό τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου

τοῦ Βαπτίσματος Ἑτεροδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων.

α)   Ὁ ἙτερόδοξοςἈλλόθρησκος συμπληρώνει Αἴτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση Κατηχήσεως-Βαπτίσεως (ἤ Χρίσεως) ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, στὴν ὁποία καταγράφει ὅλα τὰ προσωπικά του στοιχεῖα: ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, θρήσκευμα (ἄν ὑπάρχει), χώρα προέλευσης (ἄν εἶναι ἀλλοδαπός). Στήν Αἴτηση δηλώνει ὅτι: «…ἐπιθυμῶ νὰ βαπτισθῶ (ἤ νά χρισθῶ) Χριστιανός κατά τό ὀρθόδοξο ἀνατολικό δόγμα ἀβιάστως καὶ ἐλευθέρως, ἐνημερώθηκα γιά τήν ὑποχρεωτική παρακολούθηση τοῦ Φροντιστηρίου προετοιμασίας κατηχουμένων καί παρέλαβα τό Πρόγραμμα παρακολούθησης αὐτοῦ».

              Ἡ Αἰτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση ὑποβάλλεται στὸν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς περιοχῆς κατοικίας του. Σέ αὐτήν ἐπισυνάπτονται φωτοτυπία τοῦ Ἀστυνομικοῦ Δελτίου Ταυτότητας ἤ Διαβατηρίου, ἄν εἶναι Ἕλλην πολίτης, καί σέ περίπτωση ἀλλοδαποῦ φωτοτυπία Διαβατηρίου καί τῆς ἐν ἰσχύι Ἀδείας Διαμονῆς. Ἅπαντα τά ἐπισυναπτόμενα ἔγγραφα πρέπει νά εἶναι ἐπικυρωμένα (βλ. ἡμέτερον Ἐγκύκλιον Σημείωμα 32/2015). Ταυτοχρόνως ὁ Ἐφημέριος ἐγχειρίζει στόν ὑποψήφιον κατηχούμενον τό Πρόγραμμα τοῦ Φροντιστηρίου διά τήν τρέχουσαν περίοδον.

β) Ὁ Ἐφημέριος διαβιβάζει τὴν Αἴτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση στὴν Ἱεράν Μητρόπολιν, δηλώνοντας ὅτι ὁ/ἡ Αἰτῶν –οῦσα ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

γ)   Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐγκρίνει τὴν Αἴτηση καὶ διαβιβάζει τά στοιχεῖα τοῦ ὑποψηφίου κατηχουμένου στό ἐν λόγῳ Φροντιστήριο.

δ) Μετά τό πέρας τῆς διά τοῦ Φροντιστηρίου κατηχήσεως, ὁ ὑποψήφιος λαμβάνει τήν Βεβαίωση παρακολουθήσεως καί τήν προσκομίζει στόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὑπεβλήθη ἀρχικῶς ἡ Αἴτησις, γιά νά βαπτισθῇ ἤ νά χρισθῇ ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

ε) Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Βαπτίσματος (ἤ τοῦ Χρίσματος) ὁ νεοφώτιστος ἡμεδαπός, καταθέτει προαιρετικῶς τήν ὑπό τοῦ Ἐφημερίου χορηγηθησομένην Βεβαίωσιν Βαπτίσεως στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος, ἐνῶ ὁ νεοφώτιστος ἀλλοδαπός κρατεῖ τήν Βεβαίωσιν Βαπτίσματος (ἤ Χρίσματος) πρὸς πιστοποίησιν τοῦ θρησκεύματος, ὅπου ἀπαιτηθεῖ.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καθίσταται σαφές ὅτι, ἀπό τῆς ἰσχῦος τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου, οὐδείς προσερχόμενος εἰς τήν ὀρθόδοξον χριστιανικήν πίστην θά βαπτίζεται ἤ θά χρίεται ὑπό ἐφημερίου τινός ἄνευ τῆς τηρήσεως τῆς προαναφερθείσης διαδικασίας καί τῆς καταρτίσεως ὑπό τοῦ Φροντιστηρίου προετοιμασίας κατηχουμένων, πρός διαφύλαξιν τῆς σοβαρότητος τοῦ μυστηρίου καί ἀποφυγήν ἐμπαιγμοῦ αὐτοῦ.

Ἀπευθυνόμενος στήν ποιμαντικήν σας εὐαισθησίαν καί μέριμναν ἀλλά καί εἰς τήν φοβεράν εὐθύνην, τήν ὁποίαν ἔχομε ὅλοι οἱ Κληρικοί παντός βαθμοῦ καί ἀπορρέει ἀπό τήν ἱερωσύνην μας εἰς τήν διαχείρισιν καί ἐπιτέλεσιν τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, παρακαλῶ νά τηρήσετε ἐπακριβῶς τά προαναφερθέντα.

Με­τὰ πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

† Ὁ Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

1  Νοεμβρίου

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης

Ἀνάλυσις τῆς Κυριακῆς προσευχῆς

(«Πάτερ ἡμῶν»)

8  Νοεμβρίου

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης

Ἀνάλυσις τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως

15  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

22  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

29  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

6 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Λουκᾶς Τσατήρης

Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη

13 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Λουκᾶς Τσατήρης

Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη - Ἱερά Παράδοσις

20 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Γεώργιος Σταθόπουλος

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερός Ναός

καί τά Ἱερά Σκεύη

footer
  • Σάββατο
    18 Ιανουαρίου

    Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ