ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

namaimkaw

 

 

 

 

  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καί οἱ Ἐκδόσεις «ΝΑΜΑ» διοργανώνουν διαγωνισμό Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ παιδικοῦ βιβλίου, γιὰ ἐνήλικες καί  μαθητές ἄνω τῶν 15 ἐτῶν. Τὰ κείμενα πού θὰ σταλοῦν θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, βασισμένα στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Οἱ κατηγορίες τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι οἱ κάτωθι:

1. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη 2019 καί 2020

2. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη  2019 καί 2020

3. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)

4. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)

5. Βραβεῖο Θεματικὴς Κατηγορίας (Γίνομαι Ἥρωας τοῦ ᾽21 γιὰ μὶα μέρα) (ἀνέκδοτη μορφή) καί βιβλίο ποὺ κυκλοφόρησε μέχρι καί τόν Μάρτιο τοῦ 2021

Ὅροι Διαγωνισμοῦ

Ὁ κάθε συγγραφέας μπορεῖ νά συμμετάσχει μόνο μέ μέχρι δύο (2) τίτλους ἀνά κατηγορία.

Ὡς πρός τίς κατηγορίες μέ ἀριθμό 3 καί 4 (ἀνέκδοτα ἔργα), τὸ θέμα εἶναι ἐλεύθερο, δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς ἑκατό (100) σελίδες καί νά εἶναι γραμμένο σὲ γραμματοσειρὰ Times New Roman 14 στιγμῶν. Θὰ ἀποσταλεῖ σέ ἕξι (6) ἀντίτυπα (ἀνέκδοτα ἢ βιβλία) στὴ διεύθυνση τῶν ἐκδόσεων «ΝΑΜΑ»: Ἱπποκράτους 44, 106 80, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103637762.

Οἱ ἐκδόσεις «ΝΑΜΑ» καί οἱ διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται ἀμοιβαῖα νά προβοῦν σέ συμφωνητικό ἀποκλειστικῆς ἔκδοσης  τῶν βραβευθέντων μέ πρῶτο βραβεῖο ἀνέκδοτων ἔργων.

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνέκδοτα ἔργα οἱ διαγωνιζόμενοι θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀποστείλουν δακτυλογραφημένα μὲ ψευδώνυμο, γραμμένο στό ἐπάνω δεξιό μέρος. Θὰ ἐσωκλείσουν στὸ μεγάλο φάκελλο τῆς ἀποστολῆς, ἕνα μικρότερο κλειστὸ φάκελο, ὅπου θὰ γράφουν στήν ἔξω πλευρά τὸ ψευδώνυμό τους, τὸν τίτλο καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, ἐνῶ μέσα σ’ αὐτὸν πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς προσωπικὰ στοιχεῖα:

  • νοματεπώνυμο,
  • Διεύθυνση κατοικίας,
  • Ταχυδρομικὸς κώδικας,
  • Τηλέφωνο (σταθερὸ καί κινητό),
  • Διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (email),
  • Ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καὶ τὸ ψευδώνυμο.

Τὰ ἔργα πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικά, μὲ ἁπλὴ ἐπιστολὴ καὶ ὄχι συστημένη. Ὁποιοδήποτε σημάδι, φωτογραφία, σχέδιο ἢ στίγμα πάνω στὸ διαγωνιζόμενο κείμενο, θὰ τὸ καθιστᾶ ἄκυρο καί θά ἀποκλείεται ἀπὸ τὴ διαδικασία τοῦ διαγωνισμοῦ. Στὴ θέση τοῦ Ἀποστολέα νὰ σημειωθεῖ μόνο τὸ ψευδώνυμο. Τελευταία ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν ἔργων, ὁρίζεται ἡ 24η Ιουνίου 2021, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν σχετική σφραγίδα τῶν ΕΛ.ΤΑ. Ἡ ἴδια διαδικασία ίσχύει καί ἐφαρμόζεται καί γιά τυχόν Ἐκδοτικούς Οἴκους πού ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν με την αποστολή 6 αντιτύπων για κάθε τίτλο.

Οἱ διακριθέντες θὰ εἰδοποιηθοῦν ἔγκαιρα γιὰ τὴν τελετὴ βράβευσης, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα σέ εἰδική ἐκδήλωση πού θα ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς.

ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Χαραλάμπης Θεοδώσης,

Διευθ. Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ

Κωνσταντῖνος Μαλαφάντης,  Καθηγητής Παιδαγωγικῆς καὶ Λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Παιδαγωγικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος

Ἄννα Ἰακώβου, Ἐκπαιδευτικός - Συγγραφέας

Παναγιώτης Καγιαλῆς, Διευθυντής Ἐκδόσεων ΝΑΜΑ

Εὐαγγελία Κουσκουλῆ, Διδάκτωρ Ἑλληνικῆς φιλολογίας  Ε.Κ.Π.Α

Νικολέττα Σκάλκου, Φιλόλογος Ε.Κ.Π.Α - Συγγραφέας

Ἰωάννα Σκαρλάτου, Θεολόγος - Δημοσιογράφος Ε.Κ.Π.Α. – Συγγραφέας

μέλος Ἑλληνικο Κύκλου Παιδικοῦ Βιβλίου

Ἐπειδὴ στὰ μὴ βραβευθέντα ἔργα δὲν ἀποκαλύπτονται τὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων, δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πληροφοριῶν γιὰ τὴν ἐπίδοσή τους καὶ δὲν δίδονται πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τὴν βαθμολογία τους. Τὰ ἀποστελλόμενα ἔργα δὲν ἐπιστρέφονται, ἐνῷ ὅσα δέν διακριθοῦν θὰ καταστραφοῦν μαζὶ μὲ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων. Τά ἤδη ἐκδοθέντα βιβλία (6 αντίτυπα για κάθε τίτλο) θά προσφερθοῦν στό ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Οἱ διακριθέντες δηλώνουν ὅτι συμφωνοῦν μέ τήν δημοσιοποίηση τῶν στοιχείων τους. Ἅπαντες οἱ συμμετέχοντες ἀποδέχονται ἀνεπιφύλακτα τούς ὅρους τοῦ διαγωνισμοῦ.

Περισσότερες πληροφορίες στήν Γραμματεία τοῦ Διαγωνισμοῦ:

211 101 6302, κα Σμαράγδη Κουράκη & 698 56 51 843

www.imkifissias.gr &  www.namabooks.gr

Οἱ ὄροι τοῦ διαγωνισμοῦ καθώς καὶ ἡ διαφύλαξη τῶν στοιχείων τῶν συμμετεχόντων

καί τῆς βράβευσης θά κατατεθοῦν στούς συμβολαιογράφους Ἀθηνῶν.

 Θεοφάνη Σταματιάδη & Σύρμω Στρακαλή.


Εκτύπωση   Email