2η ἡμέρα Συναντήσεως Διορθοδόξου Δικτύου Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν

 

Κατά τήν δεύτερη ἡμέρα τῆς συναντήσεως ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπήυθυνε ὁ Σλοβένος εὐρωβουλευτής κος AliogPeterlig. Μεταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι τό κρίσιμο ἐρώτημα ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι : -Πῶς θά ζήσουμε μέ τίς διαφορές μας;

Οἱ  πατέρες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως ἦταν χριστιανοί και θέσπισαν τον σεβασμό τῆς προσωπικότητος. Σήμερα ἕνα μέρος τῆς Εὐρώπης ζητᾶ μεγαλύτερη Εὐρώπη και λιγότερο Χριστιανισμό. Ὑπάρχει λοιπόν κρίση πολιτιστικῆς ταυτότητος.

Εἶχα προτείνει πρίν λίγες μέρες σέ μιά συνάντηση νά χρησιμοποιηθεῖ ὁ ὅρος «οἰκογένεια». Κάποιοι ἀντέδρασαν, ἐπειδή ὁ ὅρος σχετίζεται μέ τόν Χριστιανισμό. Εἶναι λάθος ἡ ἐκκοσμίκευση νά γίνει μία νέα θρησκεία.  

Εἴμαστε σέ συνεχή διάλογο μέ αὐτούς πού μελετοῦν τό Ἰσλάμ, ἀλλά καί μέ αὐτούς πού τό ὑπηρετοῦν. Ὅμως διαπιστώνουμε ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει διάλογος μέ τούς ἀκραίους Ἰσλαμιστές.

Ἡ σχετικοποίηση πού γενικά ἐπικρατεῖ εἶναι μεγάλο λάθος καί ἄν αὐτό δέν ἀλλάξει σύντομα τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ζοφερά.

Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ κου ΑndreiProtijc , ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν- Ἀστυνομίας γιά τή δράση τῶν αἰρετικῶν ὀργανώσεων στή Σερβία.

Ἀνέφερε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν παύει νά ἀναζητᾶ, γιά νά μπορεῖ νά ζήσει ἐπιθυμεῖ νά μπεῖ σέ ἕνα σύστημα ἀξιῶν.

Ἡ αἰρετική δράση ἀσκεῖ ψυχολογική καταπίεση σέ εὐάλωτα ἄτομα, διεισδύει ἀνάμεσά τους προσπαθῶντας νά ἀλλάξει τό σύστημα ἀξιῶν τους. Στή συνέχεια, αὐτά ἐγκαταλείπουν τήν οικογένεια, τά παιδιά, τούς συγγενεῖς καί τήν ἐργασία τους πρός χάριν τῆς αἰρέσεως. Οἱ ἡγέτες τῶν αἰρετικῶν ὀμάδων, γνωρίζοντας τόν τελικό σκοπό τούς ἐκμεταλλεύονται τούς ἀνθρώπους καί τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπενδύουν στήν ἀφοσίωση τῶν «πιστῶν». Ὑπόσχονται ὅτι μόνο ἐδῶ θά βρεῖ τό ἄτομο τόν πραγματικό ἑαυτό του.

Βασικά βήματα εἰσαγωγῆς στήν αἰρετική ὀργάνωση :

  1. Ἐποπτεία ἀπό εἰδικά ἐκπαιδευμένα ἄτομα μέ προσωπική ἐπικοινωνία καί προσφορά ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ.
  2. Εἰσαγωγή στήν ὀργάνωση καί παρουσίαση τῶν δοξασιῶν.
  3. Ἀποδοχή τῶν δοξασιῶν καί ἀλλαγή τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀτόμου.
  4. Πλήρης ἔνταξη, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μέ τήν θεληματική ἀποδοχή τῶν ἀρχῶν τῆς ὀργάνωσης καί ἐνσωμάτωση στήν ὀμάδα. Τώρα τό ἄτομο εἶναι ἔτοιμο νά ἐργαστεῖ γιά τήν προσέλκυση καί ἄλλων ἀνυποψίαστων στήν ὀργάνωση.

Παρουσίασε ἰστοσελίδες αἰρετικῶν ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες παρασύρουν τούς ἀνυποψίαστους, ὑποσχόμενες λύση κάθε προβλήματος.

Ἀνέφερε παραδείγματα ἀποτρόπαιων πράξεων ἐνταγμένων ἀτὀμων σέ αἰρετικές ὀργανώσεις.

Κατέληξε λέγοντας ὅτι τά θύματα ἀπαρνοῦνται τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον καί κλείνοντας ἀναρωτήθηκε: -Ἔχουμε τήν δύναμη καί τή θέληση νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτές τίς καταστάσεις;

 Ἀκολούθησε εὐρεῖα συζήτηση στήν ὁλομέλεια γιά τήν ἐξαγωγή τῶν Πορισμάτων  τῆς συναντήσεως, τά ὁποῖα σύντομα θά δημοσιευθοῦν.

   


Εκτύπωση   Email