ploigisi h3

bottom neo

         

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Εκτύπωση

   

          Ἱ­ε­ρὸς Να­ὸς Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καὶ Παύ­λου Πεύ­κης βρί­σκε­ται στὰ βό­ρει­α προ­ά­στι­α τῆς Ἀτ­τι­κῆς, στὴν Πεύ­κη, καὶ συγ­κε­κρι­μέ­να στὴν Ἄ­νω Πεύ­κη ἐ­πὶ τῶν ὁ­δῶν Νι­κο­λά­ου Πλα­στή­ρα καὶ Πα­τρι­άρ­χου Γρη­γο­ρί­ου Ε’.

          Θε­με­λι­ώ­θη­κε στὶς 28 Ἀ­πρι­λί­ου 1971. Τὸ 1973 τε­λέ­σθη­κε γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, στὸν ὑ­πό­γει­ο Ἱ­ε­ρὸ Να­ό, μὲ πρῶ­το ἐ­φη­μέ­ρι­ο τὸν μα­κα­ρι­στὸ π. Εὐ­θύ­μι­ο Μπε­ναρ­δή. Τὰ θυ­ρα­νοί­ξι­α τοῦ κυ­ρί­ως Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τε­λέ­σθη­καν τὴν 8η Ἀ­πρι­λί­ου 1990 καὶ τὰ ἐγ­καί­νι­α στὶς 24 Ὀ­κτω­βρί­ου 2010 ἀ­πὸ τὸν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το ποι­με­νάρ­χη μας, Μη­τρο­πο­λί­τη Κη­φι­σί­ας, Ἁ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποὺ κ.κ. Κύ­ριλ­λο καὶ συ­νι­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ὕ­δρας κ.κ. Ἐ­φραίμ.

          Ὁ ἀρ­χι­τε­κτο­νι­κὸς ρυθ­μὸς τοῦ να­οῦ εἶ­ναι Βυ­ζαν­τι­νός, δήλ. ἐγ­γε­γραμ­μέ­νη σταυ­ρο­ει­δὴς βα­σι­λι­κὴ μὲ τροῦ­λο. Ὅ­λα τὰ μαρ­μα­ρό­γλυ­πτα: τὸ τέμ­πλο, ὁ ἄμ­βω­νας, ὁ δε­σπο­τι­κὸς θρό­νος, ὁ σο­λέ­ας καὶ τὰ προ­σκυ­νη­τά­ρια εἶ­ναι ἔρ­γα τοῦ μαρ­μα­ρο­γλύ­πτη κοῦ Βα­σι­λεί­ου Προ­κο­πί­ου καὶ ἡ ἐ­ξαί­ρε­τη, μὲ φόν­το χρυ­σοῦ, ἁ­γι­ο­γρά­φη­ση, ἔρ­γο τοῦ Ζα­κυν­θι­νοῦ ἁ­γι­ο­γρά­φου κοῦ Ἰ­ω­άν­νη Γι­α­τρᾶ . Τὰ ψη­φι­δω­τά, στὴν εἴ­σο­δο τοῦ να­οῦ, εἶ­ναι ἔρ­γα τοῦ κοῦ Βάρ­βο­γλη.

         Ἐ­φη­μέ­ρι­ος του Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, ἀ­πὸ τὸν Ἰ­ού­νι­ο τοῦ 1985, εἶ­ναι ὁ αἰ­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π. Εὐ­στρά­τι­ος Φε­λέ­κης, ὁ ὁ­ποῖ­ος κα­τά­γε­ται ἀ­πὸ τὸ Πυ­θα­γό­ρει­ό της Σά­μου. Ὅ­λα αὐ­τὰ τὰ χρό­νι­α, ὁ π. Εὐ­στρά­τι­ος ἐρ­γά­στη­κε καὶ συ­νε­χί­ζει νὰ ἐρ­γά­ζε­ται, μὲ πο­λὺ ζῆ­λο, τό­σο γιὰ τὴν ἀ­πο­πε­ρά­τω­ση καὶ ὁ­λο­κλή­ρω­ση τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, ὅ­σο καὶ γιὰ τὸ ποι­μαν­τι­κό, κη­ρυ­κτι­κό, ἐ­ξο­μο­λο­γη­τι­κὸ καὶ φι­λαν­θρω­πι­κὸ ἔρ­γο τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας. Γιὰ τὸ πλου­σι­ό­τα­το ἔρ­γο του καὶ μὲ τὴν εὐ­και­ρί­α τῆς συμ­πλή­ρω­σης 50 ἐ­τῶν ἱ­ε­ρα­τεί­ας, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ποι­με­νάρ­χης μας τὸν τί­μη­σε, στὶς 4 Νο­εμ­βρί­ου 2012, μὲ τὴν ἀ­νώ­τε­ρη δι­ά­κρι­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρό­πο­λης Κη­φι­σί­ας, Ἁ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­πού, τὸν Χρυ­σὸ Σταυ­ρό. Ἀ­πὸ τὸν Δε­κέμ­βρι­ο τοῦ 2011 συ­νε­φη­μέ­ρι­ος στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ εἶ­ναι ὁ πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἄρχ. π. Εὐ­στρά­τι­ος Δε­λα­τό­λας, πνευ­μα­τι­κὸ παι­δὶ τοῦ π. Εὐ­στρα­τί­ου Φε­λέ­κη, ὁ ὁ­ποῖ­ος εἶ­ναι πρό­ε­δρος τοῦ ἐ­νο­ρι­α­κοῦ φι­λο­πτώ­χου τα­μεί­ου καὶ ὑ­πεύ­θυ­νος νε­ό­τη­τος τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας.

          Στὸν ὑ­πό­γει­ο χῶ­ρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ λει­τουρ­γεῖ, ἀ­πὸ τὸ 1990, Πνευ­μα­τι­κὸ κέν­τρο χω­ρη­τι­κό­τη­τας 230 ἀ­τό­μων, ἄρ­τι­α ἐ­ξο­πλι­σμέ­νο, κα­θὼς ἐ­πί­σης καὶ πα­ρεκ­κλή­σι­ο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στοὺς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες. Στὸν προ­αύ­λι­ο χῶ­ρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ ὑ­πάρ­χει κέν­τρο νε­ό­τη­τος, πο­λὺ ὄ­μορ­φα δι­α­μορ­φω­μέ­νο, ποὺ φι­λο­ξε­νεῖ ὅ­λο τὸ νε­α­νι­κὸ ἔρ­γο τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας.

Ὁ Να­ὸς μας πα­νη­γυ­ρί­ζει στὶς 28, 29 καὶ 30 Ἰ­ου­νί­ου, μνή­μη τῶν πρω­το­κο­ρυ­φαί­ων Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καὶ Παύ­λου καὶ τὴν Σύ­να­ξη τῶν Δώ­δε­κα Ἀ­πο­στό­λων, μὲ πο­λυ­ή­με­ρο λα­τρευ­τι­κὸ πρό­γραμ­μα, μὲ τί­τλο τὰ «Πρω­τό­θρο­να». Ἐ­πί­σης πα­νη­γυ­ρί­ζει: Στὶς 25 Νο­εμ­βρί­ου  μνή­μη τῆς Ἁ­γί­ας με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος καὶ Παν­σό­φου Αἰ­κα­τε­ρί­νης, ἐπ’ ὀ­νό­μα­τι τῆς ὁ­ποί­ας τι­μᾶ­ται τὸ ἀ­ρι­στε­ρὸ κλί­τος, στὶς 21 Μα­ΐ­ου μνή­μη τῶν ἰ­σα­πο­στό­λων Ἁ­γί­ων καὶ Με­γά­λων Βα­σι­λέ­ων Κων­σταν­τί­νου καὶ Ἑ­λέ­νης καὶ στὶς 30 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, μνή­μη τῶν Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν. Με­γά­λες πα­νη­γύ­ρεις τε­λοῦν­ται ἐ­πί­σης κα­τὰ τὴν ὕ­ψω­ση τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ στὶς 14 Σε­πτεμ­βρί­ου καὶ στὶς 15 Αὐ­γού­στου, ἑ­ορ­τὴ κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου κα­τὰ  τὴν πα­ρα­μο­νή, τῆς ὁ­ποί­ας γί­νε­ται πε­ρι­φο­ρὰ ἱ­ε­ροῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου.

          Πλού­σι­α εἶ­ναι ἡ λα­τρευ­τι­κὴ ζω­ὴ τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας. Κά­θε Σάβ­βα­το καὶ Κυ­ρι­α­κὴ τε­λεῖ­ται ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ὅ­πως καὶ σὲ ὅ­λες τὶς δε­σπο­τι­κὲς καὶ Θε­ο­μη­το­ρι­κὲς ἑ­ορ­τὲς κα­θὼς καὶ ἐ­πὶ τὴ μνή­μη τῶν πε­ρισ­σο­τέ­ρων Ἁ­γί­ων. Μί­α φο­ρὰ τὸ μή­να τε­λεῖ­ται Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α, σὲ δι­α­φο­ρε­τι­κὴ ἡ­μέ­ρα Ἱ­ε­ρὸ Εὐ­χέ­λαι­ο. Μί­α φο­ρὰ τὴν ἑ­βδο­μά­δα τε­λεῖ­ται Ἱ­ε­ρὰ πα­ρά­κλη­ση τοῦ ἑ­ορ­τά­ζον­τος Ἁ­γί­ου ὅ­πως καὶ ἀ­πο­γευ­μα­τι­νὸ κή­ρυγ­μα ἀ­πὸ τὸν π. Εὐ­στρά­τι­ο Δε­λα­τό­λα. Κα­τὰ τὴν Σα­ρα­κο­στὴ τῶν Χρι­στου­γέν­νων τε­λεῖ­ται Ἱ­ε­ρὸ Σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γο καὶ τὶς Κυ­ρι­α­κές της Με­γά­λης Τεσ­σα­ρο­κο­στῆς τε­λοῦν­ται, εὐ­πρε­πῶς, οἱ κα­τα­νυ­κτι­κοὶ ἑ­σπε­ρι­νοὶ με­τὰ προ­σκε­κλη­μέ­νου δό­κι­μου ὁ­μι­λη­τὴ ἀ­πὸ ὅ­λη τὴν Ἑλ­λά­δα. Μὲ πα­νη­γυ­ρι­κὸ τρό­πο τε­λοῦν­ται καὶ οἱ πα­ρα­κλή­σεις τῆς Πα­να­γί­ας μας τὸν Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο. Ὁ π. Εὐ­στρά­τι­ος Φε­λέ­κης τε­λεῖ, ἀ­νελ­λει­πῶς, τὸ μυ­στή­ρι­ο τῆς ἐ­ξο­μο­λό­γη­σης, κά­θε Πα­ρα­σκευ­ὴ καὶ ἀ­πὸ ὥ­ρα 5 μ.μ.

          Στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ μᾶς φυ­λάσ­σε­ται πα­λαι­ὰ Ἱ­ε­ρὰ εἰ­κό­να τῆς Πα­να­γί­ας ἀ­πὸ τὴν Μι­κρὰ Ἀ­σί­α, κα­θὼς καὶ τε­μά­χι­α Ἱ­ε­ρῶν Λει­ψά­νων δι­α­φό­ρων Ἁ­γί­ων ὅ­πως: τῶν Χο­ζε­βι­τῶν Πα­τέ­ρων, τῶν Ἁ­γί­ων Νη­πί­ων, τοῦ Ἁ­γί­ου νε­ο­μάρ­τυ­ρος Ἰ­ω­άν­νου τοῦ ἐξ Ἀ­γα­ρη­νῶν, τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀρ­σε­νί­ου τοῦ ἐν Πά­ρω, τοῦ Ἁ­γί­ου νε­ο­μάρ­τυ­ρος Ἠ­λί­α τοῦ Ἀρ­δού­νη, τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­ρέ­θα τοῦ Δι­α­κό­νου, τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς τῆς παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρος, τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς τῆς νέ­ας της Ρω­σί­δας, τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­λυ­πί­ου, Νέ­στο­ρος καὶ Ἀ­γα­πη­τοῦ της Λαύ­ρας τοῦ Κι­έ­βου κα­θὼς καὶ τῆς Ἁ­γί­ας Ἄν­νης.

          Πολ­λὲς καὶ ποι­κί­λες ἐ­πί­σης εἶ­ναι οἱ δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας. Δύ­ο φο­ρὲς τὸ χρό­νο πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται αἱ­μο­δο­σί­α. Ἀ­πὸ τὸ 1987, ποὺ πρω­το­ξε­κί­νη­σε, ἕ­ως τώ­ρα ἔ­χουν συγ­κεν­τρω­θεῖ πά­νω ἀ­πὸ 4000 μο­νά­δες αἷ­μα, ποὺ ἔ­χουν δο­θεῖ σὲ αἱ­μο­λῆ­πτες, συγ­γε­νεῖς αἱ­μο­δο­τῶν, στοὺς ἔ­χον­τες δι­α­μο­νὴ-δι­εύ­θυν­ση στὴν ἐ­νο­ρί­α μας κα­θὼς καὶ σὲ παι­διὰ μὲ με­σο­γει­α­κὴ ἀ­ναι­μί­α. Μέ­χρι τώ­ρα ἔ­χουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ 51 αἱ­μο­δο­σί­ες σὲ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸ Δρα­κο­πού­λει­ο κέν­τρο αἱ­μο­λη­ψί­ας.

          Ἀ­πὸ τὸ 1987 γί­νε­ται ἀ­να­κύ­κλω­ση χαρ­τιοῦ μὲ μέ­σο ὄ­ρο 18 τό­νους χαρ­τὶ ἐ­τη­σί­ως. Δύ­ο φο­ρὲς τὸ χρό­νο πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται πο­λι­τι­στι­κὴ ἐκ­δή­λω­ση, «τσά­ι». Μί­α φο­ρὰ τὸ χρό­νο δί­δε­ται θε­α­τρι­κὴ πα­ρά­στα­ση σὲ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸν σύλ­λο­γο «Ἀ­πό­στο­λος Τι­μό­θε­ος».

Μί­α φο­ρὰ τὸ μή­να πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται Ἱ­ε­ρὸ προ­σκύ­νη­μα σὲ Ἱ­ε­ρὲς Μο­νὲς ἀ­νὰ τὴν Ἑλ­λά­δα καὶ ἕ­να ἐ­τή­σι­ο πο­λυ­ή­με­ρο Ἱ­ε­ρὸ προ­σκύ­νη­μα στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό.

          Κα­τὰ τὴν δι­άρ­κει­α τῆς πα­νη­γύ­ρε­ως τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται τρι­ή­με­ρο πα­ζά­ρι μὲ δι­ά­φο­ρα εἴ­δη καὶ τὴν πε­ρί­ο­δο τῶν Χρι­στου­γέν­νων πα­ζά­ρι μὲ γλυ­κά.

          Στὸ κέν­τρο νε­ό­τη­τας πα­ρα­δί­δον­ται μα­θή­μα­τα ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας καὶ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς. Κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ λει­τουρ­γεῖ, στὸν ἴ­διο χῶ­ρο, κα­τη­χη­τι­κὸ σχο­λεῖ­ο ὅ­λων τῶν βαθ­μί­δων. Ἐ­πί­σης ἐκ­δί­δε­ται τὸ φυλ­λά­δι­ο «Ἐ­νο­ρι­α­κὴ Μαρ­τυ­ρί­α» τὸ ὁ­ποῖ­ο δι­α­νέ­με­ται δω­ρε­ὰν με­τὰ τὸ τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας τὴν Κυ­ρι­α­κή.

          Κά­θε Τε­τάρ­τη, μὲ τὴν εὐ­θύ­νη τοῦ π. Εὐ­στρα­τί­ου Φε­λέ­κη, πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται, μὲ με­γά­λη ἀν­τα­πό­κρι­ση, συν­τρο­φιὰ νέ­ων ποὺ συ­ζη­τοῦν θέ­μα­τα χρι­στο­γνω­σί­ας, αὐ­το­γνω­σί­ας καὶ ἀν­θρω­πο­γνω­σί­ας ἀλ­λὰ καὶ ὁ­ποι­ο­δή­πο­τε ἄλ­λο θέ­μα ἀ­πα­σχο­λεῖ τὴν ση­με­ρι­νὴ νε­ο­λαί­α. Κα­τὰ τὶς Ἐ­θνι­κὲς ἑ­ορ­τὲς πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται πο­λι­τι­στι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις κα­θὼς καὶ προ­βο­λὲς ται­νι­ῶν πνευ­μα­τι­κοῦ πε­ρι­ε­χο­μέ­νου. Πρό­σφα­τα ἐκ­δό­θη­κε βι­βλί­ο μὲ τὸ ἱ­στο­ρι­κό του να­οῦ.

          Στὸν φι­λαν­θρω­πι­κὸ το­μέ­α γί­νε­ται συγ­κέν­τρω­ση με­τα­χει­ρι­σμέ­νου ἱ­μα­τι­σμοῦ ποὺ δι­ο­χε­τεύ­ε­ται σὲ ἱ­δρύ­μα­τα καὶ ἄ­πο­ρες οἰ­κο­γέ­νει­ες. Κά­θε δί­μη­νο χω­ρι­γοῦν­ται συ­νο­λι­κὰ 1630 Εὐ­ρώ, ἀ­πὸ τὸ Ταμεῖο Ἐνοριακῆς Δράσεως, σὲ 13 οἰ­κο­γέ­νει­ες κα­θὼς καὶ ἄλ­λα χρη­μα­τι­κὰ βο­η­θή­μα­τα κα­τὰ τὴν πε­ρί­ο­δο με­γά­λων ἑ­ορ­τῶν καὶ ἐ­κτά­κτων πε­ρι­πτώ­σε­ων. Καθ’ ὅ­λη τὴ δι­άρ­κει­α τοῦ ἔ­τους γί­νε­ται δι­α­νο­μὴ τρο­φί­μων  καὶ στὶς με­γά­λες ἑ­ορ­τές, ὅ­πως τὰ Χρι­στού­γεν­να καὶ Πρω­το­χρο­νιά, προ­σφέρ­θη­κε μα­γει­ρε­μέ­νο φα­γη­τὸ σὲ 12 ἄ­το­μα.

 

footer
  • Παρασκευή
    21 Φεβρουαρίου

    Τιμοθέου, Ευσταθίου επισκόπου Αντιοχείας


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ